Prejsť na obsah

K výskumu a obnove Michalskej bránovej veže v Bratislave

K výskumu a obnove Michalskej bránovej veže v Bratislave - ilustračný obrázok

Vyhodnotenie súčasnej obnovy strechy – 09. 2021 až 10. 2022

Pamiatkový výskum strechy veže vypracovaný v roku 2018 (SUCHÝ, Ľubor – ĎURIAN, Karol.: Bratislava – Staré mesto, Michalská č. 24, Architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie NKP – Bránová veža „Michalská brána“ (č. ÚZPF: 120/1), PÚ SR, 2018.) s novými poznatkami z rokov 2021 a 2022, doplnil architektonicko-historický výskum murovanej časti veže od autorov ZVAROVÁ, Zuzana – MATEJKA, Miroslav: Bratislava, Michalská ul., veža bránová, architektonicko-historický výskum interiéru, ktorý bol spracovaný rovnako v roku 2018.

Dendrochronologický výskum Ing. Tomáša Kyncla z roku 2018 potvrdil dobu vzniku krovu veže s archívnym výskumom do roku 1758, pričom plavené drevo bolo vyťažené v období vegetačného kľudu (zimné obdobie), niekedy na prelome rokov 1755/56d, 1756/57d, 1757/58d, dokonca ešte aj v období vegetácie (jar-leto) 1758ld. Následne počas prebiehajúcej obnovy strechy v roku 2021 bol v novembri realizovaný Mgr. et Mgr. Mojmírom Chomom v úrovni 3. stupňa krovu nad lucernou doplnkový dendrochronologický výskum (pred postavením lešenia nebolo možné krov nad lucernou preskúmať). Ten potvrdil hypotézu o obnove strechy v závere 1. polovice 19. storočia, a to práve v priestore nad lucernou – ťažba dreva na krov v období vegetačného kľudu 1840/41d a viaceré prvky s vyhodnotením po roku 1817, 1824 alebo 1842. Prevažne bol použitý na hornú časť krovu smrekovec opadavý (červený smrek). Staršie, spodné dve časti krovu, majú na krov použité viaceré dreviny – smrek, jedľa, sporadicky dub.

Po postavení lešenia v septembri 2021 a podrobnej obhliadke medeného plechu, boli identifikované stopy po zlátení v líniách lemujúcich po obvode strechy reliéfne zdobenie pod cibuľami a lucernou (čabrakový a rastlinný vzor). Stav krytiny bol na viacerých miestach kritický, predovšetkým úbytkom hmoty – zmenou pôvodnej hrúbky plechu, rozsiahlym uvoľnením plechových šablón s prehnitým debnením v dolnej časti veľkej cibule, poškodením falcov, lokálnou perforáciou a pod. Jednoducho hrozilo na mnohých miestach jej prederavenie a po rozobratí opätovné spájanie falcovaním, prakticky nebolo možné. Primárna falcovaná šablónová medená plechová krytina, vrátane sekundárnych častí uplatnených predovšetkým na severnej strane strechy, bola postupne v priebehu októbra a novembra 2021 dodávateľom stavby PamArch s. r. o. Nitra v celom rozsahu šetrne odobratá – odfalcovaná, plechové šablóny vyrovnané, očistené, očíslované a uskladnené pre prípadné opätovné použitie, čo však už nebolo možné, vzhľadom na vyššie uvedený stav krytiny a jej falcov (úbytok materiálu, diery, lámavosť). Rovnako sú uskladnené pôvodne klincované pevné spony (príponky), ku ktorým boli pripevňované spoločné stojaté a ležaté falce medenej krytiny. Primárne šablóny plechovej krytiny z 18. storočia boli aj kuté – kovotepecky opracované. Dvojnásobne ohýbané spony (príponky) po rozvinutí majú mierne lichobežníkový tvar rozmeru 4/5cm x 6 cm, s vystrihnutým trojuholníkovým cvikom na dlhšej 5 cm strane. Samotné spony sú k doskám prichytávané na pevno dvoma menšími kovanými klincami s kruhovými hlavičkami. Dĺžka týchto klincov je 4 cm, hlavičky majú priemer 0,8 – 1 cm. Dosky debnenia pod krytinou sú klincované k jednotlivým nosným konštrukciám krovu kovanými klincami so štvorhranným driekom a obojstranne ohýbanými-zahnutými kladivkovými hlavičkami. Dĺžka týchto klincov debnenia je 9 cm, rozvinutá kladivková hlavička má dĺžkový  rozmer 1,5 až 2 cm a šírkový 0,5 cm, driek pri hlavičke cca 0,5×0,3 cm. Precízne je zrealizované debnenie, ktorého vzájomné styky jednotlivých dosák majú šikmé hrany, umožňujúce odtok zkondenzovanej pary pod krytinu a nie do podstrešia.

