Prejsť na obsah

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia - ilustračný obrázok

V nedávnom období boli Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v rámci príprav na rekonštrukčné práce vykonané prieskumy fasád niekoľkých stavieb v Bratislave pochádzajúcich zo záveru 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia – ide o objekty NKP na Medenej 5 a Vajanského nábreží 9 (tzv. Palác Kotva) a objekt nezapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na Grösslingovej 11. Pod nánosmi neskorších, často stavebno-technicky nevyhovujúcich novodobých omietkových a náterových vrstiev sa podarilo identifikovať technologicky a výrazovo totožné primárne fasádne povrchové úpravy. Vo všetkých prípadoch bol použitý systém, kde na podkladovej vrstve jadrovej omietky bola nanesená v závislosti na kvalite prevedenia rôzne hrubá vrstva pohľadovej omietky pravdepodobne na báze vápenného spojiva, s pieskovým alebo drobným kamenivovým plnivom a v hmote prefarbená zlato okrovým pigmentom bez krycieho náteru. Vzhľadom na použitú technológiu bola farebnosť fasád monochrómna. Z týchto zistení sa dá usudzovať, že ide o dobovo bežný fasádny systém, ktorý je možné predpokladať aj na ďalších stavbách z tohto obdobia azda nielen v Bratislave.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava v rámci metodiky jednotlivých obnov fasád požadoval rekonštruovať zistenú primárnu štruktúru a farebnosť, tak, aby tieto objekty boli prezentované v ich pôvodnom autentickom výraze – v niektorých prípadoch tak došlo k zmene zažitého výrazu fasád. Určitým obmedzením pri realizácii týchto obnov je, že dnes bežne dostupné materiály nedokážu svojimi vlastnosťami plnohodnotne nahradiť tie pôvodné, a to najmä z hľadiska pigmentácie a zloženia – s podobnými problémami sa stretávame tiež pri obnovách tzv. terazzových či brizolitových omietok. Napriek tomu však možno konštatovať, že vo všetkých prípadoch sa podarilo dosiahnuť relatívne vernú nápodobu pôvodnej štruktúry a farebnosti.

Spracoval: Mgr. Ľubomír Augustín, KPÚ BA