Prejsť na obsah

Výskumy 2015

Zoznam výskumov prerokovaných
Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2015

meštiansky
dom č. 92 (č. ÚZPF 11896) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B.
Glocková

radnica (č.
ÚZPF 11688/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M.
Šimkovic, Mgr. M. Hrčka, Ing. arch. J. Lišaník


Banská
Bystrica –
bašta mestského opevnenia a časť meštianskeho domu, Katovná
a Lazovná ul. (č. ÚZPF 2320/2) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M.
Sura, PhDr. V. Ferus

meštiansky
dom Nám. sv. Trojice 23 (č. ÚZPF 2558/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Ing. arch. K. Vošková

taviareň
Dolná huta (č. ÚZPF 2731/1) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, 1. a 2. etapa, spracovateľka: doc. PhDr.
M. Kvasnicová, PhD.

Banská
Štiavnica
– zaniknutý
dominikánsky kláštor (č. ÚZPF 2486/1-2) – doplnkový architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

hrad (č. ÚZPF 534/1-17) –
architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF
1185/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová,
Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl


Bojnice
meštiansky dom Hurbanovo nám. 61 (č. ÚZPF 816/1) –
architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia:
Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček

– Bratislavský hrad, rekonštrukcia
záhrady na severnej terase (č. ÚZPF 28/1-32) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Havlík, Mgr. E.
Sabadošová

hrad, západné
opevnenie – bastión (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Ing. M. Matejka

– kolégium pamätné Kapitulská 26 (č.
ÚZPF 62/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E.
Sabadošová

Brekov
hrad, hospodárska budova
1. predhradia (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

Budimír – kúria (č. ÚZPF 413/2) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič
a kol.

dom meštiansky Malinovského súp. č.
805, 806 (č. ÚZPF 1201/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
PhDr. Z. Zvarová

hrad, brána opevnenia, východný
hradbový múr (č. ÚZPF 1200/4, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Danišovce – r. k. Kostol sv. Márie
Magdalény (č. ÚZPF 626/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
Ing. arch. M. Janovská

kláštor františkánov „Katarínka“ (č.
ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 4.
etapa, výskum ruiny južného krídla, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

Divín – hrad, JZ hradba hradného jadra (č. ÚZPF
431/1-18) architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

– hrad, bránová veža západného
predhradia (č. ÚZPF 800/12) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
Mgr. M. Šimkovic

r. k. Kostol
(Kaplnka) sv. Martina (č. ÚZPF 502/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Mgr. M. Havlík

Fiľakovo – hrad, opevnenie 1.
predhradia (č. ÚZPF 440/1-22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
Mgr. M. Šimkovic

Fintice – kaštieľ s areálom – sýpka (č. ÚZPF
2143/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová,
PhD., Mgr. art. T. Haviar

Gbeľany – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF
1340/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. M.
Kvasnicová, PhD., Ing. M. Sobola, PhD., Ing. T. Reháčková, PhD.

Gelnica – r. k. Kostol Nanebovzatia
Panny Márie (č. ÚZPF 639/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
Ing. arch. M. Janovská

radnica, Banícke nám. 8 (č. ÚZPF 638/1)
– architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová,
PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

Hlboké – pamätná fara (č. ÚZPF 603/1) –
architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: PhDr. M. Smoláková,
CSc.

– r. k.
Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1214/1) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr.
art. T. Haviar

Horná
Lehota
– kaštieľ (č. ÚZPF
220/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová,
PhD., Mgr. M. Čajka, PhD.

– hrad Hrušov, múr hradbový I., bašta
delová južná I., bašta delová juhozápadná II. (č. ÚZPF 1539/5, 6, 8) –
čiastkový architektonicko-historický výskum delových bášt a hradbového múru 1.
predhradia, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Hronský Beňadik – kláštor benediktínov,
J krídlo, SV krídlo, V bašta (č. ÚZPF 1229/3, 4, 5) –
architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií a striech,
spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

– kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-7) –
architektonicko-historický výskum doplňujúci, 3. etapa, spracovateľka:
Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

r. k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF
724/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád,
spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. I. Kušniráková, PhD.

