Prejsť na obsah

Výskumy 2017

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2017

1. Banská
Bystrica
– meštiansky dom, Moyzesove nám. Č.
15(č. ÚZPF 2344/1) – architektonicko-historický výskum fasád,
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy

2. Banská Bystrica
– meštiansky dom, tzv. Thurzov dom, Pod Urpínom 13 (č. ÚZPF 3002/1-2) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková

3. Banská Štiavnica – meštiansky dom (fara) na
Palárikovej ul. č. 7 (č. ÚZPF 2508/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr.
Zuzana Zvarová

4. Banská
Štiavnica
– organ
v Ev. kostole a. v. na Radničnom nám. 13 (č. ÚZPF 4918/1-6) – umelecko-historický a organologický
výskum, spracovatelia: Mgr. art. Andrej
Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.

5. Bardejov –
Bardejovské kúpele
č. 2770, Vila Károly, (č. ÚZPF 11760/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

6. Bardejov
meštiansky dom, Kláštorská 16 (č. ÚZPF 11914/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch.
Adriana Klingová

7. Blatnica – hrad,
veža juhozápadná obytná (č. ÚZPF PO 534/1) a schodiskový prístavok veže
(č. ÚZPF PO 534/4) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

8. Branč – hrad,
múr hradbový, západná hradba 1. predhradia (č. ÚZPF 655/10) – architektonicko-historický
výskum,
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

9. Bratislava – Seminár
– Colegium Emericianum, Kapitulská 20 (č. ÚZPF 67/1),
architektonicko-historický výskum fasád a interiéru 2.a 3. NP, spracovateľka:
Mgr. Elena Sabadošová

10. Bratislava
bývalé jezuitské kolégium, Kapitulská 26, (č. ÚZPF 62/1-2) – architektonicko-historický
výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová

11. Bratislava
Danubius, bývalá textilná továreň (Cvernovka), Trnavská cesta 2/C (č. ÚZPF
11560/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Marian Havlík, Ing. Zdenko
Bobáň, PhDr. Viera Obuchová, CSc., Mgr. Peter Buday, PhD.

12. Bratislava
– opevnenie mestské, západný úsek hradieb, múr hradbový s baštami (č. ÚZPF 120/6) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová,
Ing. M. Matejka, Mgr. D. Gahér, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.

13. Bratislava II – Podunajské Biskupice – rím. kat. kostol sv. Mikuláša (č.
ÚZPF: 342/1) – spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.,
Ing. arch. Róbert Erdélyi

14. Bratislava-Rača
– kúria, tzv. Zichyho kúria (č. ÚZPF 696/1) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík

15. Brekov – hrad –
hospodárska budova 2. predhradia (č. ÚZPF 113/0) – čiastkový
architektonicko-historický výskum suterénu odkrytého archeologickým výskumom –
2. etapa, spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic

16. Brzotín – kúria (č. ÚZPF 2383/1) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková

17. Fiľakovo – hrad,
juhozápadný hradbový múr 1. predhradia, múr štítový II. (č. ÚZPF 649/15) –
čiastkový architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Mgr. Michal
Šimkovic

18. Handlová – rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF
831/1) – čiastkový výskum fasád veže a priľahlých stien kostola –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

19. Hanušovce
– veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul.
č. 5 /č. ÚZPF 287/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia:
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

20. Henckovce
Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 493/1-2) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, spracovatelia:
Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Michaela Kalinová

21. Hendrichovce – kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) – architektonicko-historický
výskum,
spracovatelia: Mgr. Michaela
Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

22. Hlboké – pamätná fara – (č. ÚZPF 603/1) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

23. Hlohovec – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 838/1) – architektonicko-historický výskum –
doplnok, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

24. Hontianska
Vrbica
– rím.
kat. Kostol Sv. Martina (č. ÚZPF 1600/1) – architektonicko-historický
výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna,
PhD., Ing. Miroslav Matejka

25. Hričovské
Podhradie
– Hrad Hričov (č. ÚZPF 1343/1-7) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

26.
Hrnčiarovce nad Parnou
Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 878/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

27. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov – krov
a strechy nad kaplnkou (súčasť objektu nad západnou časťou „chodby
krížovej“, č. ÚZPF 1229/10) a strechy objektu schodiska medzi „chodbou
krížovou“ (č. ÚZPF 1229/10) a východným krídlom kláštora (č. 1229/3)
– čiastkový architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová,
PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

28. Hronský Beňadik
– kláštor benediktínov, Marianeum, Mariánsky dom (č. ÚZPF 1229/16) a múr
hradbový (č. ÚZPF 1229/14) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

29. Jasenov – Hrad Jasenov – budova bránová južná (tzv. južný
palác). (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš
Janura, PhD.