Z archívnych prameňov, ako aj následného pokračovania výskumu po postavení lešenia je zrejmé, že viaceré opravy v 19. storočí sa týkali aj strešného plášťa, ale predovšetkým samotnej oplechovanej sochy sv. Michala archanjela vo vrchole, ktorá bola v rokoch 1812 a 1845 obnovovaná. Samotný krov so strešným plášťom bol práve v roku 1845 nanovo vztýčený od úrovne lucerny. Zásahy v priebehu 20. storočia boli len lokálne.

V súčasnosti stále prebieha komplexná obnova Michalskej brány, vrátane dokončovacích prác na streche. Jej ukončenie a odstránenie lešenia v tejto úrovni sa predpokladá ešte v októbri 2022. Dňa 2. 10. 2022 bola na hrotnicu strechy opätovne osadená zreštaurovaná a celoplošne pozlátená plechová socha sv. Michala archanjela s drakom. Autorom reštaurátorských prác bol Akad. soch. Stanislav Kožela.

Obnovu veže, vrátane strechy realizuje firma PamArch, s.r.o. Nitra pod vedením konateľa Ing. Jána Kresana, odbornej spolupráce Ing. arch. Petra Hudáka, PhD. (PamArch, s.r.o. Nitra), výskumníkov strechy Ing. arch. Karola Ďuriana, PhD., Ing. Ľubora Suchého, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Žilina a Pamiatkový úrad SR), statickom posúdení zachovaných nosných konštrukcií strechy a projekčných návrhov statického zabezpečenia Ing. Lukáša Kramarčíka (Chronogram s.r.o., Bratislava), ako aj v neposlednom rade, tých ktorí remeselným a umelecko-remeselným spôsobom realizujú samotnú obnovu strechy (krovu a strešného plášťa) – tesárov: Ľubomíra Lúčneho, Martina Mázora, Miroslava Boráka a klampiarov: Adriána Sedlického, Ladislava Arvaya a Petra Vazovana. Za Krajský pamiatkový úrad Bratislava je metodikom obnovy veže Mgr. Eva Falbová.

Mnoho problémových vecí počas obnovy strechy bolo odhalených až po postavení lešenia a odpláštení strechy od historickej medenej krytiny. Táto bola odstrojená postupne s označením miesta, zameraním a následným deponovaním. Práve po odpláštení bolo identifikované poškodenie na 3 stĺpikoch v úrovni lucerny, ktoré boli staticky sanované a obnovené protézovaním a doplnením trámov. Rovnako úseky niektorých rozpier, pásikov a ríms medzi stĺpikmi na severnej, resp. severozápadnej strane boli značne poškodené totálnou deštrukciou drevenej substancie drevokaznými činiteľmi (huby, hmyz) a bola potrebná ich lokálna aj celková výmena. Po podrobnejšej obhliadke nosnej konštrukcie „cibulí“ strechy (debnenia a doskových skruží), hlavne v prípade dominantnej dolnej, bola zo strany statika navrhnutá plošná výmena zničených celých úsekov dolnej časti debnenia a časti skruží, ktoré boli odhnité dlhodobým sústredením vlhkosti v tejto úrovni. Lokálne došlo v spodnej úrovni strechy k výmene pomurníc a časti krátčat. V nižších úrovniach krovu (1. a 2. stupeň) a konštrukcie zavetrenia strechy v 7. NP, boli vizuálne identifikované len minimálne lokálne poškodenia konštrukcie (napr. pomurnice na korune muriva – 1. stupeň). V priebehu októbra 2022 budú definitívne ukončené práce na obnove barokovej strechy veže (konštrukcie krovu a strešnom plášti, vrátane osadenia novej patinovanej medenej krytiny). Nová šablónová medená krytina je v podstate tvarovou a materiálovou replikou pôvodnej, ktorej zlý technický stav neumožnil opätovné použitie. Rovnako je uplatnený pôvodný spôsob falcovania (na vertikálnych hranách stojaté falce, medzi plechovými šablónami – na plochách horizontálne a vertikálne ležaté falce), prinavrátené zlatenie dekoratívnych plôch a lemovaní na krytine. Už teraz je možné konštatovať, že spolupráca všetkých profesných a odborných zložiek od samotného KPÚ Bratislava v zastúpení Mgr. Evou Falbovou až po dodávateľa prác PamArch, s. r. o. Nitra v zastúpení Janom Kresanom a remeselníkov, ktorí sa prakticky podieľali na obnove strechy je potrebné vysoko vyzdvihnúť, predovšetkým interakcie zúčastnených pri riešení problémov, či už na pravidelných kontrolných dňoch ale aj mimo nich. 

