Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2013

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Marta Herucová
Postavy psychostasis na maľbe v Porube
Figuren der Psychostasie aus einem Gemälde in Poruba
Figures on psychostasis on a painting in Poruba

9
Ingrid Kušniráková
Konvent trinitárov v Bratislave
Der Trinitarierkonvent in Bratislava
Convention of Trinitarians in Bratislava

17
Tomáš Janura
Daniel Révai – od konfliktov k vražde
Daniel Révay – von Konflikten zum Mord
Daniel Révay – from conflicts to murder

22
Karol Strelec
Špecifické dobové formy fľašového skla
Spezifische historische Formen von Flaschenglas
Specific historic forms of bottle glassware

25
Libuša Bednáriková
Obraz výchovy detí v starých šlabikároch a čítankách
Bild der Kindererziehung in alten Abc- und Lesebüchern
Picture of children’s upbringing in old spelling and reading books

32
Rastislav Molda
Príbeh druhej budovy Matice slovenskej
Die Geschichte des zweiten Gebäudes von Matica slovenská
Story of Matica slovenská’s second building

38
Peter Anna
Tradície hokeja v Košiciach
Die Eishockeytraditionen in Košice
Hockey traditions in Košice

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

42
Zuzana Francová
Strelecký terč z roku 1813
Eine Schießscheibe aus dem Jahre 1813
Shooting target from 1813

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

49
Dominik Sabol
Renesančné kúrie v Brezovici
Die Renaissance-Herrenhäuser in Brezovica
Renaissance mansions in Brezovica

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

53
Veronika Kapišinská
Malá vodná elektráreň v Trenčianskych Tepliciach
Ein kleines Wasserkraftwerk in Trenčianske Teplice
Small hydro-electric power station in Trenčianske Teplice

SVETOVÉ DEDIČSTVO – WELTERBE – WORLD HERITAGE

57
Viera Dvořáková
20. výročie zápisu slovenských lokalít do Zoznamu svetového dedičstva
20. Jubiläum der Eintragung von slowakischen Denkmälern in die Welterbeliste
20th anniversary of registering Slovak localities on World Heritage list

59
Margaréta Musilová
Danube Limes Brand
Danube Limes Brand
Danube Limes Brand

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

63
Jaroslava Ruttkayová – Matej Ruttkay
Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku
Die frühesten Belege des Christentums in der Slowakei
Oldiest evidence of Christianity in Slovakia

65
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS