Prejsť na obsah

Seminár Riadenie turizmu v lokalitách UNESCO

Seminár Riadenie turizmu v lokalitách UNESCO - ilustračný obrázok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Mestom Bardejov, Slovenskou komisiou pre UNESCO a UNESCO Paríž usporiadal seminár Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva – UNESCO, ktorý sa konal v dňoch 23 . – 26. marca 2010 v Bardejove, Bardejovské kúpele, Hotel Astória pre manažérov lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj lokalít zapísaných na Predbežných zoznamoch (Tentative List) z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Tento seminár bol pokračovaním série (Francúzsko – marec 2008, India – apríl 2009, Čína – september 2009), organizovanej Centrom svetového dedičstva a organizáciou UNESCO s cieľom vytvárať spoločnú politiku a metódy, ktorými sa bude spravovať systém zásahov do turizmu v lokalitách svetového dedičstva.

12.4.2010 Závery zo seminára
Program (PDF, 55 kB), Programme (PDF, 42 kB) Scientific and Local Commitee (PDF, 24 kB)
Registračný formulár (RTF, 51 kB), Registration form for participants (RTF, 56 kB)
Pozvánka (PDF, 700 kB), Invitation (PDF, 703 kB)

foto_Bardejov-RadnicneNam_Pincikova.jpg
Bardejov, námestie s radnicou a kostolom sv. Egídia v pozadí, foto Ľ. Pinčíková

Cieľ seminára:

Neustále vzrastajúci a len minimálne usmerňovaný turistický ruch predstavuje v súčasnej dobe stále vyššie ohrozenie pre zachovanie výnimočnej (univerzálnej) svetovej hodnoty lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. S cieľom prispieť k náprave tohto stavu, organizátori pripravili seminár, ktorý vytvoril podmienky pre získanie nových informácií a výmenu skúseností odborníkov v tejto oblasti, zameraných nielen na zmiernenie negatívneho dopadu turizmu, ale predovšetkým na pozitívne využitie riadeného cestovného ruchu v prospech dobrého stavu zachovania lokalít svetového dedičstva.

Cieľom seminára bolo rozvinúť zručnosti a posilniť kapacity riadenia v oblasti cestovného ruchu poukázaním na teoretické, ale hlavne praktické, ukážky pozitívnych príkladov, majúcich na zreteli zachovanie výnimočnej (univerzálnej) svetovej hodnoty lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (ďalej len SD).

Predmet seminára:

 • zlepšenie stavu zachovania SD prostredníctvom zvýšenia kvality zručností v oblasti riadenia turizmu
 • zlepšenie riadenia SD všeobecne, vytvorenie siete manažérov v tejto oblasti
 • národné expertné kapacity (zachovanie SD verzus turizmus), ich previazanie a mobilizovanie
 • udržateľný turizmus a miestne komunity
 • možnosti partnerstva
 • výmena skúseností
 • diskutovanie spoločných problémov
 • príprava akčného plánu na zlepšenie plánovania a riadenia turistického ruchu v lokalitách SD

Témy na diskusiu:

 • ochrana autenticity a integrity lokalít SD prostredníctvom skvalitnenia ich riadenia
 • úloha riadiacich manažérov a tzv. „Kľúčových osôb“ pre udržateľný rozvoj lokalít SD
 • manažment lokalít a ich riadiaci plán
 • interpretácia lokalít a skúsenosti s turizmom
 • faktory ovplyvňujúce stav zachovania lokalít SD
 • návštevníci – zachovanie lokalít
 • vzdelávanie, informačný systém, …
 • ľudské zdroje
 • monitoring lokalít SD
 • cezhraničné lokality, hranice, ochranné pásma,…

Účastníci:

 • manažéri lokalít kultúrneho a prírodného svetového dedičstva v sub-regióne strednej a juhovýchodnej Európy (cca 17 – 20 krajín) – Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a i.
 • cestovné kancelárie (operátori), hotelieri,
 • UNESCO, Centrum svetového dedičstva, ICOMOS, IUCN, ICCROM

Špecialisti a konzultanti:

 • experti z UNESCO: pán Artur Pedersen – autor manuálu: „Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Heritage Site Managers“,UNESCO WHC, Paris, 2002, a i.,
 • pán Hervé Barré – programový špecialista UNESCO v oblasti udržateľného turizmu, napr. „Culture, tourism, development: Crucial issues for the twenty-first century“, strany 474-476, 1997, Published by Elsevier Science Ltd., a i.
 • experti z WHC, ICOMOS, IUCN, ICCROM
 • a experti zo Slovenska a okolitých krajín

Termín podujatia:

 • 23. – 26. 3. 2010, Astória, Bardejov, časť Bardejovské kúpele, SR

Rokovací jazyk:

 • slovenčina, angličtina

English version