Prejsť na obsah

Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie (publikácia)

Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie (publikácia) - ilustračný obrázok

LIŠKA, Anton. Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2022. 239.
ISBN 978-80-89175-92-6.

V rokoch 2014 – 2018 si Slovenská republika i celý svet pripomenul 100. výročie prvého globálneho vojenského konfliktu, v súčasnej historiografii nazývaného ako prvá svetová vojna (do ukončenia druhej svetovej vojny označovaného ako Veľká vojna). Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, reflektujúc vyššie spomenuté výročie, zahrnul do plánu svojich hlavných úloh agendu, spočívajúcu vo vytypovaní a následnom vyhlásení objektov z uvedeného obdobia, ktoré disponujú pamiatkovou hodnotou, za kultúrne pamiatky. Na tejto úlohe aktívnym spôsobom participoval aj Krajský pamiatkový úrad Prešov, ktorý navrhol zapísať do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky viacero lokalít z územia severovýchodného Slovenska, na ktorých sa nachádzajú frontové a lazaretné vojnové cintoríny. Na základe tohto návrhu sa tieto pietne miesta od roku 2018 postupne stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami.

Samotný akt zapísania vojnových cintorínov do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky ešte nezaručuje, že tieto pietne miesta získajú patričnú pozornosť a ochranu v potrebnom rozsahu aj v praktickej rovine. Základným predpokladom k tomu, aby starostlivosť o tento druh pamiatok histórie bola na požadovanej odbornej úrovni, je dokonalé oboznámenie sa s procesom ich výstavby a konečnej architektonicko-sadovníckej úpravy, s archívnym materiálom, viažúcim sa k týmto pietnym miestam a základnými metodickými princípmi, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bola zachovaná ich pamiatková hodnota. Keďže doteraz takéto systematizujúce odborné dielo na území Slovenskej republiky neexistovalo, Krajský pamiatkový úrad Prešov, vychádzajúc z výskumu a analýzy archívnych prameňov, dobovej a súdobej literatúry, dobových fotografií a pohľadníc a terénneho prieskumu, zostavil v roku 2022 publikáciu s názvom Lazaretné a frontové vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie, ktorej cieľom je jednak podrobné zmapovanie tohto typu vojnových cintorínov, a to tak z historického (predstavenie historických súvislosti a podmienok ich vzniku a následnej údržby) ako aj pamiatkového hľadiska (predstavenie cintorínov ako pamiatok histórie), jednak zadefinovanie základných metodických princípov (rámcových podmienok) ich obnovy, ktoré napomôžu prinavrátiť týmto pietnym miestam ich autentický (historický, dobový) vzhľad.

Publikácia je vnútorné rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá kapitola približuje proces zriaďovania, výstavby a architektonicko-sadovníckej úpravy frontových a lazaretných vojnových cintorínov počas trvania vojnového konfliktu  (1914 – 1918), t. j. podľa pravidiel stanovených rakúsko-uhorskými orgánmi. Okrem toho predstavuje organizačnú základňu a legislatívne normy, platné pre všeobecné i parciálne problémy, súvisiace s týmto procesom a podrobne popisuje spôsob výberu lokalít na zriaďovanie týchto pietnych miest, technologické postupy ich výstavby, použité materiály i sadovnícke princípy. Záver kapitoly je venovaný osobe Jozefa Lampinga a jeho prínosu pre riadenie, projektovanie a mapovanie výstavby frontových a lazaretných vojnových cintorínov na slovenskej strane Karpát. Druhá kapitola mapuje proces dostavby a konečnej architektonicko-sadovníckej úpravy frontových a lazaretných vojnových cintorínov v medzivojnovom období (1918 – 1939), t. j. podľa pravidiel stanovených československými orgánmi. Podobne ako prvá, aj druhá kapitola mapuje organizačnú základňu a legislatívne normy, platné pre všeobecné i parciálne problémy, súvisiace s týmto procesom a podrobne popisuje spôsob dostavby a konečnej úpravy týchto pietnych miest. Tretia kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike frontových a lazaretných vojnových cintorínov z pohľadu pamiatkovej praxe. Podrobne mapuje dejiny pamiatkovej starostlivosti týchto pietnych miest na našom území, predstavuje základnú terminológiu priamo, resp. nepriamo súvisiacu s týmto typom pamiatok, definuje kritéria ich posudzovania v procese vyhlasovania za kultúrne pamiatky, popisuje administratívne náležitosti tohto procesu a oboznamuje so spôsobom ich evidencie v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Záver kapitoly je venovaný alternatívnej možnosti ich ochrany z pohľadu pamiatkového zákona – ako pamätihodností obcí. Posledná – štvrtá kapitola sa zaoberá metodikou obnovy frontových a lazaretných vojnových cintorínov. Popisuje a definuje základné pamiatkové princípy ich sadovníckej a krajinárskej úpravy, úpravy hrobových miest (polí), označovania vojnových hrobov, obnovy autentických prvkov drobnej sepulkrálnej architektúry, výstavby a obnovy oplotenia, vstupných brán a centrálnych pomníkov, osádzania informačných tabúľ a úpravy spevnených plôch v rámci pamiatkovo chránených areálov, vrátane ich bezprostredného okolia (prístupové cesty, chodníky, zeleň a pod.).

