Prejsť na obsah

Pamiatkové výskumy 2017

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2017

 1. Banská Bystrica – meštiansky dom, Moyzesove nám. Č. 15(č. ÚZPF 2344/1) –  architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy
 2. Banská Bystrica – meštiansky dom, tzv. Thurzov dom, Pod Urpínom 13 (č. ÚZPF  3002/1-2) –  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom (fara) na Palárikovej ul. č. 7 (č. ÚZPF 2508/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová
 4. Banská Štiavnica – organ v Ev. kostole a. v. na Radničnom nám. 13 (č. ÚZPF 4918/1-6) –  umelecko-historický a organologický výskum, spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.
 5. Bardejov – Bardejovské kúpele č. 2770, Vila Károly, (č. ÚZPF 11760/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 6. Bardejov – meštiansky dom, Kláštorská 16 (č. ÚZPF 11914/1) -architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová
 7. Blatnica – hrad, veža juhozápadná obytná (č. ÚZPF PO 534/1) a schodiskový prístavok veže (č. ÚZPF PO 534/4) –  architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 8. Branč – hrad, múr hradbový, západná hradba 1. predhradia (č. ÚZPF 655/10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 9. Bratislava – Seminár – Colegium Emericianum,  Kapitulská 20 (č. ÚZPF 67/1), architektonicko-historický výskum fasád a interiéru 2.a 3. NP, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová
 10. Bratislava – bývalé jezuitské kolégium, Kapitulská 26, (č. ÚZPF 62/1-2) – architektonicko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová
 11. Bratislava – Danubius, bývalá textilná továreň (Cvernovka), Trnavská cesta 2/C (č. ÚZPF 11560/1) –   architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Marian Havlík, Ing. Zdenko Bobáň, PhDr. Viera Obuchová, CSc., Mgr. Peter Buday, PhD.
 12. Bratislava – opevnenie mestské, západný úsek hradieb, múr hradbový s baštami (č. ÚZPF  120/6) –  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. D. Gahér, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.
 13. Bratislava II – Podunajské Biskupice – rím. kat. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF: 342/1) –  spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi
 14. Bratislava-Rača – kúria, tzv. Zichyho kúria (č. ÚZPF 696/1) –  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík
 15. Brekov – hrad – hospodárska budova 2. predhradia (č. ÚZPF 113/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum suterénu odkrytého archeologickým výskumom – 2. etapa, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic
 16. Brzotín – kúria (č. ÚZPF 2383/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková
 17. Fiľakovo – hrad, juhozápadný hradbový múr 1. predhradia, múr štítový II. (č. ÚZPF 649/15) – čiastkový architektonicko-historický výskum,  spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 18. Handlová – rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 831/1) – čiastkový výskum fasád veže a priľahlých stien kostola – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová
 19. Hanušovce – veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5 /č. ÚZPF 287/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 20. Henckovce – Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 493/1-2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Michaela Kalinová
 21. Hendrichovce – kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 22. Hlboké – pamätná fara – (č. ÚZPF 603/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.
 23. Hlohovec – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 838/1) – architektonicko-historický výskum – doplnok, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič
 24. Hontianska Vrbica – rím. kat. Kostol Sv. Martina (č. ÚZPF 1600/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka
 25. Hričovské Podhradie – Hrad Hričov (č. ÚZPF 1343/1-7) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 26. Hrnčiarovce nad Parnou – Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 878/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 27. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov – krov a strechy nad kaplnkou (súčasť objektu nad západnou časťou „chodby krížovej“, č. ÚZPF 1229/10) a strechy objektu schodiska medzi „chodbou krížovou“ (č. ÚZPF 1229/10) a východným krídlom kláštora (č. 1229/3) – čiastkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 28. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, Marianeum, Mariánsky dom (č. ÚZPF 1229/16) a múr hradbový (č. ÚZPF 1229/14) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 29. Jasenov – Hrad Jasenov – budova bránová južná (tzv. južný palác). (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka,  Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 30. Jedľové Kostoľany – veža strážna, tzv. Živánska veža (č. ÙZPF 1440/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 31. Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie (č. ÚZPF 1443/9) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 32. Jelšava – bývalé evanjelické lýceum, Námestie republiky č. 8/489 (č. ÚZPF 510/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Robert Erdélyi, PhD.
 33. Košice – meštiansky dom, Hlavná 87 – Františkánska 1, (č. ÚZPF 3454/1) -architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 34. Košice – parcelačný múr meštianskeho domu, Hlavná ul. č. 22 – (č. ÚZPF 1061/1) -architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy
 35. Kremnica – meštiansky dom, Dolná 24/78, (č. ÚZPF 3164/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.
 36. Kšinná – Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 200/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová
 37. Kysucké Nové Mesto – dom meštiansky, Belanského ul.,č. 195/18 (č. ÚZPF 10724/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 38. Lednické Rovne – park (č. ÚZPF 745/5) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.
 39. Levoča – meštiansky dom, Špitálska 27 (č. ÚZPF 3049/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 40. Lietava – Hrad Lietava – bašta východná (č. ÚZPF 1352/4) – architektonicko-historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 41. Lučenec – meštiansky dom na Ul. T. G. Masaryka č. 10 (č. ÚZPF 3499 /1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová
