Prejsť na obsah

Správa o aktuálnom dianí a stave po požiari v Banskej Štiavnici

Správa o aktuálnom dianí a stave po požiari v Banskej Štiavnici - ilustračný obrázok

Požiar, ktorý vypukol 18. marca 2023 v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, zničil strechy domov a poškodil interiéry. Keďže objekty sú vo vlastníctve fyzických osôb, firiem alebo štátnych organizácií, proces odstraňovania následkov a obnovy prebieha rozdielne. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, vzápätí po požiari vydal pre vlastníkov rozhodnutia o náprave, kde definoval podmienky napríklad pre realizáciu provizórnych striech a ďalších nevyhnutných krokov k zabezpečeniu objektov. Na tomto základe vlastníci zastrešili objekty buď provizórnymi strechami alebo dočasnými fóliami.

V súčasnosti vlastníci objektov komunikujú s metodikmi z tunajšieho pracoviska, s cieľom zachovania pamiatkových hodnôt a obnovy objektov. V príspevku Vám prinášame stručný súhrn aktuálneho stavu:

  • Slovenský banský archív – objekt bol len okrajovo postihnutý požiarom, bola poškodená len malá časť krovu v styku s objektom Pischlovho domu. Bude vykoná jednoduchá výmena poškodených častí krovu dotknutej pultovej strechy a menšie zásahy v interiéri spôsobené zatečením vody z požiarneho zásahu a obnova, resp. výmena požiarom poškodených okenných výplní.
  • Dom Maríny („Pischlov dom“) – v objekte bolo realizované vypratávanie interiéru od vzniknutého odpadu a následné odstraňovanie zvyškov konštrukcie krovu a strešnej krytiny. Rovnako boli odstránené požiarom nenávratne poškodené historické trámové stropy nad 2. nadzemným podlažím. V súčasnosti je realizované dočasné prekrytie NKP nepremokavou fóliou.
  • Nám. Sv. Trojice 2 (pizzeria BlackM) – V objekte bolo realizované vypratávanie interiéru a odstránené zvyšky konštrukcie krovu. Bolo uskutočnené prekrytie proti zrážkovej vode, pričom pôvodná plechová strešná krytina je provizórne podopretá drevenou konštrukciu. Rovnako bol odstránený železobetónový strop nad 2. nadzemným podlažím. Objekt je tiež prekrytý nepremokavou fóliou.
  • Dolná ružová 1  („Korenekovský dom“) – dom dostal provizórne zastrešenie, pričom vplyvom požiaru sa v konštrukciách momentálne stále prejavujú statické problémy, ktoré sú aktuálne najvážnejšom témou a predmetom zabezpečovacích prác. K obnove NKP bolo v zmysle zákona vydané rozhodnutie o zámere obnovy NKP. Keďže v objekte v čase požiaru prebiehala komplexná obnova, objekt má platné stavebné povolenie, pričom podmienky rozhodnutia budú premietnuté do zmeny projektovej dokumentácie.
  • Horná ružová 1 („Eleuzína“) – objekt nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Súkromný vlastník už na základe schválenej projektovej dokumentácie realizuje nový krov trvalého zastrešenia, ktorý bude tvarovou a objemovou analógiou pôvodnému historickému krovu zo začiatku minulého storočia. Objekt nevykazuje závažné statické poruchy.
  • Budova ZUŠ – pôvodný hodnotný krov ležatej stolice manzardovej šindľovej strechy zhorel, ale objekt nebol vážne poškodený vodou pri hasení. Mesto Banská Štiavnica, ako vlastník objektu, realizovalo provizórne dočasné zastrešenie plytkou pultovou strechou. Nedávno bola vykonaná obhliadka korunnej rímsy z plošiny za prítomnosti statika, zhotoviteľa a metodika KPÚ Banská Bystrica, keďže táto na mnohých miestach vykazuje poškodenia. Interiér objektu je najviac poškodený mechanickými poruchami pádu častí krovu na strop najvyššieho poschodia. Pre obnovu NKP bolo rovnako vydané rozhodnutie o zámere obnovy v zmysle zákona. Obnova zaniknutého krovu bude realizovaná tradičnými remeselnými postupmi.
  • Berggericht – objekt Slovenského banského múzea. Objekt najviac poškodený vodou použitou pri hasení a následne aj zrážkami. V súčasnosti sú už odstránené zvyšky konštrukcie krovu a plechovej strešnej krytiny. Rovnako sú odstraňované nenávratne poškodené zvyšky dreveného trámového stropu nad 2. NP. V rámci prác prebieha monitorovanie vlhkosti objektu s jej postupným znižovaním a statik monitoruje aktuálny stav vážnych trhlín v objekte. V súčasnosti tiež prebiehajú práce na provizórnom prekrytí NKP.
  • Galéria Jozefa Kollára – požiarom nebola poškodená. Škody boli len minimálne a boli spôsobené zatečením požiarnej vody v styku s objektom Berggerichtu. Rovnako bolo evidované poškodenie protipožiarnej steny v krove vplyvom vysokej teploty. Do galérie sa vrátili pôvodné exponáty a bola otvorená pre verejnosť.

12. jún 2023, Mgr. Lukáš Hudec