Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2013

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
VÝROČNÉ CENY REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ ZA ROK 2012
JAHRESPREISE 2012 DER REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ
ANNUAL AWARDS OF THE MONUMENTS AND MUSEUMS MAGAZINE FOR 2012

8
Vladimír Plekanec
Nález stredovekej fresky v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
Der Fund eines mittelalterlichen Freskogemäldes in der Kathedrale des Hl. Emmeram in Nitra
Finding of the medieval fresco in St. Emeramus Cathedral in Nitra

10
Maroš Borský
Židovské komunitné múzeum v Bratislave
Jüdisches Gemeindemuseum in Bratislava
Jewish Community Museum in Bratislava

13
Katarína Bajcurová
Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda
Mednyánszky aus der Sammlung von Dr. Leo Ringwald
Mednyánszky from the collection of Dr. Leo Ringwald

16
JO
Dejiny Bratislavy 1. Rozhovor s Jurajom Šedivým, autorom projektu Dejiny Bratislavy 1 – 5
Geschichte Bratislavas 1. Ein Gespräch mit Juraj Šedivý, dem Autor des Projektes Geschichte Bratislavas 1 – 5
History of Bratislava 1. Interview with Juraj Šedivý, author of the project History of Bratislava 1 – 5

17
MR
Edícia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Rozhovor s garantkou projektu Ľubicou Szerdovou-Veľasovou
Edition Nationale Kulturdenkmäler in der Slowakei. Ein Gespräch mit der Garantin des Projektes Ľubica Szerdová-Veľasová
Edition of National Cultural Monuments in Slovakia. Interview with the project coordinator Ľubica Szerdová-Veľasová

18
Eva Sudová
Kuffnerovský hospodársky komplex
Der Wirtschaftskomplex Kuffner
Kuffner’s commercial complex

21
Eva Spaleková
Nástenné maľby v presbytériu Chrámu sv. Jakuba v Levoči
Wandgemälde im Presbyterium der Kirche des Hl. Jakob in Levoča
Wall paintings in the presbytery of St. Jacob’s Cathedral in Levoča

28
Milan Kazimír
Maliarska výzdoba záhradného pavilónu v Trnave
Malerische Ausschmückung des Gartenpavillons in Trnava
Painting decoration of garden pavilion in Trnava

32
Peter Králik
Apponyiovská knižnica v Oponiciach
Die Apponyi Bibliothek in Oponice
The Apponyi library in Oponice

34
Ivan Ostrochovský
Priesvitná krajina
Durchscheinende Landschaft
Transparent country

KOŠICE

36
Ivan Havlice
Epitaf Spilenbergerovcov
Das Epitaph der Spilenbergers
Epitaph of the Spilenbergers

40
Gabriel Szeghy
Katedrálny chrám košických gréckokatolíkov
Die Kathedralenkirche der Košicer Griechisch-Katholiken
Cathedral Church of Košice Greek Catholics

46
Zuzana Labudová
Historizmus v Košiciach a dom Michala Répászkeho
Historismus in Košice und das Haus von Michal Répászky
Historicism in Košice and house of Michal Répászky

52
Viera Kladeková – Kamil Alezár – Radoslav Mokriš
Kasárne – Kulturpark
Kasernen – Kulturpark
Barracks – Kulturpark

57
Adriana Priatková
Kiná košického architekta Oelschlägera – Őryho
Kinos des Košicer Architekten Oelschläger – Őry
Cinemas of Košice architect Oelschläger – Őry

63
Radoslav Mokriš
Košická Terasa
Das Košicer Wohngebiet Terasa
Terasa housing estate in Košice

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. a 4. strana
Egidio van der Rye podľa Georgia Houfnaglia: CASSOVIAE SUPERIORIS HUNGARIAE CIVITAS PRIMARIA, 1617. Kolorovaná medirytina, Východoslovenské múzeum v Košiciach