 42. Lučenec – vila s areálom, Jókaiho ul. č. 13 (č. ÚZPF 11072/1-6) – umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová
 43. Lúka Hrad Tematín – vež bránová, palác hradný III, bašta bránová, (č. ÚZPF 1226/3+8+11) – architektonicko-historický výskum IV. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 44. Michal na Ostrove – Kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 103/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová
 45. Modrý Kameň – hrad, kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum fasád, východného krídla a nárožného rizalitu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 46. Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, Kaštieľska ul. 161 – (č. ÚZPF 954/1, 2, 4, 5) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 47. Nitra – Zoborský kláštor – Kostol sv. Jozefa (č. ÚZPF 1513/2) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 48. Nitrianska Blatnica – tzv. Leonhardovský kaštieľ – (č. ÚZPF 210/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 49. Nový Smokovec – Vila Dr. Szontágh (č. ÚZPF 1029/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum – severná prístavba, časti krovu západného krídla a vybrané priečky, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 50. Oponice – hrad, veža útočištná, palác I. JZ, múr hradbový II., palác III. SV, palác IV. JZ a nádvorie hradné (č. ÚZPF 216/1, 3, 5, 6,8, 10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 51. Oravská Poruba – miesto pamätné a tabuľa pamätná (č. ÚZPF 3161/1) -architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová
 52. Oravský Podzámok  – hrad,  stavba obytná I., tzv. fara (č. ÚZPF 237/18) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic a kol.
 53. Oravský Podzámok – budova administratívna, Hviezdoslavovo nám č. 9 (č. ÚZPF 242/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 54. Plavecké Podhradie – hrad, hradbový múr 1. predhradia (č. ÚZPF 649/15) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 55. Plavecké Podhradie – hrad, hradbový múr 1. predhradia (č. ÚZPF 649/15) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 56. Poprad – Veľká – dom meštiansky, Scherfelova 1374/8 (č. ÚZPF 854/1) – architektonicko-historický výskum strešných konštrukcií, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
 57. Prešov – meštiansky dom, Slovenská ul. č. 42 (č. ÚZPF 2508/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.
 58. Prievidza – rím. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 875/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka
 59. Rožňava – kalvária (č. ÚZPF 10129/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 60. Sirk – bývalý kostol (č. ÚZPF 2467/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.
 61. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Mariánske nám. 23 (č. ÚZPF 11772/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová
 62. Spišský Štvrtok – Kláštor minoritov, časť Kaplnka pohrebná (č. ÚZPF 817/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská
 63. Stará Ľubovňa – meštiansky dom, Nám. sv. Mikuláša č. 11 – (č. ÚZPF 978/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. a Mgr. art. Tomáš Haviar
 64. Stropkov  – r.k. kostol Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej (č. ÚZPF 244/1) – architektonicko-historický výskum veže, spracovatelia: Ing. arch. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Dominik Sabol, Mgr. Jana Lučková, Mgr. Lenka Megyeši–Ďurčeková, PeadDr. Anton Liška, PhD.
 65. Stupava – kaštieľsky park, Hlavná č. 2 (č. ÚZPF 540/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Tamara Reháčková, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD.
 66. Svätý Jur – kaštieľ, tzv. Pálffyovský kaštieľ, Prostredná 49 (č. ÚZPF 424/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová
 67. Šariš – hrad, Hlavná veža (tzv. donjon), architektonicko-historický výskum – II. etapa (č. ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka
 68. Šášovské Podhradie – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/1-15) – architektonicko-historický výskum – 4. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 69. Špania dolina – dom ľudový súp. č. 140 (č. ÚZPF 3083/1) – súčasť dvojdomu č. 140-141 – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová
 70. Štiavnické Bane – Kláštor hieronymitánov, severovýchodné a severozápadné krídlo (č. ÚZPF 1267/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Ing. arch. Ivan Gojdič
 71. Trnava – architektonicko-historický výskum murív vykonaný počas archeologického výskumu na lokalite okolo Kostola sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/2-4) – správa po 2.etape výskumu, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 72. Trnava – bývalý záhradný pavilón, Strelecká ul. č. 1  (č. ÚZPF12043/1-2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.
 73. Trnava – Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie č. 2 (č. ÚZPF 1066/0) – a dom meštiansky, Divadelná ul. č. 3 (č. ÚZPF 1061/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
 74. Veličná – kaštieľ (č. ÚZPF 257/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 75. Veľké Chlievany – rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 271/1) –architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík
 76. Voderady – kaštieľ (č. ÚZPF 1155/1-2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marián Havlík
 77. Vranov nad Topľou – hrad vodný, ul. Dr. Daxnera č. 3 (č. ÚZPF 10773/1) – architektonicko-historický výskum murovaných konštrukcií  v sondách archeologického výskumu v r. 2016 – I. etapa, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 78. Vysočany kaštieľ (č. ÚZPF 2133/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 79.  Tatry – Starý Smokovec – Vila Iskra –  (č. ÚZPF 11724/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič
 80. Vysoké Tatry Tatranská Lomnica – údolná stanica visutej lanovej dráhy (č. ÚZPF 3850/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Ladislav Stojka
 81. Zborov – Hrad Zborov, tretie predhradie – západná bašta – (č. ÚZPF 262/26) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 82. Žarnovica, m. č. Revištské Podzámčie – Hrad Revište –  (č. ÚZPF 1261/1-12) – Doplnkový architektonicko-historický výskum vybratých objektov, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.