Prejsť na obsah

Stupava – obnova časti tzv. Malého parku pri kaštieli

Stupava – obnova časti tzv. Malého parku pri kaštieli - ilustračný obrázok

V závere roku 2022 bola ukončená obnova časti tzv. Malého parku pri bývalom Károlyiovskom kaštieli v Stupave, kaštieľ i park sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Súčasťou projektu bola obnova chodníkov podľa historického trasovania, osadenie nových prvkov mobiliáru, ako aj rekonštrukcia objektov domu záhradníka, tzv. Krupičkovho domu a priľahlých skleníkov na účely ekocentra. Metodickým materiálom pre obnovu parku bol pamiatkový výskum vypracovaný autorským kolektívom PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Tamara Reháčková, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD. v roku 2017, ktorý bol následne podkladom pre spracovanie  projektovej dokumentácie z roku 2019, autori projektu Ing. arch. Miroslav Jošt, Ing. arch. Ivan Klas, Ing. arch. Katarína Kamienová. Projekt obnovy pripravovalo Mesto Stupava a bol finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg AT-SK a projektu 3E Morava Nature. V rámci rekonštrukcie Krupičkovho domu bol objektu prinavrátený jeho pôvodný architektonický výraz známy z historických fotografií – bola vyhotovená kópia drevenej verandy, osadené boli nové drevené okenné výplne so zodpovedajúcim členením, rekonštruované boli ryté okenné šambrány a celková omietková fasádna úprava, na streche bola použitá nová keramická strešná krytina typu bobrovka. Významným prínosom bola sanácia závažných statických porúch objektov skleníkov. Podarilo sa zastabilizovať pôsobivú oceľovú konštrukciu pôvodne nesúcu zasklenie, tehlovým materiálom boli doplnené narušené murované časti a murivo bolo preškárované s použitím vápennej malty. Zrealizovalo sa tiež provizórne zastrešenie niektorých častí. Týmito opatreniami bola zachránená samotná existencia skleníkov a v budúcnosti je tak možné uvažovať aj o prípadnom prinavrátení ich pôvodnej funkčnosti.