Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2006

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents
1
Mária Novotná
Úvodník
Leitartikel
Editorial
2
Ivan Gojdič – Silvia Paulusová – Kristína
Zvedelová
Dominikánsky kostol v Košiciach
Die Dominikanerkirche in Košice
The Košice Dominican
church
9
Eva Križanová
Vstupná veža Kežmarského hradu
Der Eingangsturm der Burg von
Kežmarok
The entrance tower of Kežmarok
castle
14
Igor Zmeták
Národy sveta optikou 16. storočia
Die Völker der Welt durch die Optik des 16.
Jahrhunderts
The world’s nations as seen in the
16th century
20
Elena Kurincová
Slovenské národné „nosivo“ a Ján Jesenský
Gašparé
Die slowakische Nationaltracht und
Ján Jesenský Gašparé
Slovak
national clothes and Ján Jesenský Gašparé
23
Eva
Šmelková
Pamiatková zóna Železník
Die Denkmalzone Železník
Železník monument zone
26
Ján Hlobil
Baníctvo Železníka v rožňavskom múzeu
Der Bergbau von Železník im Museum
Rožňava
Železník mining in Rožňava
museum
28
Vladimír Dian – Viera
Obuchová
Bratislavský fotograf František
Jánoška
Der Bratislavaer Fotograf František Jánoška
Bratislava photographer František Jánoška
31
Vladimír Draxler
Bratislavské rozhlasové budovy
Das Bratislavaer Funkhaus
Bratislava radio buildings
35
Peter Janík
O zázname zvuku – Z histórie rozhlasovej techniky
Über die Tonaufzeichnung – Aus der Geschichte
der Funktechnik
Recording the sound – From the history of
radio technology
Osobnosti – Persönlichkeiten –
Personalities
41
Magdaléna Kvasnicová
V službe umenia a cirkvi – Život a dielo Valéra A.
Zavarského
Im Dienste der Kunst und der Kirche – Valér A.
Zavarský: Leben und Werk
Serving art and church – Live and work of
Valér A. Zavarský
Reštaurovanie – Restaurierung –
Restoration
47
Eva Spaleková
Oltár sv. Mikuláša zo Spišskej Soboty
Der St.Nikolaus-Altar von Spišská
Sobota
The altar of St. Nicholas from Spišská Sobota
Nová expozícia – Neue Ausstellung – New exposition
53
Jana Uhlířová
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Ein Naturwunder – Biodiversität der Erde
The wonder of nature –
Biodiversity of the Earth
Výstava – Ausstellung –
Exhibition
58
Klára Komorová
Modrá krv – tlačiarenská čerň
Blaues Blut –
Druckerschwärze
Blue blood – print’s ink
64
Štefan Oriško
Umenie doby Žigmunda Luxemburského
Die Kunst der Zeit Sigismunds von
Luxemburg
The art of the
Žigmund Luxemburský period
Recenzia – Rezension – Review
67
Ján Abelovský
Nová monografia Martina Benku
Neue Monographie über Martin Benka
New monograph of Martin
Benka
71
NOTES – NOTES – NOTES