30. Jedľové Kostoľany – veža
strážna, tzv. Živánska veža (č. ÙZPF 1440/1-2) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

31.
Jelenec – hrad
Gýmeš – predbránie (č. ÚZPF 1443/9) –
architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

32. Jelšava – bývalé
evanjelické lýceum, Námestie republiky č. 8/489 (č. ÚZPF 510/2) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej
Botek, PhD., Ing. arch. Robert Erdélyi, PhD.

33. Košice – meštiansky
dom, Hlavná 87 – Františkánska 1, (č. ÚZPF 3454/1) -architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

34. Košice – parcelačný múr meštianskeho domu, Hlavná ul. č.
22 – (č. ÚZPF 1061/1) -architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
Mgr. Ľuboš Kürthy

35. Kremnica – meštiansky dom, Dolná 24/78, (č. ÚZPF 3164/1) –
architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. arch. Naďa Hrašková,
PhD.

36. Kšinná – Kostol
sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 200/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík,
Mgr. Elena Sabadošová

37.
Kysucké
Nové Mesto
– dom meštiansky, Belanského ul.,č.
195/18 (č. ÚZPF 10724/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

38. Lednické
Rovne
– park (č. ÚZPF 745/5) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.

39. Levoča – meštiansky
dom, Špitálska 27 (č. ÚZPF 3049/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

40. Lietava – Hrad Lietava – bašta východná (č. ÚZPF 1352/4) – architektonicko-historický výskum murív
odkrytých archeologickým výskumom, spracovateľ:
Mgr. Michal Šimkovic

41. Lučenec – meštiansky dom na Ul. T. G. Masaryka č. 10 (č. ÚZPF 3499 /1) –
architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

42. Lučenec – vila s areálom, Jókaiho ul. č. 13 (č. ÚZPF
11072/1-6) – umelecko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová

43. Lúka – Hrad Tematín – vež bránová, palác
hradný III, bašta bránová, (č. ÚZPF 1226/3+8+11) – architektonicko-historický
výskum IV. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

44. Michal na Ostrove
Kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 103/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová

45. Modrý Kameň
– hrad, kaštieľ (č. ÚZPF 465/8) – architektonicko-historický výskum fasád,
východného krídla a nárožného rizalitu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

46. Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, Kaštieľska ul.
161 – (č. ÚZPF 954/1, 2, 4, 5) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

47. Nitra – Zoborský kláštor – Kostol sv. Jozefa (č. ÚZPF 1513/2) –
doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

48. Nitrianska Blatnica – tzv. Leonhardovský kaštieľ – (č. ÚZPF
210/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

49. Nový Smokovec – Vila
Dr. Szontágh (č. ÚZPF 1029/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum –
severná prístavba, časti krovu západného krídla a vybrané priečky,
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

50. Oponice – hrad, veža útočištná, palác I.
JZ, múr hradbový II., palác III. SV, palác IV. JZ a nádvorie hradné (č. ÚZPF 216/1, 3, 5, 6,8, 10) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

51. Oravská Poruba
– miesto pamätné a tabuľa pamätná (č. ÚZPF 3161/1) -architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová

52. Oravský Podzámok – hrad,
stavba obytná I., tzv. fara (č.
ÚZPF 237/18) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal
Šimkovic a kol.

53. Oravský Podzámok
budova administratívna, Hviezdoslavovo nám č. 9 (č. ÚZPF 242/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing.
Miroslav Matejka, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

54.
Plavecké
Podhradie
– hrad, hradbový múr 1. predhradia
(č. ÚZPF 649/15) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

55. Plavecké
Podhradie
– hrad, hradbový múr 1. predhradia
(č. ÚZPF 649/15) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

56. Poprad – Veľká
– dom meštiansky, Scherfelova 1374/8 (č. ÚZPF 854/1) –
architektonicko-historický výskum strešných konštrukcií, spracovatelia: Mgr.
Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

57. Prešov – meštiansky dom, Slovenská ul. č.
42 (č. ÚZPF 2508/1) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová a kol.

