Prejsť na obsah

Tlačová správa – Digitálny pamiatkový fond

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcii v rezorte Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zapojila do projektu Digitalizácie kultúrneho dedičstva. V spolupráci s portálom kultúry Slovakiana postupne sprístupňuje vybrané digitalizované pamiatkové objekty, ktoré boli vytvárané v rámci projektu Digitálny pamiatkový fond. V projekte sa digitalizovali vybrané pamiatkové objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu podľa zákona NRSR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Digitalizované pamiatkové objekty sú prezentované raz týždenne aj na sociálnej sieti Facebook.

Snaha o digitalizáciu fondov pamäťových inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bola prvý raz skonkretizovaná v roku 2007 v dokumente Operačný program informatizácia spoločnosti 2007 – 2013, ktorý schválila Európska komisia v septembri roku 2007. Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 (OPIS 2) „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.“ Projekt OPIS 2 bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja. Cieľom projektu bola digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov získavania, spracovania a ich ochrany na národnej úrovni.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky SR digitalizoval od roku 2012 do roku 2015 vybrané pamiatky z pamiatkového fondu SR. Pre potreby digitalizácie bolo v PÚ SR zriadené interné digitalizačné pracovisko. Pri digitalizácii pamiatok, hlavne veľmi veľkých objektov – hradov, areálov, pamiatkových rezervácií a pod. bol zvolený outsourcing špecializovaných dodávateľov digitalizačných služieb. Pri výbere pamiatkových objektov sa zohľadňovali viaceré kritériá, v prvom rade sa digitalizovali pamiatky a lokality zapísané do zoznamu UNESCO – Svetového kultúrneho dedičstva, pamiatky zapísané do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky, ktoré podľa bývalého zákona SNR č. 27/1987 tvorili skupinu 72 pamiatok, areálov a súborov, (69 súborov nehnuteľných a 3 súbory hnuteľných pamiatok). Prihliadalo sa aj na stav pamiatky, situovanie, prístupnosť, okolitú zeleň a podobne.

Na digitalizáciu sa vyberali typovo rôznorodé objekty – sakrálna, meštianska architektúra, fortifikačné stavby, ľudová architektúra a technické stavby. Dokumentovali sa aj súčasti architektúry: nástenné maľby, oltáre, kazateľnice, ikonostasy, drevené stropy, plastiky, reliéfy. Ďalšou oblasťou bolo dokumentovanie archeologických nálezov a výsledkov archeologických, umeleckohistorických, architektonických a reštaurátorských výskumov. Neposledným kritériom výberu bol aj vek pamiatky, alebo vzťah k významným osobám, či udalostiam.

Metódy digitalizácie pamiatkových objektov boli viaceré. V zásade platí, že každý objekt bol dokumentovaný minimálne dvoma metódami, ktoré boli volené podľa špecifických znakov jednotlivých objektov. Pri väčších a členitých objektoch bola aplikovaná metóda terestrického laserového skenovania (TLS). Pri menších a textúrovaných objektoch bola použitá digitálna fotogrametria (FTG). Pri malých objektoch s požiadavkou vysokej presnosti a detailnosti bola použitá metóda optického skenovania. Ďalej boli používané štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a zameranie objektov pomocou globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Ďalšími metódami digitálneho dokumentovania bola digitálna fotografia – panorámy, gigapixelové fotografie – spojenie viacerých digitálnych fotografií do jedného celku, elevačné fotografie – digitálne snímky získané pri fotografovaní z lietadla, helikoptéry či dronu a klasické digitálne fotografie vo vysokom rozlíšení.

Výsledky digitalizácie pamiatkových objektov slovenského kultúrneho dedičstva sprístupňuje portál kultúry Slovakiana, ako súčasť siete európskych kultúrnych portálov na čele s celoeurópskym kultúrnym portálom Europeana. Slovakiana prináša viac ako milión kultúrnych objektov v digitálnej podobe cez elektronické služby a funkcionalitu využiteľnú laickou aj odbornou verejnosťou. Portál ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení, s možnosťou ich následného využitia v prípade, ak to umožňuje aktuálny stav právnej ochrany. Obsah na portáli je priebežne aktualizovaný s ďalším postupom digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Viac o pamiatkových objektoch digitalizovaných v rámci projektu Digitálny pamiatkový fond si môžete pozrieť na www.slovakiana.sk a na facebook.com/slovakiana/.