Prejsť na obsah

Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia

Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia - ilustračný obrázok

Mauzóleum rodiny Stummer v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany patrí medzi pozoruhodné  stavebné pamiatky z obdobia secesie na Slovensku. Areál mauzólea sa nachádza juhozápadne od kaštieľa Stummerovcov. Panstvo Horné Obdokovce kúpila rodina Stummerovcov v roku 1877, do kaštieľa sa nasťahoval Alexander Stummer, a o. i. zriadil v ňom múzeum historických, umeleckých a prírodných zbierok. Hlavný vstup do areálu, zo strany neskôr zriadeného miestneho cintorína s barokovou kaplnkou, je cez dvojkrídlovú kovanú bránu osadenú medzi dvomi vysokými piliermi oplotenia. Mauzóleum je osadené v centre parkovo upraveného symetrického areálu na umelej miernej vyvýšenine, vedie k nemu priamy chodník. V severnom a východnom rohu areálu sa nachádzajú dve kamenné, v pôdoryse segmentové lavičky, východne od mauzólea je osadený jednoduchý náhrobok – Karola (1878-1925) syna baróna Alexandra Stummera v tvare kríža. Areál mauzólea, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 164/1-3 tvorí samotná stavba mauzólea, oplotenie s bránou a sadovnícka úprava.  

Z dôvodu narušeného stavebno-technického stavu stavby mauzólea (narušená hmota kameňa, zatekanie do interiéru, poškodené vstupné dvere, okná) na podnety a požiadavky Krajského pamiatkového úradu Nitra, podnikla Obec Horné Obdokovce – vlastník mauzólea – kroky smerujúce k jeho obnove. Vzhľadom na charakter stavby postavenej z kamenných blokov a zastúpenie množstva zachovaných umelecko-historicky hodnotných prvkov je nevyhnutné obnovu tejto kultúrnej pamiatky vykonať reštaurovaním.  

V roku 2021 bol vykonaný komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru objektu, finančne podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom. Reštaurátorský výskum realizoval Mgr. art. Martin Mikuláš, člen komory reštaurátorov. V interiéri sa zameral na povrchové úpravy stien s ich pôvodnou farebnosťou, pôvodnej podlahe, dverám, okenným rámom s výplňami, mobiliáru. V exteriéri sa zameral na stav kamenných článkov, ich spájanie a tmelenie, určenie príčin poškodenia a sekundárne zásahy. Zameral sa aj na výskum exteriérového schodiska, terén pred mauzóleom a pôvodnej lavičke v areáli mauzólea. Nedeštruktívnymi metódami reštaurátorského výskumu bolo pozorovanie diela v reálnom svetelnom spektre, ďalej archívny výskum a umelecko-historický opis spracovaný Mgr. Marošom Semančíkom, fotodokumentovanie pomocou dronu Mgr. Pavlom Stankom. Z deštruktívnych metód bol reštaurátorom vykonaný sondážny výskum, odobratie vzoriek omietok a kameňov a ich podrobenie petrografickým rozborom, ktorý vykonal Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., chemický rozbor vzoriek vykonal Ing. Karol Bayer.  

Archívny výskum vykonaný Mgr. Marošom Semančíkom priniesol nové poznatky. Podľa archívneho materiálu uloženého v Štátnom archíve v Nitre sa na realizácii stavby a výbave interiéru pohrebnej kaplnky podieľali v rokoch 1897-1898  prestížne uhorské  firmy.  

Mauzóleum, náhrobnú kaplnku zasvätenú Panne Márii Pomocnici dal postaviť Barón Alexander Stummer (1831 – 1914, pochovaný v krypte mauzólea) pre svoju zosnulú manželku Augustu Stummerovú, rodenú Winterovú (1848-1896), dcéru šľachtica z Viedne. Barónka Augusta Stummerová zomrela 5. júna 1896 vo Viedni. O dva týždne neskôr prišiel, z dôvodu plánovanej výstavby mauzólea do Horných Obdokoviec viedenský architekt Emil Bressler (1847-1921). Bressler pri projekte mauzólea v Horných Obdokovciach vychádzal z koncepcie svojej predchádzajúcej práce – mauzólea rodiny Mallmannovcov na cintoríne Mauer vo Viedni (1885-1889). Porovnanie tejto neobarokovej štylizovanej stavby a Stummerovho mauzólea vykazuje podobné dispozičné a do značnej miery aj objemové riešenie.  

Kamenárske práce vykonával a celú stavbu viedol bratislavský majster Ján (János) Rumpelmayer, ktorý pochádza zo starej kamenárskej rodiny Rumpelmayerovcov z Devína. Okrem stavby mauzólea realizoval aj rozsiahle oplotenie areálu a taktiež vyhotovil aj dve segmentové kamenné lavičky v rohoch areálu mauzólea. Je pravdepodobné, že kamenné články sa na stavbu doviezli predpripravené, osekané do blokov a na stavbe sa dosekávali a opracovali do konečného tvaru. Priamo na mieste sa vysekávali všetky reliéfy, ktoré sú súčasťou stavených blokov.    

