Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2018

Obsah . Inhalt . Contents

Úvodník . Leitartikel . Editorial

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017

Jahrespreise 2017 der Revue Pamiatky a múzeá

Annual Awards of the Monuments and Museums magazine for 2017

OBJAV – NÁLEZ . ENTDECKUNG – FUND . DISCOVERY – FINDING

Avarské pohrebisko v Bratislave-Podunajských Biskupiciach

Rozhovor s vedúcim výskumu Milanom Horňákom z archeologickej spoločnosti Via Magna

Awarisches Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice

– ein Interview mit dem Grabungsleiter Milan Horňák von der archäologischen Gesellschaft Via Magna

Avarian burial ground in Bratislava-Podunajské Biskupice

Interview with the head of research Milan Horňák from Via Magna archaeological company

AKVIZÍCIA . AKQUISITION . ACQUISITION

Štefan Chrastina

Akvizícia sklárskych výrobkov zo zaniknutých novohradských sklární

Akquisition der Glaserzeugnisse aus untergegangenen Glashütten der Region Novohrad

Acquisition of glass products from former defunct glass factories in the Novohrad region

EXPOZÍCIA . DAUERAUSSTELLUNG . EXPOSITION

Andrej Bendík

Expozície Príroda Turca a Kmetianum v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine

Die Dauerausstellungen Die Natur der Region Turz und Kmetianum im Museum von Andrej Kmeť in Martin

The Nature of the Turiec Region and Kmetianum expositions in Andrej Kmeť Museum in Martin

VÝSTAVA . AUSSTELLUNG . EXHIBITION

Leopold Horovitz. Stratený – Nájdený

Rozhovor s kurátorkou výstavy Janou Švantnerovou

Leopold Horovitz. Verloren – Gefunden

Interview mit Jana Švantnerová, Kuratorin der Ausstellung

Leopold Horovitz. Lost – Found

Interview with the exhibition’s curator Jana Švantnerová

PUBLIKÁCIA . PUBLIKATION . PUBLICATION

Peter Kresánek

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (recenzia)

Kathedrale St. Martin in Spišská Kapitula (Rezension)

St. Martin’s Cathedral in Spišská Kapitula (Review)

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ . KLEINERE PUBLIKATIONEN – KLEINDRUCKE – PERIODIKA . SMALLER PUBLICATIONS – SMALL PRINT MEDIA – PERIODICALS

Pavol Ižvolt

Údržba historických stavieb

Pflege historischer Bauten

Maintenance of historic buildings

OBNOVA – ADAPTÁCIA . ERNEUERUNG – ADAPTATION . RENOVATION – ADAPTATION

Tomáš Štefina

Veža Kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu v Banskej Belej

Turm der Kirche St. Johannes Apostel und Evangelist in Banská Belá

Church tower of St. John the Apostle and Evangelist in Banská Belá

REŠTAUROVANIE . RESTAURIERUNG . RESTORATION

Barbara Davidson – Jana Luková

Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov

Ein Barockgemälde mit dem Motiv der Jungfrau Maria Königin der Engel

Baroque painting of Our Lady Queen of Angels

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY . AKTION – VERANSTALTUNG – LANGZEITIGE PROJEKTE . ACTION – EVENT – LONG-TERM PROJECTS

Tatiana Figurová

Významné lesnícke miesta na Slovensku

Bedeutende Forstwirtschaftsstellen in der Slowakei

Significant forestry sites in Slovakia

FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMÉDIÁ – INTERNET . FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMEDIEN – INTERNET . FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMEDIA – INTERNET

Eva Križanová

Zatopené, ale nie zabudnuté

Überflutet, aber nicht vergessen

Flooded, but not forgotten

NITRA . NITRA . NITRA

Jaroslava Ruttkayová – Matej Ruttkay

Nitra – kolíska našej histórie

Nitra – die Wiege unserer Geschichte

Nitra – cradle of our history

Peter Keresteš

Zaniknutý františkánsky Kláštor Panny Márie v Nitre

Untergegangenes Franziskanerkloster der Jungfrau Maria in Nitra

Nitra’s bygone Franciscan Monastery of Virgin Mary

Richard E. Pročka

Nitra v novej ČSR. Poznámky k vývinu urbanizmu a architektúry

Nitra in der neuen Tschechoslowakei. Bemerkungen zur Entwicklung der Stadtplanung und Architektur

Nitra in the New Czechoslovak Republic. Notes on urban and architectural development

Jaroslava Ruttkayová

Menej známe poklady nitrianskeho a žitavského regiónu

Weniger bekannte Schätze der Nitraer und Žitavaer Region

Less known treasures of Nitra and Žitava regions

TRADIČNÁ KULTÚRA . TRADITIONELLE KULTUR . TRADITIONAL CULTURE

Karol Strelec

Slohová architektúra a tradičné staviteľstvo na Slovensku

Stilarchitektur und traditionelle Baukunst in der Slowakei

Period-style architecture and traditional building in Slovakia

ROZHOVOR . INTERVIEW . INTERVIEW

Tri otázky riaditeľovi Múzea mesta Bratislavy Petrovi Hyrossovi

Drei Fragen an den Direktor des Museums der Stadt Bratislava, Peter Hyross

Three Questions for the Director of Bratislava City Museum, Peter Hyross

NOTES . NOTIZEN . NOTES

Na obálke:

Klasicistická veduta Nitry z 2. polovice 19. storočia, litografia J. Umbacha podľa maľby L. Rohbocka

Classicistic vista of Nitra from the 2nd half of the 19th century, lithography by J. Umbach based on L. Rohbock’s painting