Prejsť na obsah

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko - ilustračný obrázok

Dňa 6. 8. 2023 vznikla v dôsledku prívalových dažďov povodeňktorá zničila časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 3513/1-5 v katastri obce Kvačany. Pamiatkový objekt Hať (č. ÚZPF 3513/5), prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) sa nachádzal v potoku Kvačianka. Hať plnila funkciu zvýšenia hladiny potoka do výšky potrebnej pre vpust vody do mlynského náhonu. Mala drevenú zrubovú konštrukciu s pravidelnými väzbami brvien v rozsahu celej šírky koryta.  Národné kultúrne pamiatky – Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) a NKP Mlyn vodný (č. ÚZPF 2896) – známe ako mlyny v Kvačianskej doline, tvorili v rámci Slovenskej republiky unikátny súbor pamiatkových objektov ľudovej technickej architektúry s mimoriadnou krajinnou hodnotou. Osadenie týchto pamiatkových objektov v kultúrnej krajine a ich estetické aj funkčné prispôsobenie sa reliéfu krajiny a potoka sú dôležitou súčasťou ich pamiatkových hodnôt. Po zničení hrádze sa kultúrna krajina v blízkosti pam​iatky výrazne narušila a pokým sa neobnoví funkčnosť hate, bude sa ďalej znehodnocovať eróziou.

Keďže hať bola zničená, k mlynskému kolesu nie je možné priviesť vodu pomocou vodného náhonu a dlhodobé sucho poškodzuje pamiatkový objekt Náhon vodný so stavidlom (č. ÚZPF 3513/4), ako aj pamiatkový objekt Zariadenie technologické (č. ÚZPF 3513/2). Drevené prvky týchto objektov bez vody vysychajú, praskajú a pri dlhodobom vystavení nevhodným podmienkam sa stávajú nefunkčnými. Ohrozené ja najmä spomínané vodné koleso. Celkovej degradácii súboru môže zabrániť sfunkčnenie vodného náhonu po postavení hate a opätovné uvedenie mlynu do prevádzky.

Funkčnosť technologického zariadenia vodného mlyna s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) bola dôležitým atribútom jeho pamiatkových hodnôt. Išlo o ojedinelý príklad funkčnej technickej pamiatky u nás, kde mlynské stroje, píla aj osvetlenie objektu fungovali celoročne na pohon vodným kolesom. V dôsledku jeho znefunkčnenia postupne začnú degradovať aj ostatné súčasti technologického zariadenia. Mlyn dlhé roky plnil edukačné, kultúrne a turistické funkcie v regióne. Z hľadiska výchovy ďalších generácií obdivovateľov a znalcov pamiatok má nenahraditeľnú úlohu. Zároveň tento objekt, v období kedy fungoval v plnej miere, pomáhal zachovávať aj nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičných remeselných postupov (mlynárskych, tesárskych, piliarskych) a spôsobu života v symbióze s prírodou. 

NKP Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) je zaradený medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku a je tiež súčasťou Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, ktorý eviduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Preto odporúčame urgentné riešenie obnovy poškodených objektov a úzku súčinnosť organizácií rezortov kultúry a životného prostredia pri minimalizovaní škôd na národnej kultúrnej pamiatke a pri jej revitalizácii.