Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku

KPÚ Trnava – Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku - ilustračný obrázok

Na základe návrhu KPÚ Trnava bola koncom roku 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom
SR mohyla vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka za národnú kultúrnu
pamiatku. Objekt sa nachádza na okraji intravilánu pri križovatke ciest z
Čukárskej Paky do Malej Paky a Veľkej Paky. Miestny názov mohyly je Kép
domb.

Mohylu tvorí umelo navŕšený kopec
kruhového pôdorysu s výškou 2,3 m a priemerom cca 20 m. Pôvodne bol
pravdepodobne väčší, ale poveternostné vplyvy ho mohli znížiť. Mohyla bola
súčasťou mohylníka pozostávajúceho min. z troch mohýl a zachovala sa
jediná z nich nad úrovňou okolitého terénu. Zvyšné mohyly sú rozorané.

Lokalita doposiaľ nebola
archeologicky sondážne skúmaná a nie sú z nej publikované a ani známe
archeologické nálezy zo zberu.

Mohyla bola postavená nositeľmi kultúry
stredodunajských popolnicových polí bronzovej doby alebo kalenderberskej
kultúry staršej železnej doby. Nevylučuje sa, že do mohyly pochovávali obe
kultúry. I keď sa v lokalite tejto mohyly nenašli archeologické nálezy z týchto
dôb, datovanie odvodzujeme z archeologických nálezov z miest blízkych
rozoraných mohýl.

V období stredoveku až
včasného novoveku sa plášť mohyly a jej okolie využili ako pietne miesto
na pochovávanie. Dokazuje to profil vytvorený začiatkom 60. rokov 20. stor. odkopaním
päty mohyly, v ktorom sa črtali kostrové hroby.

V novoveku boli na mohyle osadené
kríže, ktoré mohli byť reminiscenciou na cintorín. Mohylu s krížom zachytáva už
1. vojenské mapovanie z rokov 1763 až 1787. Súčasný liatinový kríž je mladší,
pravdepodobne sekundárne použitý zo zaniknutého hrobu. Jeho osadenie na
murovaný pilier tiež naznačuje existenciu staršieho kamenného kríža alebo Božej
muky.

Objekt je nositeľom historickej a
urbanistickej hodnoty, a aj napriek tomu, že bol v minulosti narušený
stavebnou činnosťou, stále si uchováva charakter mohyly.

V nížinatom prostredí bola
väčšina pravekých mohýl zničená najmä poľnohospodárskou činnosťou, bohužiaľ
mnohé až v 2. polovici 20. stor. V Trnavskom kraji sú za národnú kultúrnu
pamiatku vyhlásené iba dve praveké mohyly z mladšej a neskorej
bronzovej a staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Dolné
Janíky. Vyhlásené boli už v roku 1966. Mohyla v Čukárskej Pake je jednou z
iba dvoch zachovaných mohýl nachádzajúcich sa v intraviláne obcí. Druhou
je mohyla zo staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Horné Janíky,
ktorá však zatiaľ nie je pamiatkovo chránená.

Na základe návrhov KPÚ Trnava sa
v trnavskom kraji od roku 2015 vyhlasuje ročne aspoň jedno archeologické
nálezisko za národnú kultúrnu pamiatku.

Text: Sládok

Veľká Paka - mohyla
Veľká Paka - mohyla
Veľká Paka - mohyla

Ďalšie aktuality KPÚ Trnava 2015 – 2017 >>