Prejsť na obsah

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií - ilustračný obrázok
Koronavírus je výzvou pre celý svet, všetky sféry spoločnosti hľadajú spôsoby ako sa vysporiadať s nezvyklou situáciou a ochrana pamiatok nie je výnimkou. Reflexia dopadov pandémie Covid-19 na prácu pamiatkarov, ochranu pamiatok a manažment kultúrneho dedičstva preto rezonovala aj ako nosná téma neformálnej videokonferencie, na ktorej sa 5. júna 2020 stretli riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií združení v European Heritage Heads Forum (EHHF). Videokonferencia sa konala v reakcii na zrušené výročné zasadnutie EHHF, ktoré malo konať v máji v Tallinne, Estónsko a nemohlo uskutočniť z dôvodu bezpečnostných opatrení proti šíreniu Covid-19. Na pozvanie estónskeho Muinsuskaiteamet sa jej zúčastnilo 17 členov EHHF a k ďalším diskutovaným témam patrila potreba digitálnych inovácií, rozpočtové alternatívy a pripravované aktivity EHHF na obdobie 2020 – 2021.

Generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová vo svojom vystúpení priblížila celkovú situáciu na Slovensku, ktorá je zo zdravotného hľadiska relatívne priaznivá, no negatívne sa podpisuje na ekonomickej kondícii krajiny. Následne prezentovala aktuálny stav v oblasti ochrany pamiatok. Spoločne s ostatnými kolegami z EHHF konštatovala, že pamiatkové inštitúcie neboli natoľko zasiahnuté prepadom finančných zdrojov ako napr. múzeá, galérie alebo divadlá čeliace výpadkom príjmov zo vstupného, v nevyhnutných prípadoch sa pri dodržaní prísnych hygienických opatrení mohli realizovať práce v teréne a postupne pokračovali aj výskumy a práce na obnovách. Negatívne boli ovplyvnené najmä vzdelávacie a prezentačné aktivity, ktoré sme sa však usilovali nerušiť, ale presunúť ich konanie na neskorší termín. Za pozitívne vplyvy korona krízy možno považovať zmiernenie náporu urgentných úloh umožňujúce venovať viac pozornosti dlhodobým plánom a zámerom, a predovšetkým impulz, ktorý obmedzenie cestovania a osobných kontaktov znamenali pre rozvoj digitálnych inovácií a virtuálnych nástrojov komunikácie, dokumentácie a sprostredkovania kultúrneho dedičstva. Ako príklad ambície napĺňať tieto ciele v slovenskom prostredí generálna riaditeľka priblížila projekt Pamiatkový informačný systém, ktorý realizuje Pamiatkový úrad SR od júna 2019 a zameriava sa na elektronizáciu a zefektívnenie služieb pre občanov a na zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde.

Účastníci videokonferencie EHHF sa zhodli v názore, že medzi priority na najbližšie obdobie by mali patriť otázky týkajúce sa intenzívnejšieho uplatňovania digitálnych technológií v ochrane kultúrneho dedičstva, dopadov korona krízy na stavebný sektor a masový cestovný ruch, a tiež postupného obnovovania dôvery ľudí v bezpečnosť navštevovania pamiatok, múzeí a ďalších objektov kultúrneho dedičstva.

Z priebehu videokonferencie EHHF