Prejsť na obsah

Stali sme sa členmi ARIADNEplus a SEADDA

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa v apríli 2021 stal členom medzinárodného projektu ARIADNEplus, ktorého cieľom je ochrana dát archeologického kultúrneho dedičstva, poskytnutie prístupu k dátam, podpora budovania dátových infraštruktúr, a tým zabezpečenie podpory výskumu v doméne kultúrneho dedičstva. Projekt ARIADNEplus je pokračovaním archeologického výskumného projektu ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking In Europe) usilujúceho o integráciu európskych archeologických infraštruktúr, ktorý prebiehal od roku 2013 do roku 2017 za finančnej podpory Európskej komisie. Tento projekt sa ukázal byť natoľko úspešným, že opäť získal finančnú podporu v rámci programu Horizont 2020 a bude pokračovať najmenej do roku 2022.

V máji 2021 sme sa tiež stali členmi skupiny SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age), ktorá je akciou štruktúry COST (European Cooperation in Science and Technology) financovanou Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Projekt je zameraný na rozvoj aktivít súvisiacich so získavaním, správou a sprístupňovaním archeologických dát. Základnou politikou je podpora princípov otvorenosti, dostupnosti ako aj trvalej udržateľnosti správy digitálnych dát v zmysle doktríny FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability and Re-usability). Podstatnou súčasťou projektu je organizovanie workshopov a konferencií k uvedenej problematike, ako aj celková podpora a odborná asistencia pri zavádzaní zmienených princípov do praxe s prácou s digitálnymi dátami.

Začlenenie sa do týchto medzinárodných štruktúr nám prináša možnosti získavania odborných znalostí, inšpirácie, účasti na podujatiach, ako aj zdieľania skúseností s prácou s archeologickými dátami. Tieto poznatky určite využijeme nielen pri budovaní Pamiatkového informačného systému (PAMIS), ale aj pri ďalších aktivitách súvisiacimi s vytváraním, spracovaním, archivovaním, využívaním či zverejňovaním dát z oblasti kultúrneho dedičstva.

Autori: Kristína Kročková, Ján Zachar, Alexandra Bucha Rášová (PÚ SR)