Michalská veža bola od stredoveku súčasťou pôvodného mestského opevnenia Bratislavy a s dodnes zachovanou dominantnou barokovou cibuľovou strechou, patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam Slovenska a zároveň k neodmysliteľnej historickej súčasti starého mesta Bratislavy.

Časová etapizácia výstavby a opráv strechy veže

 1. 1757 – 1758 – prestavba strechy veže z predchádzajúcej viacstupňovej helmicovej s otvorenou lucernou na súčasnú viacstupňovú cibuľovú s otvorenou lucernou, ukončenú na hrotnici plechovou sochou sv. Michala archanjela zabíjajúceho draka, vrátane strešného plášťa s dekorovanou medenou krytinou (zároveň nadstavba murovaného oktogonálneho tamburu cca o 2 metre, s dnešnou podobou ciferníkov a ríms nad nimi), súčasťou krovu od 8. NP a podpornej konštrukcie krovu v hodinovom 7. NP sú aj originálne ťahadlá a kované pásoviny so závitovými svorníkmi vo všetkých podlažiach od 7. NP cez jednotlivé stupne krovu;
 2. 20. júna 1758 – slávnostné osadenie plechovej sochy sv. Michala archanjela zabíjajúceho draka, autorom ktorej bol kotlársky majster Peter Eller (v hlave Michala umiestnená pôvodná časová schránka kvadratického tvaru a rozmeru 17,3 x 11,6 x 4 cm s listinami, medenými doštičkami, mincami a relikviami deviatich svätcov);
 3. 1812 – oprava veže vrátane sňatia a obnovy plechovej sochy sv. Michala archanjela s drakom (po ostreľovaní mesta vojskom Napoleóna Bonaparteho v júni 1809);
 4. 1845 – ďalšia oprava veže vrátane sňatia a obnovy plechovej sochy sv. Michala archanjela s drakom, ktorú opätovne slávnostne osadili späť 14. septembra 1845, v danej etape bol po poškodení komplexne obnovený, presnejšie nanovo postavený krov nad lucernou s osembokou hrotnicou;
 5. 1874 – výmena kamennej barokovej balustrády na ochodzi za súčasné kovové zábradlie v neogotickom duchu, vrátane osadenia kovového prútového zábradlia ukončeného kuželkovými madlami po obvode otvorenej lucerny, je možné predpokladať ďalšie parciálne opravy strešného plášťa, možno aj krovu – epigrafické stopy v krove;
 6. 1926-27 – oprava veže (interiér, fasáda), nie sú zmienky o oprave strechy, čo však nevylučuje lokálnu opravu;
 7. apríl 1945 – lokálne poškodenie strešného plášťa streľbou z palných zbraní počas oslobodzovania mesta v apríli 1945;
 8. 1958-60 – generálna oprava veže po 2. sv. vojne podľa K. Chudomelku – exteriér, interiér, vrátane strechy – poškodená medená krytina (zacelené trhliny a priestrely nitovanými plátmi z nového medeného plechu) a krovu (príložka na vnútornej strane dlhej vzpery zavetrenia ležatou stolicou v 1. stupni krovu na SZ strane), prestavba z obytných priestorov na múzeum zbraní;
 9. 1975 –obnova veže s lokálnymi opravami krovu (príložky k doskovým ramenátom v 1. a 2. stupni krovu, doplnená poškodená rozpera v 2. stupni krovu pod lucernou) a strešného plášťa (menšie plochy plného debnenia na severnej strane 1. stupňa krovu), chemická injektáž murív oktogonálnej nadstavby, nové strešné okná s drôteným presklením nahradili pôvodné;
 10. september 2021 – október 2022 – obnova strechy veže (výmena medenej šablónovej krytiny a lokálna oprava poškodených častí pôvodného krovu a debnenia), nová krytina medený patinovaný plech dovezený z Fínska (hr. 0,55 a 0,7 mm);
 11. 2. 10. 2022 – opätovne slávnostne osadená zreštaurovaná a celoplošne pozlátená medená socha sv. Michala archanjela s drakom (autor: Akad. soch. Stanislav Kožela), do hlavy Michala vložená kópia pôvodnej časovej schránky s kópiami starších listín, relikviami svätcov a novými listinami, básňami, medom, zemou, semenami rastlín a i.;

Autor : Ing. Ľubor Suchý, PhD.