Prejsť na obsah

Správa z konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“ v Centre Louka – Znojmo

Správa z konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“ v Centre Louka – Znojmo - ilustračný obrázok

Dňa 12. 09. 2022 sa pracovníci KPÚ Prešov zúčastnili odbornej konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“, konanej v Centre Louka v Znojme. Na konferencii prednášali zástupcovia ČVUT v Prahe, Donau Universität Krems, projektanti, realizátori a zástupcovia dodávateľských firiem fotovoltických zariadení, zástupcovia Ministerstva kultúry ČR – Pamiatkovej inšpekcie, NPÚ ČR a krajského úradu JMK – vedúci odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti. Prednášky aj nasledujúca diskusia pokrývali „teóriu“ fotovoltaiky aj prax – aktuálna téma vzhľadom na stúpajúce ceny energií, záujem širokej verejnosti o využívanie fotovoltaiky a tým tlak na jej umiestňovanie aj v pamiatkových územiach, nová metodika NPÚ ČR, otázky súvisiace s jej aplikáciou v praxi, možnosti pohľadovej „eliminácie“ fotovoltaických zariadení – solárna krytina, pásy …, ich vlastnosti a ceny v porovnaní s kolektormi, potrebné súvisiace legislatívne opatrenia atď.

Konferencia iniciovaná mestom Znojmo otvorila túto tému, kriticky ju rozobrala z pohľadu rôznych záujmových skupín reprezentovaných vybranými odborníkmi, naznačila stav českej legislatívy v danej oblasti, technologické možnosti fotovoltaiky, ekonomické bilancie dostupných riešení, jej potencionálny zásah do konštrukcií jednotlivých stavieb, nežiaduci vizuálny dopad na pamiatkové územia v prípade inštalácií atď. Závery konferencie by mali byť formulované následne na základe relevantných písomných príspevkov účastníkov.

Po konferencii prebehol doprovodný program v podobe komentovanej prehliadky areálu louckého kláštora a Kostola Nanebovzatia Panny Márie a sv. Václava.

Postrehy z konferencie:

  • aktuálnu otázku – či resp. ako (ne)umiestňovať fotovoltaické zariadenia v pamiatkovo chránených územiach – určite nevyriešila, ale aspoň poskytla priestor na diskusiu zainteresovaným stranám
  • v Čechách bol vydaný rozsudok ústavného súdu, že plošný zákaz fotovoltaiky nie je možný, ale je treba individuálne posúdenie – preto aktuálne vznikla metodika Národního památkového ústavu (web NPÚ)
  • pri NKP je okrem vizuálu problematický aj zásah do konštrukcie stavby a potrebné súvisiace zariadenia – akumulácia, batériové úložiská atď.
  • v pamiatkových rezerváciách aj zónach je predmetom ochrany „kvalita územia“, preto umiestnenie fotovoltaiky aj na nepamiatkach (pokiaľ je vnímateľná v pohľadoch z verejných priestranstiev) je pre pamiatkarov nevhodné
  • čiastočnou elimináciou nevhodného výrazu panelov by mohli byť ľahké fotovoltaické „pásy“ (vhodné na krytinu z falcovaného plechu) alebo „solárne tašky“, ale tu sa efektivita investície znižuje – „tašky“ majú veľa spojov a cena je vysoko neatraktívna
  • riešením by mohla byť komunitná energetika – vzájomné „zdieľanie“ vyrobenej elektrickej energie – s panelmi situovanými mimo pamiatkových území – je potrebné vytvoriť dotačnú schému pre obce
  • robí sa energetický pasport (bilancia, štítok?) NKP – potom treba navrhnúť opatrenia
  • padol návrh, aby štát kompenzoval náklady na energie tým vlastníkom, ktorí si nemôžu uplatniť fotovoltaiku na svojom objekte – ako?
  • potreba štrukturálnych reforiem v energetike

Predmetná téma je pre nás vysoko aktuálna, keďže sa prejavuje na počte podaných žiadostí na umiestnenie fotovoltaiky v PR, PZ a OP. V celospoločenskom meradle sú určite potrebné medzirezortné rokovania, aby do prípadnej vznikajúcej legislatívy pre umiestňovanie fotovoltaiky vstúpili aj orgány zastupujúce záujmy ochrany pamiatkového fondu, a tak sa predišlo konfliktom, kde štát na jednej strane finančne podporí fotovoltaiku na NKP a následne (iná štátna inštitúcia) vyzve vlastníka na jej odstránenie.

Zdá sa, že v danej oblasti máme pred sebou dosť výziev, ktoré ale treba riešiť operatívne a komplexne, pretože nervozita v spoločnosti z hroziacej energetickej chudoby rastie.

Odkaz na konferenciu: www.col-conference.eu/

Spracovala: Ing. arch. Jana Onufráková, KPÚ Prešov