Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová

KPÚ Trenčín – Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová - ilustračný obrázok
V priestore plánovanej výstavby Obytná zóna Kaňová Trenčianske Teplice v okrese Trenčín boli archeologickým výskumom preskúmané zvyšky žiarového pohrebiska z doby bronzovej v polohe Kaňová, nachádzajúcej sa severozápadne od intravilánu mesta pri ceste do Trenčianskej Teplej. Výskum nadviazal na výsledky výskumu realizovaného v bezprostrednej blízkosti výstavby obytnej zóny v rokoch 1960 – 1961 Z. Pivovarovou (Archeologický ústav SAV). V rámci plochy výstavby bolo preskúmaných 43 archeologických objektov, z ktorých jeden bol stredoveký sídliskový objekt a zvyšných 42 bolo súčasťou žiarového pohrebiska z doby bronzovej. Z toho tri boli zvyšky obvodových prstencov deštruovaných mohýl. Na základe nálezových analógií a širších priestorových súvislostí je pohrebisko datované do strednej a mladšej až neskorej doby bronzovej (do obdobia lužickej kultúry). Objavené nálezy prispeli k poznaniu osídlenia oblasti v dobe bronzovej a doplnili evidovaný rozsah osídlenia katastra Trenčianskych Teplíc.
Počas výskumu boli systematicky vyzdvihnuté urny s pôvodným obsahom žiarových hrobov. Pre umožnenie dôkladného kompletného preskúmania urien s ich obsahom boli urny odobraté podľa stavu ich zachovania v celosti, zabalené, zafixované a prevezené na ich ďalší výskum. Pôdne podmienky boli k výskumu urien veľmi nepriaznivé – pedologické vrstvy tvorila veľmi kompaktná ílovitá hlina, čo spolu so suchým teplým obdobím sťažovalo podmienky výskumu. Napriek týmto okolnostiam sa archeológovia snažili preskúmať lokalitu čo najlepšie. Bolo zabezpečené vzorkovanie z výplne zásypov hrobových jám a kultúrnej vrstvy pre archeobotanický rozbor a boli odobraté vzorky identifikovaných druhov kameňa zistených v obvodových kamenných prstencoch deštruovaných mohýl. Archeologický výskum viedla spoločnosť Achilles Group s.r.o. Vzhľadom k ľahkej dostupnosti lokality výskumu pri frekventovanej ceste bol preventívne oslovený Policajný zbor SR, ktorý následne spolupracoval pri zabezpečení ochrany lokality archeologického výskumu proti prípadnému vykrádaniu a vandalizmu vykonávaním monitorovania skúmanej lokality v čase neprítomnosti archeológov.
Výskum bol vykonaný za príkladnej súčinnosti stavebníka a oprávnenej osoby – archeológov, s pochopením pre historický význam a hodnotu skúmanej lokality a mohol v plnej miere prebehnúť aj vďaka ústretovosti stavebníka ako aj pomoci a ochote ďalších spolupracujúcich kolegov.

Daniela Nipčová, KPÚ Trenčín

Trenčianske Teplice - Kaňová archeológia

Trenčianske Teplice - Kaňová archeológia

Trenčianske Teplice - Kaňová archeológia

Trenčianske Teplice - Kaňová archeológia