Prejsť na obsah

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami - ilustračný obrázok

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom
pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo
minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín
vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa
10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii
sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území
Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných
vyše 200. Vzhľadom k ich početnosti, ako aj pamiatkovým hodnotám, ktorými
disponujú (hodnota historického urbanizmu, hodnota veku, hodnota historického
dokumentu, architektonické hodnoty a duchovné hodnoty), pristúpil
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) v máji 2018 k ich vyhlasovaniu
za NKP. Celý proces však začal oveľa skôr. Na jeho začiatku stál Mgr. Martin
Drobňák, predseda Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy, erudovaný historik a
európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti
o predmetné objekty. Písal sa rok 2013. V tom čase bol Martin
čerstvým absolventom vysokoškolského štúdia v odbore história a spolu
s jeho kolegami z KVH Beskydy mal za sebou úspešne zrealizované
viaceré obnovy vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Viaceré
z nich, predovšetkým pokiaľ ide o lokality zarastené náletovými
drevinami, konzultoval s Ing. Evou Semanovou, v tom čase zodpovednou za
historickú zeleň. Zanietenie, entuziazmus, práca a výsledky Mgr. Martina
Drobňáka a dobrovoľníkov z KVH Beskydy nadchla KPÚ Prešov natoľko, že po
jeho návšteve a predstavení vízie o zaradení vojnových cintorínov
z I. svetovej vojny do pamiatkového fondu SR, bolo v tejto súvislosti
v roku 2013 zvolané pracovné rokovanie, ktorého súčasťou bola i
prezentácia vytipovaných lokalít. Spomenutého rokovania sa zúčastnili odborní
zamestnanci KPÚ Prešov, odborní zamestnanci PÚ SR a zástupcovia KHV
Beskydy. Výsledkom stretnutia bola dohoda o začatí procesu vyhlasovania vojnových
cintorínov z I. svetovej vojny za NKP. Po vzájomným rokovaniach medzi
zástupcami KPÚ Prešov a KVH Beskydy bolo do prvého kola vyhlasovania
zaradených 27 objektov. Výber cintorínov reflektoval tri základné skutočnosti –
architektonický výraz (architektonicky najzaujímavejšie objekty), typológiu (z
každého typu aspoň jeden zástupca) a lokalitu výskytu (z každého okresu, kde
v priebehu I. svetovej vojny prebiehali vojenské operácie, aspoň jeden
zástupca). Vybrané objekty teda predstavujú reprezentačnú vzorku, ktorá je
schopná priblížiť tento typ pamiatok v plnom rozsahu. Samotný proces
vyhlasovania vytypovaných vojnových cintorínov z I. svetovej vojny začal v
jeseni roku 2017, kedy odborní zamestnanci KPÚ Prešov vypracovali prvých 8
návrhov (Becherov, Hostovice, Parihuzove, Stebník, Sukov, Svetlice, Ulič,
Veľkrop). V máji roku 2018 ku ním pribudlo ďalších 19 návrhov (Bodružal,
Hažlín, Kamenica nad Cirochou, Kolbovce, Mikulášová, Mlynárovce, Osadné, Snina
– epidemický, Snina – Giglovo, Stakčín, Topoľa, Turany nad Ondavou, Veľká
Poľana – Hodošík, Veľká Poľana – Rotunda, Výrava – kóta 600, Výrava – Pod
Kobylou, Výrava – Pod Kudrovcom, Zboj, Zbojné). Z vyššie uvedeného zoznamu
bol ku dnešnému dňu vyhlásený za NKP rozhodnutím č. PUSR-2018/6948-4/34180/JAN
zo dňa 2. mája 2018 vojnový cintorín v Uliči (okr. Snina), č. ÚZPF
12109/1. Súčasne platí, že PÚ SR rozhodnutím č. PUSR-2018/6587-6/38049/JAN zo
dňa 16. mája 2018 rozhodol o vyhlásení vojnového cintorína
v Becherove (okr. Bardejov) za NKP. V procese správneho konania sú v
súčasnosti vojnové cintoríny v obciach Topoľa (okr. Snina), Parihuzovce
(okr. Snina), Veľkrop (okr. Stropkov) a Zbojné (okr. Medzilaborce).

