Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2018

Obsah . Inhaltsverzeichnis . Contents

1
Úvodník . Leitartikel . Editorial

1. ČSR . 1. Tschechoslowakische Republik . 1. Czechoslovakia
2
Ivan Gojdič – Maroš Semančík
Vila Iskra v Novom Smokovci
Villa Iskra in Nový Smokovec
Villa Iskra in Nový Smokovec

8
Daniel Hupko
Prvá Československá republika: štát verzus šľachta
Erste Tschechoslowakische Republik: Staat versus Adel
First Czechoslovak Republic: state versus nobility

14
Elena Kurincová
Československo v uliciach Bratislavy
(verejný priestor ako miesto reprezentácie)
Tschechoslowakei in den Straßen Bratislavas
(öffentlicher Raum als ein Ort der Repräsentation)
Czechoslovakia in the streets of Bratislava
(public space as a place of representation)

18
Adriana Priatková – Dana Kušnírová – Peter Anna
Rodinná vila prvého starostu medzivojnových Košíc
Familienvilla des ersten Bürgermeisters von Košice
der Zwischenkriegszeit
Family villa of inter-war Košice’s first mayor

VÝSKUM . FORSCHUNG . RESEARCH

22
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Pavol Pauliny – Barbora Vachová
Kostol sv. Mikuláša v Bratislave-Podunajských Biskupiciach – nové poznatky o stavebnom vývoji
St. Nikolauskirche in Bratislava-Podunajské Biskupice – neue Erkenntnisse über die bauliche Entwicklung
St. Nicholas Church in Bratislava-Podunajské Biskupice – new findings on constructional development of

28
Peter Megyeši
Emblémy v diele levočského zlatníka Jána Silášiho
Embleme im Werk des Leutschauer Goldschmiedes Ján Szilassy
Emblems in the work of Levoča goldsmith Ján Szilassy

35
Miloslava Borošová Michalcová – Zuzana Grúňová
Secesná výzdoba Vavrínového domu v Banskej Štiavnici
Jugendstil-Ausschmückung des Lorbeerhauses in Banská Štiavnica
Art Nouveau decoration of Vavrínový House in Banská Štiavnica

OHROZENÉ PAMIATKY . GEFÄHRDETE DENKMÄLER . ENDANGERED MONUMENTS

39
Tomáš Janura – Miroslav Matejka – Mojmír Choma
Kaštieľ vo Vysočanoch
Das Schloss in Vysočany
Manor House in Vysočany

ZBIERKY . SAMMLUNGEN . COLLECTIONS

43
Zuzana Francová
Málo známa pamiatka na Sisi v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
Wenig bekannter Erinnerungsgegenstand an Sisi im Sammlungsbestand des Museums der Stadt Bratislava
Little known keepsake remembering Sisi in the collections of Bratislava City Museum

NÁLEZ . FUND . DISCOVERY

45
Milan Thurzo – Pavol Jančovič
Dislokované historické hraničníky v Bratislave
Verlegte historische Grenzsteine in Bratislava
Dislocated historical boundary marks in Bratislava

TECHNICKÉ PAMIATKY . TECHNISCHE DENKMÄLER . TECHNICAL MONUMENTS

50
Jiří Kubáček
Príbeh Železničného múzea SR
Geschichte des Slowakischen Eisenbahnmuseums
Story of Slovakia’s Railway Museum

NOVÁ EXPOZÍCIA . NEUE DAUERAUSSTELLUNG . NEW EXPOSITION

54
Stanislava Šikulová
Múzeum holokaustu v Seredi. Nová časť expozície
Das Holocaust-Museum in Sereď. Neuer Teil der Dauerausstellung
Holocaust Museum in Sereď. New part of exposition

58
Andrej Sabov
Dotkni sa hliny – z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu
Berühre den Ton – aus der Geschichte des Ziegels
und der Ziegelherstellung in der Trnavaer Region
Touch the clay – from the history of bricks and brickmaking in Trnava region

ZAHRANIČIE . AUSLAND . FROM ABROAD

60
Margaréta Musilová
Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes – Od Trajána po Marka Aurélia. Výstava v Ríme
Grenzen des Römischen Reichs – Der Donaulimes – Vom Trajan bis zum Mark Aurel. Ausstellung in Rom
Boundaries of the Roman Empire – Danubian Limes – From Trajan to Marcus Aurelius. Exhibition in Rome

ROZHOVOR . INTERVIEW . INTERVIEW

64
Tri otázky Andrejovi Grollovi, autorovi a organizátorovi výstavy Wolfgang von Kempelen – bratislavský Da Vinci
Drei Fragen an Andrej Groll, den Autor und Organisator der Ausstellung Wolfgang von Kempelen – Pressburger Da Vinci
Three Questions for Andrej Groll, the creator and organiser of the exhibition Wolfgang von Kempelen – Bratislava’s Da Vinci

66
NOTES . NOTIZEN . NOTES

73
KNIHY . BÜCHER . BOOKS

OBÁLKA popisky
s. 1 Ester Šimerová-Martinčeková, portrét T. G. Masaryka, 1946 – 1947
Ester Šimerová-Martinčeková, portrait of T. G. Masaryk, 1946 – 1947
Zdroj: archív SNG
s. 4 Fragment secesného portrétu M. R. Štefánika na strope Vavrínového domu v Banskej Štiavnici
Fragment of Art Nouveau portrait of M. R. Štefánik in Vavrínový House in Banská Štiavnica
Foto: R. Boroš