Prejsť na obsah
V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu KPÚ Banská Bystrica

V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu

Moderné technológie posúvajú dopredu aj archeológiu. Mnohé nové postupy pomáhajú až pri spracovaní získaných archeologických nálezov. Najnovšou technologickou pomôckou pri vyhľadávaní nových nálezísk je letecké laserové snímkovanie terénu. V našich podmienkach, po priekopníckych aktivitách Národného lesníckeho centra vo Zvolene, začal Ústav geodézie a kartografie od roku 2020 systematicky snímať a zverejňovať povrch Slovenska touto metódou. […]

Čítať viac

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri KPÚ Banská Bystrica

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

KPÚ Banská Bystrica sa počas svojej činnosti podarilo zdokumentovať doteraz neznáme archeologické nálezisko v okrese Revúca. Ide o výšinný opevnený areál v oblasti s výskytom železných rúd. Rozľahlý areál poskytol relatívne málo hnuteľných nálezov. Ojedinelé nálezy zlomkov keramických nádob však zaraďujú lokalitu do obdobia popolnicových polí pričom, niektoré z nálezov možno jednoznačne priradiť kyjatickej kultúre. […]

Čítať viac

Tajomstvá ukryté pred očami – obnova kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici KPÚ Banská Bystrica

Tajomstvá ukryté pred očami – obnova kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici

Od začiatku roka 2020 je v Banskej Bystrici pozornosť širšej verejnosti ako aj odborníkov venovaná plánovanej obnove kostola sv. Alžbety Uhorskej. Kostol je situovaný na západnom konci Mestskej pamiatkovej rezervácie. V minulosti bola jeho história prepojená so špitálom, preto je často profánne označovaný ako „špitálsky“. Zámerom obnovy je komplexná rekonštrukcia predmetnej pamiatky. Súčasťou renovácie bude […]

Čítať viac

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou KPÚ Banská Bystrica

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Železničné stanice patria medzi verejné miesta, ktoré sú často navštevované. Staničné budovy na Slovensku vo väčšine prípadov do dnešnej doby zostali zachované tak, ako boli vybudované v dobe najväčšieho rozvoja železníc. Zaslúžia si našu pozornosť, keďže veľká časť z nich sa v súčasnosti považuje za cenné architektonické diela. Železničná stanica v Banskej Bystrici si do […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

Počas realizácie 1. etapy reštaurátorského výskumu zameranej na interiér národnej kultúrnej pamiatky – Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici bolo nájdené románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú severnú svätyňu. Na základe obdobných indícii na ploche muriva s omietkami a nátermi bolo potvrdené ďalšie románske okno na západnej strane transeptu pôvodne […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici

Dlhodobo chátrajúca dominanta mesta Žarnovica sa po zmene vlastníctva dostala do rúk Mesta Žarnovica a tým začala systematická záchrana a obnova tohto kaštieľa. Pôvodne opevnený hrad z konca 15. storočia sa prestavbami zmenil na kaštieľ, miestnymi nazývaný Horný kaštieľ. Dnešnú, klasicistickú, podobu získal po prestavbe v 2. polovici 19. storočia, kedy bol zasiahnutý požiarom. Mesto […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Reštaurovanie a obnova Rímskokatolíckej kaplnky sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Reštaurovanie a obnova Rímskokatolíckej kaplnky sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone

V novembri 2019 bola ukončená obnova a reštaurovanie pamiatkového objektu „Kaplnka sv. Jána Nepomuckého“ evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1209/4, vo Svätom Antone. Pamiatkový objekt je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „kaštieľ s areálom“, ÚZPF č. 1209/1-7 situovanom vo Svätom Antone.Predmetom reštaurovania boli aj hnuteľné národné kultúrne pamiatky: „oltár hlavný […]

Čítať viac

Oslavujeme, kostol v Dúbravici pri Banskej Bystrici odkryje skrytý poklad KPÚ Banská Bystrica

Oslavujeme, kostol v Dúbravici pri Banskej Bystrici odkryje skrytý poklad

V histórii je vždy niekoľko významných udalostí, ktoré sa zapísali do pamätných dní ľudstva – komunity, lokality – obce. V histórii Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ako aj verejnosti mesta Banskej Bystrice, je 18. máj dňom vyhlásenia Mestskej pamiatkovej rezervácie. V roku 2020 sa tento deň spojil aj s dátumom spustenia hlasovania Nadácie VÚB „Poklady […]

Čítať viac