Spoľahlivý partner

V roku 2013 bol naštartovaný proces, vďaka ktorému sa
v najbližších mesiacoch pamiatkový fond SR rozrastie o unikátny typ
pamiatok – vojnové cintoríny z I. svetovej vojny. Je to výsledok dlhej
cesty, na počiatku ktorej stálo pár nadšencov vojnovej histórie, ktorí
v roku 2004 založili občianske združenie KHV Beskydy. Nebyť týchto ľudí
a stoviek hodín, ktoré strávili v archívoch a teréne, tak by sme
dnes o procese vyhlasovania nie len že neuvažovali, ale by sme tento typ
pamiatok ani nepoznali. Po skončení druhej svetovej vojny totiž starostlivosť
o tieto objekty upadla tak rapídne, že takmer všetky splynuli
s prostredím a stali sa v teréne neidentifikovateľnými. Členovia KVH Beskydy, na čele s ich
predsedom Mgr. Martinom Drobňákom a stredoškolským pedagógom PhDr. Radoslavom
Turíkom, na základe precízneho archívneho výskumu vo Vojenskom historickom
archíve v Bratislave, Rakúskom štátnom archíve vo Viedni a Ruskom
štátnom vojensko-historickom archíve v Moskve podrobne zmapovali
a zlokalizovali vyše 200 vojnových cintorínov z I. svetovej vojny na
území severovýchodného Slovenska. Vďaka ich výskumu dnes vieme tieto objekty
presne lokalizovať, poznáme údaje o tom, ako cintoríny v čase ich
vzniku vyzerali, koľko vojakov je na ich ploche pochovaných, o aký typ
hrobov ide, či ako prebiehala ich údržba v medzivojnovom a povojnovom
období. Hodnotné sú predovšetkým poľné náčrty a originálne projekty
vojnových cintorínov, na základe ktorých je možná autentická obnova týchto
pietnych miest. Prínos KVH Beskydy nespočíva iba v podkladoch, ktoré nazhromaždili,
ale aj v ich dobrovoľníckej činnosti, v rámci ktorej sa im podarilo,
vychádzajúc z archívnych materiálov a rešpektujúc ich obsah, obnoviť 15
vojnových cintorínov z I. svetovej vojny (Becherov, Hostovice, Kružlová,
Mikulášová, Palota, Snina – epidemický, Snina – Giglovo, Stakčín, Stebník,
Svetlice, Výrava – kóta 600, Výrava – Pod Kobylou, Výrava – Pod Kudrovcom,
Zbojné, Zbudská Bela IV.). V súčasnosti pracujú na obnove vojnových
cintorínov v obciach Sukov (okr. Medzilaborce) a Veľkrop (okr. Stropkov).
Nezanedbateľná je tiež ich osvetová a publikačná činnosť, vďaka ktorej
strhli na svoju stranu okrem odbornej a
laickej verejnosti aj starostov obcí, v katastre ktorých sa tieto objekty
nachádzajú a do kompetencií ktorých v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z.
o vojnových hroboch starostlivosť o tieto pietne miesta
podlieha. KPÚ Prešov v KVH Beskydy našiel spoľahlivého partnera, ktorý je
garanciou toho, že starostlivosť o novo vyhlásené národné kultúrne
pamiatky bude prebiehať na odbornej úrovni a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Vízia do budúcnosti

Prvá etapa procesu vyhlasovania vojnových cintorínov
z I. svetovej vojny z územia Prešovského kraja je vo svojej vrcholnej
fáze. Návrhy sú spracované a podané, jeden vojnový cintorín je už za NKP
vyhlásený, ďalšie pribudnú do pamiatkového fondu SR v najbližších
týždňoch. KPÚ Prešov, vidiac v danej
oblasti veľký potenciál, neplánuje v tejto aktivite poľaviť, práve naopak,
týmto objektom sa chce prioritne venovať aj ďalšom období. V krátkodobom
horizonte najbližších týždňov je naplánované pracovné stretnutie medzi
zástupcami KPÚ Prešov a KVH Beskydy za účelom prerokovania spoločného
postupu pri obnove vojnových cintorínov v Zbojnom a Parihuzovciach.
Oba spomenuté cintoríny projektoval významný maďarský architekt začiatku 20.
storočia Jószef Lamping. Súčasťou jeho projektov je o. i. aj sadovnícka úprava.
Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny, ktoré sú v súčasnosti už
obnovené, sadovníckou úpravou zatiaľ nedisponujú. Je to spôsobné finančnou
náročnosťou, ktorá s tým súvisí. Z vyššie uvedeného dôvodu je víziou
KPÚ Prešov vypracovať návrh na obnovu dvoch vyššie uvedených cintorínov,
vrátane obnovy sadovníckej úpravy. Predmetné cintoríny by sa mali stať
ukážkovými príkladmi toho, akým spôsobom by sa obnova vojnových cintorínov
z I. svetovej vojny mala v budúcnosti uberať. Ďalším, v tomto
prípade dlhodobým cieľom KPÚ Prešov, je pokračovať v podávaní podnetov
a následne i návrhov na vyhlasovanie vojnových cintorínov z I.
svetovej vojny za NKP tak, aby sa do pamiatkového fondu SR dostali všetky
cintoríny, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom výnimočné a jedinečné. Nateraz
posledným cieľom KPÚ Prešov je v horizonte dvoch rokov vypracovanie metodiky
pre obnovu tohto typu pamiatok. Pevne veríme, že sa nám všetky naše ciele
a vízie podarí naplniť.

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., Krajský pamiatkový úrad
Prešov

Autor fotografií: PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD. (máj
2017)

Projekty cintorínov: Vojenský historický archív Bratislava, Súkromný archív
rodiny Lampingovej


Becherov, pohľad na vojnový cintorín z juhu
Becherov, pohľad na vojnový cintorín zo západu

Becherov, poľný náčrt vojnového cintorína, VHA Bratislava

Parihuzovce, celkový pohľad na areál zo severu po obnove

Parihuzovce, pohľad na centrálnu časť cintorína po obnove

Parihuzovce, kópia projektu vojnového cintorína od Jószefa Lampinga, VHA Bratislava

Ulič, pohľad na vojnový cintorín z východu

Ulič, pohľad na vojnový cintorín zo západu

Ulič, poľný náčrt vojnového cintorína, VHA Bratislava

Zbojné, pohľad na areál vojnového cintorína z juhu

Zbojné, pohľad na hrobové miestna z JZ

Zbojné, projekt vojnového cintorína od Jószefa Lampinga z r. 1917, Súkromný archív rodiny Lampingovej

<<< Späť na aktuality KPÚ Prešov