58. Prievidza – rím. kat. Kostol Nanebovzatia
Panny Márie (č. ÚZPF 875/1) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia:
Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka

59. Rožňava
kalvária (č. ÚZPF 10129/1-3) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

60. Sirk – bývalý kostol (č. ÚZPF 2467/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Doc. Mgr. Ing. arch.
Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora
Vachová, PhD.

61. Spišské
Podhradie
– dom meštiansky, Mariánske nám. 23
(č. ÚZPF 11772/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka:
Ing. arch. Adriana Klingová

62. Spišský Štvrtok – Kláštor
minoritov, časť Kaplnka pohrebná (č. ÚZPF 817/3) – architektonicko-historický
výskum,
spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna
Janovská

63. Stará Ľubovňa – meštiansky dom, Nám. sv. Mikuláša č. 11
– (č. ÚZPF 978/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
Mgr. Michaela Haviarová, PhD. a Mgr. art. Tomáš Haviar

64. Stropkov – r.k. kostol Najsvätejšieho tela a krvi
Kristovej (č. ÚZPF 244/1) – architektonicko-historický výskum veže,
spracovatelia: Ing. arch. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Dominik Sabol, Mgr. Jana
Lučková, Mgr. Lenka Megyeši–Ďurčeková, PeadDr. Anton Liška, PhD.

65. Stupava
kaštieľsky park, Hlavná č. 2 (č. ÚZPF 540/2) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Tamara Reháčková, PhD., Mgr.
Peter Buday, PhD.

66. Svätý Jur – kaštieľ,
tzv. Pálffyovský kaštieľ, Prostredná 49 (č. ÚZPF 424/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová

67. Šariš – hrad,
Hlavná veža (tzv. donjon), architektonicko-historický výskum – II. etapa (č.
ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický
výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

68. Šášovské Podhradie
– hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/1-15) – architektonicko-historický výskum – 4.
etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

69. Špania
dolina
– dom
ľudový súp. č. 140 (č. ÚZPF 3083/1) – súčasť dvojdomu
č. 140-141 – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
Mgr. Ľubica Fillová

70. Štiavnické
Bane
– Kláštor
hieronymitánov, severovýchodné a severozápadné krídlo (č. ÚZPF 1267/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, spracovatelia:
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Ing. arch. Ivan Gojdič

71. Trnava – architektonicko-historický
výskum murív vykonaný počas archeologického výskumu na lokalite okolo Kostola
sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/2-4) – správa po 2.etape výskumu, spracovateľka:
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

72. Trnava – bývalý záhradný pavilón, Strelecká ul. č. 1 (č. ÚZPF12043/1-2) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka:
PhDr. Mária Smoláková, CSc.

73. Trnava – Divadlo
Jána Palárika, Trojičné námestie č. 2 (č. ÚZPF 1066/0) – a dom meštiansky,
Divadelná ul. č. 3 (č. ÚZPF 1061/0) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

74. Veličná – kaštieľ (č. ÚZPF 257/1) – architektonicko-historický
výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Milan
Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

75. Veľké Chlievany
– rím. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 271/1)
–architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík

76. Voderady
kaštieľ (č. ÚZPF 1155/1-2) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marián Havlík

77. Vranov nad Topľou – hrad vodný, ul. Dr. Daxnera č. 3 (č. ÚZPF
10773/1) – architektonicko-historický výskum murovaných konštrukcií v sondách archeologického výskumu
v r. 2016 – I. etapa, spracovatelia:
Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.

78. Vysočany – kaštieľ (č. ÚZPF 2133/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Miroslav Matejka, Mgr.
Tomáš Janura, PhD.

79. Tatry – Starý Smokovec – Vila Iskra – (č.
ÚZPF 11724/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan
Gojdič

80. Vysoké Tatry –
Tatranská Lomnica
– údolná stanica
visutej lanovej dráhy (č. ÚZPF 3850/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Ladislav Stojka

81. Zborov – Hrad Zborov, tretie predhradie – západná bašta –
(č. ÚZPF 262/26) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
Mgr. Michal Šimkovic

82. Žarnovica,
m. č. Revištské Podzámčie
– Hrad
Revište – (č. ÚZPF 1261/1-12) –
Doplnkový architektonicko-historický výskum vybratých objektov, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.