Prejsť na obsah
Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave KPÚ Trnava

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD 2023). Na jej organizovaní sa podieľal náš úrad a PAMARCH, s.r.o. Prednesených bolo sedem príspevkov, z toho päť od bádateľov zo Slovenskej republiky a dva z Českej republiky. Prvé dva príspevky sa týkali výskumov mladopaleolitickej lokality patriacej kultúre […]

Čítať viac

Nález hrotu zo staršej kamennej doby KPÚ Trnava

Nález hrotu zo staršej kamennej doby

Osvetová a propagačná činnosť pamiatkarov o archeologickom dedičstve sa minulý rok odplatila doposiaľ najstarším ohláseným nálezom mimo výskumu v Trnavskom kraji za existencie Krajského pamiatkového úradu Trnava (od roku 2002). Nálezom je kamenný hrot z oštepu, ktorého vek slovenskí odborníci na paleolit určili na približne 40 000 až 50 000 rokov. Hrot má listovitý tvar, dĺžku 5,2 cm, […]

Čítať viac

Vyhlásenie zaniknutého kostola s areálom v Prietrži za národnú kultúrnu pamiatku KPÚ Trnava

Vyhlásenie zaniknutého kostola s areálom v Prietrži za národnú kultúrnu pamiatku

V minulom roku Pamiatkový úrad SR vyhlásil na základe podkladu Krajského pamiatkového úradu Trnava zaniknutý kostol s areálom v Prietrži, okres Senica, za národnú kultúrnu pamiatku.   V lokalite miestne zvanej Vŕšok bola ako prvá postavená pred rokom 1565 kaplnka. Na jej miestne v roku 1591 evanjelici dostavali kostol s trojloďovou dispozíciou, vežou orientovanou na […]

Čítať viac

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch KPÚ Trnava

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu nadšenec archeológie objavil drobné, v teréne sotva viditeľné, opevnenie v Malých Karpatoch v Trnavskom kraji, ktoré bolo archeológom dovtedy neznáme. Už počas prvej obhliadky archeológmi KPÚ Trnava spojenej so zberom archeologických nálezov bolo jasné, že lokalitu ešte nestihli zdevastovať vykrádači nášho archeologického dedičstva, tzv. detektoristi. Samotný nález nevykradnutého náleziska […]

Čítať viac

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave KPÚ Trnava

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

Na území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu, ktorý vykonáva spoločnosť AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana, ako aj architektonicko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc. Zaburinená a čiastočne vybetónovaná […]

Čítať viac

Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatku KPÚ Trnava

Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad SR na základe podkladu vypracovaného KPÚ Trnava vyhlásil hrádok v Dvorníkoch, v miestnej časti Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku, nakoľko je nositeľom historickej, spoločenskej a urbanistickej pamiatkovej hodnoty. Vytipovaný na vyhlásenie bol počas prác na súpise pamiatok v okrese Hlohovec. Hrádok sa nachádza na severozápadnom okraji intravilánu Posádky na ľavostrannom okraji terasy Váhu […]

Čítať viac

Nález liturgických predmetov záhadného pôvodu v Hubine KPÚ Trnava

Nález liturgických predmetov záhadného pôvodu v Hubine

Na jeseň 2020 objavil hubár v lese nad obcou Hubina dve nádoby z medeného plechu, ktoré majú upravený lesklý povrch, pravdepodobne zlátený červeným zlatom s veľkým obsahom medi a tepanou výzdobou. Nález odovzdal na Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý miesto obhliadol aj s detektorom kovov, no ďalšie predmety už nájdené neboli. Vyššia nádoba predstavuje kalich […]

Čítať viac

Objav pravekého sídliska na Záhorí KPÚ Trnava

Objav pravekého sídliska na Záhorí

V obci Radošovce v okrese Skalica sa pri predstihovom archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou rodinných domov našli pozostatky pravekého sídliska. Lokalita je situovaná v severnej časti katastra obce Radošovce v polohe Dražné pole, vedľa miestnej školy. Tu sa nachádza sídelná terasa Kováloveckého potoka, ktorá má vhodné podmienky na osídlenie pre dobrú dostupnosť k vode […]

Čítať viac

Nález pokladu strieborných mincí z 2. polovice 13. a 1. polovice 14. stor. pri Piešťanoch KPÚ Trnava

Nález pokladu strieborných mincí z 2. polovice 13. a 1. polovice 14. stor. pri Piešťanoch