Zámočnícke práce – okná, dvere, brána oplotenia sú dielom firmy Ľubomír Marton (Marton Lajos) a syn z Bratislavy. Táto firma dodávala svoje výrobky do mnohých palácov a za svoje zásluhy bola vyznamená Františkom Jozefom I. Sklá okien a dverí, v pôvodných záznamoch označené ako žltkasté katedrálne sklo, dodala firma  Sklomaliarstvo a leptanie skla – Carl Geyling´s Erben z Viedne. Dažďové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu vyhotovil majster Wilhelm Burckhardt z Viedne. Sochárske práce v exteriéri a štukatérske práce v interiéri realizoval ateliér L. Raba z Viedne.  

Tabule s nápisom z mikritového čierneho belgického vápenca (mramoru) Noir Belge, vsadené v stenách v interiéri, zaobstarala fabrika Paula Tarettiho z Viedne. Bronzové písmena dodala firma Antona Büchlera z Viedne, zaoberajúca sa písmolejárstvom a výrobou  kovových  písmových tabúľ.  

Podlaha v mauzóleu, dlaždice sú výrobkom fabriky Lederer & Nessényi z Viedne. Kamenné platne  krypty sú vysekané z oolitického vápenca a pochádzajú pravdepodobne z lokality Wofsthal, pravdepodobne sú dielom Jána Rumpelmayera.  

Stolárske výrobky, oltár a lavice sú dielom Alexandra Alberta z Viedne, cisárskeho dvorného stolára. Drevený oltár pozostáva z obetného stola s dreveným krížom s kovovou sochou Ježiša Krista, zakúpený bol od firmy Szüts & Comp. Nad oltárom sa nachádza drevený rám s čalúnením  s motívom dvoch ník, v ktorých sú zobrazení rodičia Ježiša Krista. Iluzívne niky so svätcami sú vytvorené technikou vyšívania a sú všité do zamatového pozadia. Architekt Bressler zaobstaral relikviový kameň do oltára. A. F. Walter z Gross Ruchela (?) dodal rastliny.  Filcový koberec dodala fabrika  na koberce a nábytkové textílie Philipp Haas & Söhne z Viedne.  

Z archívnych záznamov sa dozvedáme o mobiliári. Predmety so žltého kovu, štyri oltárne svietniky vysoké 48 cm, oltárny kríž vysoký 50 cm, sa už v kaplnke nenachádzajú. Tieto predmety dodala firma Ernst Kricke und Schweiger z Viedne.  

Celkové náklady sa stavbu a zariadenie mauzólea dosiahli výšku 30 492 zlatých a 89 grajciarov.  

Táto rodinná sepulkrálna kaplnka je postavená z tesaných kamenných článkov, pravdepodobne privezených z Rakúska alebo Maďarska, základy sú pravdepodobne z lomového kameňa zo Súloviec a vápno bolo použité so Skýcova. Mauzóleum s kryptou v podzemí je centrálna stavba s pôdorysom redukovaného gréckeho kríža. Hlavná štvorcová časť je ukončená osemhrannou kupolou, bočné apsidy sú pravouhlé, záverová apsida je polkruhová. Vstupný portál, smerom nahor sa zužujúci, ukončený ušami s kvapkami má tvar podľa egyptského vzoru, v Európe bol uplatňovaný už u empírových stavieb. Trojuholníkovo ukončené  nadpražie s volútami je zavŕšené latinským krížom. V strede nadpražia je reliéfny erb Stummerovcov s barónskou korunou. Alexandrovi Stummerovi a jeho bratom Karolovi a Augustovi udelil cisár v roku 1871 šľachtický  status za ich všeobecne prospešné aktivity, v roku 1884 získali titul uhorských barónov.

Objekt mauzólea, postavený v rokoch 1896-98 v štýle wagnerovskej klasicizujúcej secesie, sa zachoval  spolu aj s ohradou do dnešných dní takmer v autentickom stave. Takmer po 124 rokoch sa zachovali originálne železné vstupné dvere a okná s pôvodnými ručne vyrobenými sklami (niektoré sklá sú poškodené, na dverách chýbajú úplne), zinkové dažďové zvody s dekoratívnymi doplnkami v kompaktnom stave vrátane objímok, kompaktná neporušená dlažba a časť pôvodného interiérového vybavenia.  

Reštaurátorským výskumom mauzólea vykonanom v roku 2021 sa podarilo identifikovať pôvodnú koncepciu nielen stien interiéru  ale aj všetkých jeho prvkov. Reštaurátorský výskum spolu s umelecko-historickým výskumom priniesli dostatok informácii o vzniku a priebehu stavby a taktiež o jej výtvarnej výzdobe a zachovanom mobiliári. Na základe získaných informácii je možné interiér a exteriér mauzólea reštaurovať do pôvodnej podoby v súlade s jeho pamiatkovými hodnotami a požiadavkami ochrany pamiatkového fondu.  

Spracovala: Ing. arch. Eva Gažiová, KPÚ Nitra

Zdroj:
Mikuláš Martin, Mgr. art.; Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie – Interiér a exteriér rodiny Stummer, p. č. 391, Horné Obdokovce, č. ÚZPF 164/1, 12/2021

Semančík Maroš; Mauzóleum v Horných Obdokovciach, In: Architektúra & Urbanizmus XLI, 2007