Prejsť na obsah

Stretnutie Európskej archeologickej rady v Prahe, 5.-7. marca 2020

Stretnutie Európskej archeologickej rady v Prahe, 5.-7. marca 2020 - ilustračný obrázok
Začiatkom marca 2020 sa dvaja pracovníci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR zúčastnili na výročnom stretnutí „Annual Meeting 2020“ Európskej archeologickej rady, ktoré tentokrát zorganizovali kolegovia z Národního památkového ústavu Praha. Stretnutia v novej budove Národného múzea v Prahe (v priestoroch bývalého Federálneho parlamentu) sa zúčastnilo približne 100 kolegov z rôznych európskych krajín. Európska archeologická rada (European Archaeological Council – EAC) je organizácia, ktorá sa zameriava na manažment ochrany archeologického dedičstva v Európe. Zároveň slúži ako platforma na spoluprácu a na výmenu informácií medzi inštitúciami uskutočňujúcimi ochranu archeologického dedičstva v členských krajinách Európy. Výročné stretnutia sú vždy zamerané na inú tému – témou tohoročného 21. sympózia (21st Heritage Management Symposium) bola „Archeológia a prínos pre verejnosť: posúvanie debaty vpred“ (Archaeology and Public Benefit: moving the debate forward).
Inšpiratívne bolo stretnutie s témami a s problémami, ktoré v súčasnosti rezonujú predovšetkým v krajinách západnej Európy. Autori zo západnej Európy sa zameriavali na priblíženie archeológie k verejnosti formou širokospektrálnych aktivít, počnúc úpravou projektov stavieb osvietenými investormi v prípade významných nálezov na mieste stavby (prezentácia archeologických objavov a nájdených štruktúr, napríklad shakespearovských divadiel), cez šírenie informácií o archeologických výskumoch formou vydávania publikácií, dní otvorených dverí, usporadúvania výstav a informovania verejnosti ďalšími spôsobmi, cez zážitkovú archeológiu formou pocitového vnímania výdobytkov daného obdobia (rímske mesto Carnuntum), až po službu verejnosti napríklad formou poskytovania terapie znevýhodneným skupinám obyvateľstva formou účasti na archeologickom výskume (terapia pre vojnových veteránov, pre osoby s psychickými poruchami a pod.). Pochádzajúc z krajiny, kde je často problémom aj samotná kvalita prevedených výskumov a odovzdanie výskumnej dokumentácie načas, sú pre nás niektoré z prezentovaných spôsobov zatiaľ skôr kurióznou „hudbou budúcnosti“; na druhej strane, niektoré spôsoby sú vysoko inšpiratívne aj pre naše geografické a kultúrne prostredie.
Príspevky prednášajúcich z krajín východnej a juhovýchodnej Európy sa v niektorých oblastiach viac približovali situácii na Slovensku. Inšpiratívna bola najmä prednáška bulharských kolegov, ktorí našli spôsoby, ako zmeniť verejnú mienku o archeológii, o archeologických výskumoch a záchranných archeologických výskumoch v priebehu niekoľkých rokov formou intenzívneho publikovania, usporadúvania výstav z výskumov realizovaných v uplynulom roku, televíznych programov a podobne. Kolega historik z Litvy zase referoval, aký vplyv na spoločnosť môžu mať archeologické objavy, konkrétne nález hrobov povstalcov z obdobia protiruského povstania v 60. rokoch 19. storočia. O udalosti z tohto obdobia sa zrazu začala zaujímať celá litovská spoločnosť, vrátane politickej scény. Zaujímavý projekt zapojenia „dobrých“ detektoristov do systematických výskumov prezentovali kolegyne z Maďarska. Ďalej bol prezentovaný aj koncept a informácie o pripravovaných Európskych dňoch archeológie, ktorých sa v tomto roku zúčastní, popri inštitúciách z ďalších krajín, aj Pamiatkový úrad SR, a o francúzskych dňoch archeológie, ktoré tomu predchádzali.
Súčasťou výročných stretnutí EAC sú aj workshopy aktuálne šiestich pracovných skupín. Od minulého roka je Pamiatkový úrad SR zapojený do činnosti Pracovnej skupiny pre archeologické archívy, ktorá pripravuje sprievodcu o štandardoch a dobrej praxi pre selekciu archeologických nálezov a digitálnych dát pre dlhodobú archiváciu.

Petra Kmeťová a Peter Bisták, PÚ SR

Stretnutie Európskej archeologickej rady 2020 v Národnom múzeu v Prahe, foto: P.Kmeťová

Stretnutie Európskej archeologickej rady 2020 v Národnom múzeu v Prahe, foto: P.Kmeťová

Stretnutie Európskej archeologickej rady 2020 v Národnom múzeu v Prahe, foto: P.Kmeťová