Prejsť na obsah

Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4

Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4 - ilustračný obrázok

Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4 (Cultural Heritage Management and Protection in V4 Countries, Report)
International Cultural Centre, Krakow, Poland, 2021, 110 s.
ISBN 978-83-66419-39-1

ICC_REPORT_CULTURAL_HERITAGE_MANAGEMENT_AND_PROTECTION_IN_V4_COUNTRIES (PDF, 4 369 kB)

Správa bola pripravená Medzinárodným centrom kultúry v Krakove v spolupráci s partnermi Pracovnej skupiny expertov kultúrneho dedičstva krajín V4 (V4 Cultural Heritage Experts´Working Group) ako sú: Ministerstvo kultúry Českej republiky, Úrad predsedu vlády Maďarska (The Office of the Prime Minister of Hungary) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Výskumný tím za jednotlivé krajiny:

Česká republika: Monika Eretová, Zuzana Jandlová, Jiří Vajčner
Maďarsko: Péter Erdösi, Eszter György, Gábor Oláh, Gábor Sonkoly, Daniel Veress
Poľsko: Marek Šwidrak, Michal Wiśniewski
Slovensko: Ľubica Pinčíková, Anna Tuhárska
Zostavili: Michal Wiśniewski, Marek Šwidrak

Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko oslavovali v roku 2021 tridsiate výročie založenia Vyšehradskej štvorky. Počiatky tejto iniciatívy sa formovali sa postupne. To, čo sa najprv vykryštalizovalo ako intelektuálna myšlienka na konci 70. a 80. rokov, sa neskôr stalo nástrojom pre významné geopolitické úsilie „návratu“ do Európy. V tomto procese sa Vyšehradská skupina etablovala ako najefektívnejší a najviditeľnejší formát politického dialógu a sektorovej spolupráce v strednej Európe, ktorý stelesňoval ducha inkluzívnosti a otvorenosti, podporoval porozumenie, priateľstvo a dobré susedské vzťahy medzi členskými štátmi a aj mimo nich. Spolupráca Vyšehradskej skupiny sa stala dôležitou platformou rozvoja a spolupráce v regióne strednej Európy, ktorá sa preorientovala na také oblasti činnosti, ako je sociálny rozvoj a súdržnosť, rozvoj infraštruktúry, vzdelávanie a kultúra – osobitne kultúrne a historické dedičstvo strednej Európy. V rámci hodnotenia posledných tridsiatich rokov bolo realizovaných veľa úspešných projektov a programov.

Na základe rozhodnutia ministrov kultúry Vyšehradskej skupiny je od roku 2006 Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove zodpovedné za organizáciu spoločných projektov pod dohľadom Pracovnej skupiny expertov kultúrneho dedičstva krajín V4. Táto činnosť je založená na dvoch hlavných pilieroch. Prvý je venovaný organizácii Akadémie dedičstva V4, spoločných letných kurzov súvisiacich s manažmentom lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (10 spoločných projektov od roku 2009). V rámci druhého sú každé dva roky organizované medzinárodné konferencie Fórum dedičstva strednej Európy (6 konferencií od roku 2010).

Cieľom správy je predstaviť a diagnostikovať spoluprácu v oblasti manažmentu a ochrany kultúrneho dedičstva vo všetkých krajinách V4, ako aj poukázať na prístup k pamiatkovej ochrane jednotlivých krajín, spoločné úspechy, projekty a programy, ktoré boli doteraz zrealizované. Navyše by chcela smerovať i hlavné výzvy a príležitosti pre budúcu spoluprácu V4 v oblasti riadenia a ochrany dedičstva.

Správa pozostáva z nasledovných piatich kapitol:

1. kapitola: Systém pamiatkovej starostlivosti a ochrany v krajinách Vyšehradskej štvorky

Kapitola obsahuje informácie týkajúce sa legislatívy, finančných aspektov, štruktúry verejnej správy zodpovednej za pamiatkovú ochranu. Okrem toho, kapitola poskytuje informácie o najdôležitejších spoločných projektoch venovaných pamiatkovej starostlivosti a ochrane (napr. projekty Interreg, programy financované EÚ). Zástupcovia každej zo štyroch krajín V4 boli požiadaní, aby sa v tejto časti osobitne venovali nasledovným oblastiam:

 • História pamiatkovej ochrany v krajine za posledných 30 rokov.
 • Medzinárodný rozmer ochrany a propagácie dedičstva vo vašej krajine (Zoznam UNESCO, Značka Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva, spolupráca V4, iné formy spolupráce).
 • Miestne programy na podporu kultúrneho dedičstva.
 • Súčasný právny systém pamiatkovej ochrany.
 • Úloha samospráv pri ochrane a propagácii pamiatok.
 • Finančný rozmer pamiatkovej ochrany a propagácie.
 • Ochrana a podpora nehmotného dedičstva.

2. kapitola: Rozhovory s odborníkmi v oblasti pamiatkovej ochrany

Kapitola obsahuje 10 rozhovorov s vybratými odborníkmi pamiatkovej ochrany, zameraných na možnosti a limity spolupráce V4 v oblasti pamiatkového manažmentu, inštitucionálnej spolupráce, ochrany krajiny a nehmotného dedičstva. Rozhovory sa uskutočnili v 1. štvrťroku 2021.

Rozhovory boli vedené s nasledovnými odborníkmi:

Česká republika: Vlastislav Ouroda, Jozef Štulc
Maďarsko: Tamás Fejérdy, Gábor Sonkoly
Poľsko: Jacek Purchla, Boguslaw Szmygin, Pawel Jaskanis
Slovensko: Pavol Ižvolt, Katarína Kosová, Magdaléna Vášáryová

Témy rozhovorov predstavujú také aspekty pamiatkovej ochrany a prezentácie ako sú:

 • štátna správa;
 • miestna správa;
 • mimovládne organizácie a úloha miestnych komunít;
 • medzinárodná spolupráca a propagácia;
 • múzejný priemysel;
 • podujatia a festivaly;
 • ochrana kultúrnej krajiny;
 • nehmotné dedičstvo;
 • vplyv Dohovoru UNESCO.

3. kapitola: Najvýznamnejšie príklady projektov správy dedičstva V4

Sú tu uvedené projekty, ktoré podľa spracovateľov, patria k významným v sledovanom tridsaťročnom období.

4. kapitola: Pracovná skupina expertov na kultúrne dedičstvo V4 (2006 – 2021)

Popisuje prácu expertov v sledovanom období a zameriava sa prioritne na Akadémiu dedičstva V4 a jej hlavné aktivity, ako sú konferencie Fórum dedičstva strednej Európy a tzv. letná škola, venovaná manažmentu svetového kultúrneho dedičstva v krajinách V4.

5. kapitola: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti a ochrany, ako aj manažmentu dedičstva v krajinách Vyšehradskej štvorky

Táto pozostáva z vybraných publikácií, venujúcich sa pamiatkovej ochrane v jednotlivých krajinách. Napomôže smerovať čitateľov na vybrané tituly, ktoré vyšli počas posledných 30 rokov v krajinách V4.

Text: Ing. arch. Ľubica Pinčíková, ONKPaPÚ, Pamiatkový úrad SR