Ilava – škola a kaplnka (č. ÚZPF 727/1-2) –
architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka:
PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka

kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M.
Sura

Jasenov – hrad, bašta 1. predhradia
s kaplnkou (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie,
palác hradný III. (č. ÚZPF 1443/9,12) – doplnkový architektonicko-historický
výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Jelšava – kaštieľ Koburgovský (č. ÚZPF 509/1) –
architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia:
Ing. M. Matejka, Mgr. Ľ. Fillová

Kapušany
hrad, západná veža hradného
jadra (č. ÚZPF 305/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa,
spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

Kolíňany – r. k. Kostol sv. Štefana
Kráľa (č. ÚZPF 1449/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing.
arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.

– r. k. Kostol sv. Michala Archanjela
(č. ÚZPF 75/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií,
spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

– opevnenie bastiónové, Palatínska
línia (č. ÚZPF 301/1-25) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing.
Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh

– r. k. Kaplnka sv. Jozefa (č. ÚZPF
2159/1) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády, spracovatelia: Mgr.
E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

r. k. Kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF
306/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová,
Mgr. M. Havlík

– radnica (č. ÚZPF 303/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing.
arch. P. Hudák, PhD.

Košice – administratívna budova Poštová
14 (č. ÚZPF 3569/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L.
Kürthy, Mgr. B. Glocková

– dom bytový Štúrova 11 (č. ÚZPF
3643/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I.
Gojdič, Mgr. J. Smatanová

mestská veža sv. Urbana (č. ÚZPF
1117/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ Dr. Ing. arch. J.
Krcho, PhD.

– meštiansky dom Dominikánske nám. 21
(nie je v ÚZPF) – architektonicko-historický výskum podkrovia,
spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

Košice – meštiansky dom Hlavná 64 (č.
ÚZPF 1092/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka:
PhDr. N. Urbanová

Košice – meštiansky dom Mäsiarska 54
(č. ÚZPF 3554/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L.
Kürthy, Mgr. B. Glocková

Krásnohorské
Podhradie
– hrad Krásna
Hôrka, brána východná (č. ÚZPF 518/3) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna
Hôrka, chodba arkádová (č. ÚZPF 518/6) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna
Hôrka, múr hradbový, terasa delová (č. ÚZPF 518/7, 13) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna
Hôrka, palác hradný I. (č. ÚZPF 518/2) – architektonicko-historický výskum,
spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna
Hôrka, parkan, múr parkanový (č. ÚZPF 518/17, 18) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Krásnohorské
Podhradie –
hrad Krásna
Hôrka, veža obytná (č. ÚZPF 518/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 2313/1-3) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B.
Glocková

– mestské opevnenie, Dolná brána (č.
ÚZPF 2271/1, 2, 8) – architektonicko-historický a umeleckohistorický
výskum, spracovateľky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., doc. Ing. arch. N.
Hrašková, PhD.

– kláštor minoritov (č. ÚZPF 2768/1) –
doplňujúci architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

Levoča – nemocnica a pavilón,
Probstnerova cesta 2 (č. ÚZPF 3085/1) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr.
N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

Lietava – hrad, palác hradný II. (č.
ÚZPF 1352/7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M.
Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Lúka – hrad Tematín, palác hradný I., palác
hradný III. (č. ÚZPF 1226/4, 8) – architektonicko-historický výskum 2. etapa,
spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

vila Dr. J. Kohúta, Štefánikova 68 (č.
ÚZPF 591/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M.
Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.

Michalovce – kaštieľ (č. ÚZPF 60/1) –
architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia:
Mgr. Ľ. Fillová, Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

– hrad, palác hradný južný (č. ÚZPF
528/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic,
Mgr. T. Janura, PhD.