Nedávno Krajskému pamiatkovému úradu Trnava ohlásil turista priamo z miesta nálezu asi strieborné predmety nepravidelného tvaru podobné minciam, ktoré majú na jednej strane rôzne vyobrazenia, napr. draka. Podľa pokynov nálezca do miesta ďalej nezasahoval a predmety zamaskoval. Zo zmienky o drakovi archeológovia KPÚ Trnava Peter Grznár a Matúš Sládok okamžite vytušili, čo našiel. Hneď ako […]

Čítať viac

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch – Vysielači KPÚ Trnava

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch – Vysielači

Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho […]

Čítať viac

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2 KPÚ Trnava

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2

Meštiansky dom Komenského 2 v Skalici sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Skalica. Situovaný je na nároží s Kráľovskou ulicou. V meštianskom dome bola počas obhliadky začatých prác na obnove prízemia (dňa 12.06.2020), pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, nájdená nástenná maľba na klenbe menšej miestnosti orientovanej jedným oknom do Komenského ulice. Miestnosť je zaklenutá korýtkovou […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne

Pri predstihovom archeologickom výskume v susedstve románskeho tzv. kalvínskeho kostola v Šamoríne došlo k nálezu stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu interpretovanej ako karner (kostnica). Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia. V susedstve stavby sa našli […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Neolitický nález pri trnavských hradbách KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Neolitický nález pri trnavských hradbách

Pri archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou sa v polohe pri hradobnom múre v Trnave podarilo naraziť na praveký sídliskový objekt datovaný do mladšej doby kamennej – neolitu. Jeho dochovanie do dnešných dní je vecou šťastných okolností, nakoľko sa zachoval v úzkom pruhu územia medzi hradbou a mestskou priekopou, prekrytý mladším stredovekým valom. Objekt obsahoval […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka

Krajský pamiatkový úrad Trnava počas obhliadok stavebnej činnosti zistil narušenie archeologického náleziska v Trnave v časti Kopánka (Foto 1). Donedávna nezastavané časti náleziska už boli zastavané rodinnými domami a radovými domami bez preskúmania. Na týchto častiach sa najmä z háld z vykopanej zeminy získali desiatky črepov z mladšej kamennej doby, bronzovej doby, staršej a mladšej […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave

Pri obnove národnej kultúrnej pamiatky dom meštiansky situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava na Halenárskej 14 došlo k nálezu zlomkov neskorostredovekých kachlíc a keramiky zo 16 – teho až 19. storočia. K najhodnotnejším nálezom zo súboru patrí zlomok neskorostredovekej kachlice (15. stor.- 1 pol. 16. stor.) s reliéfom zobrazujúcim svätého Juraja zabíjajúceho draka. Z rovnakého […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Z našich dedín sa postupne z dôvodu novej výstavby zasahujúcej do pôvodného historického urbanizmu obcí vytrácajú objekty, ktoré sú nositeľmi urbanistických a architektonických hodnôt a ktoré dokladujú stavebný vývoj konkrétneho sídla. Pri terénnej obhliadke staršieho objektu situovaného v historickej zástavbe obce Abrahám, okres Galanta, určeného na asanáciu z dôvodu výstavby nového rodinného domu, sa podarilo […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Pamätná tabuľa v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave priniesla odpoveď na mnohé nezodpovedané otázky KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Pamätná tabuľa v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave priniesla odpoveď na mnohé nezodpovedané otázky

Roku 2018 bola ukončená komplexná obnova Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave. (obr.1) Objekt, v ktorom gymnázium sídli sa nachádza na Hollého ulici, a vytvára spolu so susednými budovami súvislú uličnú frontu palácových stavieb. Všetky tieto objekty, prvotne postavené ako semináre a konvikty pre potreby historickej Trnavskej univerzity, sú národné kultúrne pamiatky. Budova gymnázia […]

Čítať viac

KPÚ Trnava – Nález vyše 6 000 rokov starých hrobov v garáži KPÚ Trnava

KPÚ Trnava – Nález vyše 6 000 rokov starých hrobov v garáži

Nálezy ľudských kostrových ostatkov nálezcovia často oznamujú polícii, lebo sa domnievajú, že by mohlo ísť o obeť trestného činu či nezvestnú osobu. Takéto nálezy sú však často archeologickej povahy, ale polícia až donedávna často krát pochybila a neodstupovala ich krajským pamiatkovým úradom. Ak sa aj neskôr o nich archeológovia dozvedeli, miesta nálezov sa už nedali […]

Čítať viac