Prejsť na obsah

KPÚ Prešov – Súd s areálom vo Vranove nad Topľou

KPÚ Prešov – Súd s areálom vo Vranove nad Topľou - ilustračný obrázok

V minulom kalendárnom roku pribudol do pamiatkového fondu Slovenskej republiky unikátny areál zo začiatku 20. storočia. Ide o areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou. Areál je situovaný približne v strede mesta, západne od areálu tunajšej nemocnice (Svet zdravia a. s. – Nemocnica Vranov nad Topľou), JV od mestského domu kultúry na parcelách č. KN-C 1916 a 1917 k. ú. Vranov nad Topľou. Tvoria ho tri pamiatkové objekty – hlavná súdna budova, vedľajšia súdna budova (väzenie) a ohradný múr s oplotením. Prvé správy o budúcej výstavbe novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909. Uhorské ministerstvo spravodlivosti v danom roku vyhovelo žiadosti tamojšieho slúžnovského úradu a rozhodlo, že sumou 120 000 korún sa s výstavbou reprezentačnej budovy súdu vo Vranove nad Topľou začne na jar v roku 1910. Tak sa aj stalo, pričom postaviť všetky tri objekty sa podarilo v priebehu jedného roka. Svojmu účelu, s výnimkou 60. rokov 20. storočia, kedy Vranov nad Topľou stratil štatút okresného mesta a do budovy súdu sa presťahovalo Poľnohospodárske odborné učilište z Michaloviec, slúži do dnešných dní. V uplynulých rokoch prešli všetky tri pamiatkové objekty obnovou, v rámci ktorej bola vymenená krytina, staticky sa stabilizovali základy ohradného múru, vymenili sa okná a opravili sa fasády a exteriérové omietky na ohradnom múre (vrátane nových fasádnych náterov). Krajský pamiatkový úrad Prešov usmerňoval až druhú polovicu uvedených stavebných úprav, pričom do procesu obnovy vstupoval v čase, keď areál ešte nebol pamiatkovo chránený a vlastník uvažoval nad zateplením objektov hlavnej a vedľajšej súdnej budovy. Tomu sa podarilo aj vďaka ústretovosti vlastníka predísť a obnova exteriéru bola zrealizovaná tradičnými metódami (vápenno-cementové omietky, priedušný fasádny náter, rešpektovanie architektonického výrazu fasád). Za zmienku stojí aj skutočnosť, že vlastník postupoval „pamiatkarsky“ správne aj pri obnove striech, ktorá bola realizovaná bez metodickej pomoci tunajšieho úradu. Vďaka tomu si exteriér hlavnej a vedľajšej súdnej budovy zachoval autentický výraz a pre budúce generácie sa podarilo ochrániť historické krovové konštrukcie.

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov


Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou