Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2016

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

VÝROČNÉ CENY revue Pamiatky a múzeá ZA ROK 2015

JAHRESPREISE
2015 DER REVUE
PAMIATKY A MÚZEÁ

Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2015

7

Ján Beljak – Noémi Beljak Pažinová – Michal Šimkovic

Nálezy z cisterny na Pustom hrade vo Zvolene

Funde aus einer Zisterne auf der Burg Pustý hrad in Zvolen

Water tank’s findings at Pustý castle in Zvolen

13

Vladimír Krupa – Miroslava Daňová

Prsteň z kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží

Ein Fingerring aus Fürstengrab I in Krakovany-Stráže

Ring from the princely grave I from Krakovany-Stráže

18

Dušan Buran

Paramenty. Liturgické textílie

Paramente. Liturgische Textilien

Paraments: Liturgical Textiles

21

Lucia Gavulová

Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku

Erhaltung der Welt. Das Museumsritual im digitalen Alter

Storing the World: The Museum Ritual in Digital Era

24

Tradičný odev Slovenska – výsledok troch veľkých skúseností.
Rozhovor s Mojmírom Benžom

Traditionelle slowakische Kleidung – das Ergebnis von drei
großen Erfahrungen. Ein Gespräch mit Mojmír Benža

Traditional Clothing of Slovakia – the result of three
extensive experiences. Interview with Mojmír Benža

26

Barbara Balážová – Zuzana Bartošová

„Bella Italia“

„Bella Italia“

„Bella Italia“

28

Andrea Moravčíková

Neologická synagóga v Lučenci

Die neologische Synagoge in Lučenec

Neological synagogue in Lučenec

32

Rastislav Petrovič

Žrebčín v Kopčanoch

Das Gestüt in Kopčany

Stud farm in Kopčany

37

Jana Piecková

Kostol Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote

Die Dreifaltigkeitskirche in Horná Lehota

Church of the Holy Trinity in Horná Lehota

44

Maľované dejin Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla
Dvořáka. Projekt slovami jeho autorky Beáty Husovej

Gemalte Geschichte Bratislavas. Die Kinder illustrieren die
Geschichten von Pavel Dvořák. Das Projekt mit den Worten der Autorin Beáta
Husová

Painted history of Bratislava – Children illustrate the
stories of Pavel Dvořák. Words by the project’s organiser Beáta Husová

ZVOLEN A OKOLIE – ZVOLEN UND
DIE UMGEBUNG – ZVOLEN AND
SURROUNDINGS

46

Radoslav Ragač

Zvolen – príbeh remeselníckeho mesta

Zvolen – die Geschichte einer Handwerkerstadt

Zvolen – story of the trades’ town

51

Tatiana Figurová

Ochotnícke divadlo vo Zvolene v zbierkach lesníckeho
a drevárskeho múzea

Das Amateurtheater in Zvolen im Sammlungsbestand des Museums
für Forst- und Holzwirtschaft

Amateur theatre in Zvolen in the collections of Forestry and
Wood Museum

54

Vladimír Sklenka

Slovenské gymnázium v Banskej Bystrici v rokoch
1852 – 1867

Das slowakische Gymnasium in Banská Bystrica in den Jahren
1852 – 1867

Slovak grammar school in Banská Bystrica in 1852 – 1867

58

Martina Hrdinová

Mortuáriá zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Mortuarien aus dem Mittelslowakischen Museum in Banská
Bystrica

Mortuaries from the Central Slovak Museum in Banská Bystrica

62

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

64

NOVÁ EXPOZÍCIA – NEUE DAUERAUSSTELLUNG – NEW PERMANENT
EXHIBITION

68

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

Kazula, tretia štvrtina 15. storočia, SNM-Spišské múzeum
v Levoči, detail

Foto: D. Zachar