Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2009

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS –
CONTENTS

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

Ochrana pamiatok na Slovensku v rokoch 1919 –
1939
Denkmalschutz in der SLOWAKEI IN JAHREN 1919 –
1939
Monuments Preservation in SLOVAKIA IN THE YEARS
1919 – 1939

2
Martina Orosová
Organizácia ochrany pamiatok
v medzivojnovom období
Organisation des Denkmalschutzes in der
Zwischenkriegszeit
The Organisation of Monuments Preservation in the
Interwar Period

12
Lukáš Svěchota
Pamiatky a Trianonská
zmluva
Denkmäler und der Vertrag von Trianon
Monuments and the Treaty of Trianon

18
Renata Glaser-Opitzová
Archeologické
dedičstvo
Archäologisches Erbe
Archaeological heritage

23
Bronislava Porubská
Sakrálne pamiatky
Sakrale Denkmäler
Sacral monuments

30
Magdaléna Brázdilová
Reštaurovanie výtvarných
pamiatok
Die Restaurierung von Denkmälern der bildenden
Kunst
Restoration of artistic monuments

35
Terézia Otter-Volková
Regulácia mesta
Bratislavy
Regulierung der Stadt Bratislava
Bratislava city regulation

39
Lenka Ulašinová-Bystrianska – Martina
Orosová
Tradičná ľudová architektúra
a kultúra
Traditionelle Volksarchitektur und
–kultur
Traditional folk architecture and
culture

43
Miloš Dudáš
Obnova Čičmian
Die Erneuerung der Gemeinde Čičmany
Renovation of the Čičmany
municipality

49
Miroslav Palárik
Múzejníctvo v období
ČSR
Das Musealwesen zur Zeit der Tschechoslowakischen
Republik
Museology in Czechoslovakia

55
Henrieta Žažová
Knižnice v agende pamiatkových
orgánov
Bibliotheken in der Agenda der
Denkmalbehörden
Libraries in the agenda of the monument
institutions

62
Viliam Stockmann
Vládny komisariát a ochrana
prírody
Das Regierungskommissariat für Denkmalschutz und
der Naturschutz
The Government Commissariat for Monuments
Preservation and nature protection

Osobnosti – Persönlichkeiten –
Personalities

67 – 70
Jan Eisner (Renata Glaser-Opitzová)
Jan Emler (Henrieta Žažová)
Jan Hofman (Martina Orosová)
Václav Chaloupecký (Lukáš Svěchota)
Štefan Janšák (red.)
Dušan Samuel Jurkovič (Martina
Orosová)
Václav Mencl (Martina Orosová)
Vladimír Wagner (Martina Orosová)

Príbehy pamiatok – Geschichten der Denkmäler –
Stories of monuments

71
Veronika Kapišinská
Kostol v Liskovej – stretnutie histórie
a moderny
Die Kirche in Lisková – eine Begegnung zwischen
Geschichte und Moderne
Lisková Church – history meets modern
style

75
Jana Oršulová
Lüneburský gobelín v
SNM
Der Lüneburger Gobelin im Slowakischen
Nationalmuseum
The Lüneburg tapestry in the SNM

Recenzia – Rezension –
Review

82
Ivan Gojdič
Rozmanité a pozoruhodné 19.
storočie
Das verschiedenartige und bemerkenswerte 19.
Jahrhundert
The varied and remarkable 19th
century

85
NOTES – NOTES – NOTES

89
KNIHY – BÜCHER – BOOKS