Textovú časť publikácie dopĺňa bohatá obrazová a mapová príloha, pozostávajúca jednak z archívnych materiálov, dokumentujúcich proces výstavby, konečnej úpravy a údržby frontových a lazaretných cintorínov z územia severovýchodného Slovenska, jednak z projektov, plánov, náčrtov, skíc, historických i súdobých máp, fotografií a pohľadníc, zachytávajúcich lokality s výskytom týchto pietnych miest. V mnohých prípadoch pritom ide o unikátne a prvýkrát publikované obrazové pramene.  

Publikácia je príspevkom k výskumu doposiaľ opomínanej a málo prebádanej téme vojenských dejín Slovenska a špecifickej skupiny pamiatok histórie – lazaretných a vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Jej primárnymi adresátmi sú pracovníci vedeckých inštitúcií a vysokých škôl, ktorí sa profesne zaoberajú výskumom vojenských dejín Slovenska, odborní zamestnanci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ktorí sa venujú dokumentácii, monitoringu a pamiatkovej starostlivosti a ochrane tohto typu národných kultúrnych pamiatok a vecí pamiatkovej hodnoty, a tiež mestá a obce severovýchodného Slovenska, ktoré spravujú frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny, situované v ich katastroch. Publikácia však môže poslúžiť ako zdroj informácií aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť, zaujímajúcu sa o regionálnu alebo vojenskú históriu, ďalej pre archeológov, venujúcich sa tejto téme, výskumníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti a ochrany, či ako študijný materiál pre potreby stredných alebo vysokých škôl humanitného i technického zamerania. Vzhľadom na rozsiahlosť skúmanej problematiky si publikácia nenárokuje pozíciu komplexného zhodnotenia všetkých faktorov vplývajúcich na vznik, vývoj, výstavbu a údržbu predmetného typu pamiatok histórie. V budúcnosti je potrebné danú tému ďalej rozvíjať a venovať sa podrobne predovšetkým jej parciálnym oblastiam (podrobný výskum jednotlivých lokalít – archívny, archeologický, dendrologický a pod.). Význam publikácie z hľadiska prínosu pre slovenskú historiografickú spisbu spočíva predovšetkým v tom, že ako prvá prináša ucelený pohľad na problematiku frontových a lazaretných vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, zakladaných na lokalitách severovýchodného Slovenska, a tiež v tom, že ako prvá – na základe podrobnej historickej analýzy prameňov a terénneho výskumu – definuje jasné a ucelené pravidlá pre metodiku obnovy týchto pietnych miest.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v celkovom náklade 500 ks. Pre záujemcov je publikácia dostupná aj v digitálnej verzii (PDF).