Nitrianske Sučany – r. k. Kostol sv.
Filipa a Jakuba ml. (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

Nižný
Hrabovec –
kaštieľ (č. ÚZPF
1990/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy,
Mgr. B. Glocková

– kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) –
architektonicko-historický výskum interiéru V, J a Z krídla, 1.
etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.,
Mgr. M. Piatrov

Plaveč – hrad (č. ÚZPF 340/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr.
art. T. Haviar


meštiansky dom Mariánske nám. 55 (č. ÚZPF 3981/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr.
art. T. Haviar

Podolínec
meštiansky dom Mariánske
nám. 7 (č. ÚZPF 925/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr.
M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Pukanec – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1633/1)
– architektonicko-historický výskum fasád a podkrovia, spracovatelia: Mgr.
M. Šimkovic, Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

– meštiansky dom – hospodárska budova
Nám. baníkov 35 (č. ÚZPF 10146/1) – architektonicko-historický výskum sýpky vo
dvore domu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

Ružindol – r. k. Kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF
1000/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum,
spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

Rybník – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF
1019/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A.
Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová

Slanec
– hrad, hradný palác (č.
ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovatelia: Mgr.
M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

Spišská
Nová Ves –
Levočská ul. –
urbanisticko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

Spišské Podhradie – meštiansky dom
Hviezdoslavova 2 (č. ÚZPF 768/5), architektonicko-historický výskum,
spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

Starý
Tekov
– r. k. Kostol
Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1642/1) – čiastkový
architektonicko-historický výskum (ohradný múr s kaplnkami, archeologicky
odkryté murivá, sokle fasád), spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M.
Matejka

– r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF
10394/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Ing. Ľ.
Suchý, Mgr. D. Sabol, Ing. arch. Ľ. Viničenková, Mgr. L. Ďurčeková, Mgr. E.
Sendeková

– ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek,
PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová

Šaštín-Stráže
kláštor paulínov (č. ÚZPF
752/1) – doplnkový architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum,
spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

banský úrad
a stavba hospodárska (č. ÚZPF 11626/1-2) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

– r. k.
Kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 122/1) – architektonicko-historický
a umeleckohistorický výskum, 1. etapa, výskum západných priestorov,
spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová

Trenčín
hrad, hodinová veža
a západný hradbový múr (č. ÚZPF 1345/45, 63) – architektonicko-historický
výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka

r. k. Kostol sv. Františka Xaverského
(č. ÚZPF 1377/2) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia:
PhDr. Z. Zvarová a kol.

kláštor
benediktínov na Veľkej Skalke – konvent (č. ÚZPF 1305/1) –
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr.
art. T. Haviar

Trenčín-Trenčianske
Biskupice
– r. k. Kostol sv.
Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 10662/1) – architektonicko-historický výskum,
spracovateľ: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.

meštiansky dom Halenárska 5 (č. ÚZPF
10180/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I.
Gojdič a kol.

kaštieľ (č.
ÚZPF 4674/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M.
Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

Veľký
Biel
– kaštieľ (č. ÚZPF
553/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum,
spracovateľ: Mgr. M. Havlík

– hrad Šariš, stavba hospodárska (č.
ÚZPF 398/26) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka

Veľký Šariš – hrad, veža č. 11 (tzv. Stará
brána) a bastión (č. ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický výskum, 2.
etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka

Zborov – hrad, veža bránová I. (č. ÚZPF 262/7) –
čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová,
PhD., Mgr. art. T. Haviar

kaštieľ (č.
ÚZPF 899/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

Zvolen – meštiansky dom Nám. SNP 24/37 (č. ÚZPF
1138/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková,
PhDr. M. Sura

Žiar
nad Hronom-Šášovské Podhradie
– hrad Šášov, palác hradný II. – severný (č.
ÚZPF 1266/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch.
M. Bóna, PhD.