Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“ - ilustračný obrázok

Koncom roku 2018 bola odbornou
radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD.,
v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou,
PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých
domácností“.

Publikácia vychádza
z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej
archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým
poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen)
neolitických sídlisk.

Archeológii domácnosti sa v
zahraničí už dlhšie venuje hlbšia pozornosť a boli vypracované aj jej metodické
postupy. U nás ide o pomerne nový výskumný smer, zatiaľ málo aplikovaný nielen
na existujúce pramene, ale aj na súčasné výskumy ako také. Obsah i rozsah
publikácie je vypracovaný tak, aby postupne zodpovedal na otázky: Čo je
archeológia domácnosti? Ako definujeme praveké domácnosti a ako ich skúmať
archeologicky? Aké výskumné otázky, stratégie a metodológiu zahŕňa výskum
neolitickej domácnosti? Ako sa štúdium neolitickej domácnosti podieľa na
pochopení sociálnej organizácie? Prečo je to dôležité? Aký prínos má
archeológia domácnosti?

Zámerom práce je teda prehľadným
spôsobom vysvetliť a predstaviť nový výskumný smer – archeológiu domácnosti.
Cieľom je zároveň upriamiť pozornosť na prvé známe praveké domácnosti. Tie pri
spätnom pohľade do minulosti môžeme identifikovať od mladšej doby kamennej,
kedy boli budované prvé stále sídliská. Publikácia je preto hlbšie zameraná
práve na neolitické domácnosti a prvé domy nielen na území Slovenska, ale aj v
širšom prostredí strednej Európy.

Kolektív KPÚ Nitra pri príležitosti vydania publikácie

učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra