Prejsť na obsah
Kalvária v Hornej Rovni je národnou kultúrnou pamiatkou Aktuality PÚSR

Kalvária v Hornej Rovni je národnou kultúrnou pamiatkou

Kalvária na návrší v Hornej Rovni predstavuje významné barokové dielo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku 18. novembra minulého roku. Vzniklo vo väzbe na lokálny urbanizovaný priestor baníckeho osídlenia z konca 17. a najmä 18. storočia. Patrí k dielam, ktoré sa v regióne Banskej Štiavnice stali v  tomto období špecifickým prejavom zbožnosti s mimoriadnymi umeleckými a výtvarnými kvalitami. Kalváriu tvorí šesť zastavení […]

Čítať viac

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra Aktuality PÚSR

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku […]

Čítať viac

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou KPÚ Banská Bystrica

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Železničné stanice patria medzi verejné miesta, ktoré sú často navštevované. Staničné budovy na Slovensku vo väčšine prípadov do dnešnej doby zostali zachované tak, ako boli vybudované v dobe najväčšieho rozvoja železníc. Zaslúžia si našu pozornosť, keďže veľká časť z nich sa v súčasnosti považuje za cenné architektonické diela. Železničná stanica v Banskej Bystrici si do […]

Čítať viac

Vznik bratislavského zimného prístavu Odbor ochrany pam.fondu

Vznik bratislavského zimného prístavu

Tento príspevok je časťou štúdie Prístav v Bratislave – srdce obchodu publikovanej v Monument Revue. Vybraná časť sa venuje histórii zimného prístavu v Bratislave, ktorý sa v minulom roku stal jednou z novo vyhlásených technických pamiatok spolu s ďalšími objektmi v zimnom prístave. Zimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. […]

Čítať viac

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch Príklady vyhlásených NKP

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch

Rok 2019 bol rokom okrúhlych výročí spojených s menom architekta prof. Emila Belluša (*19. 9. 1899 – † 14. 12. 1979) – uplynulo 120 rokov od narodenia a zároveň 40 rokov od úmrtia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej architektúry. Pamiatkový fond, v ktorom sú evidované takmer všetky jeho zásadné architektonické diela vrátane už ikonických verejných […]

Čítať viac

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne Príklady vyhlásených NKP

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne

Pomník so sochou v Nitrianskom Pravne reprezentuje na Slovensku ojedinelý typ vojnového pomníka s nezvyčajnou kresťanskou ikonografiou. Predstavuje kvalitné architektonicko-sochárske dielo Gejza Horna z roku 1934, zachované v pôvodnej objektovej štruktúre – podstavec, socha Krista Kráľa a oplotenie. Pomník je venovaný padlým v prvej svetovej vojne, plní historické, kultové a kultúrno-spoločenské poslanie. Dokladuje mená obetí […]

Čítať viac

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka Aktuality PÚSR

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka

Pri vyhodnocovaní súčasných nedigitalizovaných a informaticky nespracovaných dát a záznamov v rámci projektu PAMIS sa ponúka priestor na znovu objavovanie unikátnych diel z pamiatkového fondu hnuteľných národných pamiatok. Medzi také patrí aj vzácny rukopis prekladu Sv. Písma tzv. „Kamaldulská Biblia“, zviazaná v dvoch zväzkoch v koženej väzbe vo formáte A4. Pochádza z prvej polovice 18.st. […]

Čítať viac

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke Príklady vyhlásených NKP

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke

Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke predstavuje kvalitný príklad sakrálnej renesančno-barokovej architektúry u nás. Jednoloďový kostol z roku 1610, stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse s predstavaným hranolovým telesom veže a päťbokou svätyňou s polygonálnym uzáverom, je významným dokumentom spoločenského, kultúrneho a stavebného vývoja pôvodne samostatnej obce Turá Lúka, dnes mestskej časti Myjavy. Umiestnením […]

Čítať viac

Pohrebná kaplnka rod. Botkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce Príklady vyhlásených NKP

Pohrebná kaplnka rod. Botkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce

Na slovenských cintorínoch sa nachádzajú mnohé zaujímavé sepulkrálne a komemoratívne objekty, ktoré sa postupne snažíme zaradiť do pamiatkového fondu Slovenska. Tieto objekty tzv. drobnej architektúry sa snažíme nie len chrániť, ale častokrát ich v prvom rade zachrániť pred fyzickým zánikom. V uplynulom roku bola do pamiatkového fondu zaradená aj pohrebná kaplnka rodiny Botkovcov v Malých […]

Čítať viac

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec Príklady vyhlásených NKP

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho […]

Čítať viac

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou Príklady vyhlásených NKP

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať […]

Čítať viac

Budova Slovenského rozhlasu je národnou kultúrnou pamiatkou Príklady vyhlásených NKP

Budova Slovenského rozhlasu je národnou kultúrnou pamiatkou

V závere minulého roka 2017 vyhlásil Pamiatkový úrad SR za národnú kultúrnu pamiatku budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, vo verejnosti známu ako „obrátená pyramída“. Budova ROZHLASU, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 12091/1, svojimi hodnotami jedinečne reprezentuje architektonické dedičstvo povojnovej modernej architektúry, je jedným z vrcholných diel neskorého modernizmu na Slovensku v jej […]

Čítať viac