Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2010

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Mikuláš Čelko – Mária Čelková – Ján Patsch
Radnica v Banskej Štiavnici
Das Rathaus in Banská Štiavnica
The Town Hall in Banská Štiavnica

9
Barbora Balážová
Výtvarné pamiatky na Rubigallovcov z Banskej Štiavnice
Bildwerke zum Andenken an die Familie Rubigall aus Banská Štiavnica
Art relics of the Rubigalls from Banská Štiavnica

13
Magdalena Sombathyová
Modely banských zariadení na úpravu rúd
Modelle von Bergbauanlagen für die Rohstoffaufbereitung
Models of mining stamp treatment equipment

18
Jozef Medvecký
Udatní Švábi v Štiavnici
Die tapferen Schwaben in Štiavnica
The courageous Swabians in Štiavnica

20
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2009
Jahrespreise der revue Pamiatky a múzeá 2009
Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2009

25
Ivo Štassel
Poklady Bratislavského hradu
Die Schätze der Bratislavaer Burg
The treasures of Bratislava Castle

28
Radoslav Ragač
Archív Komposesorátu rodu Jesenský
Das Archiv des Kompossessorats der Familie Jesenský
Archive of the Jesenský family Compossessorate

31
Dárius Gašaj
Katov byt v Košiciach
Die Henkerwohnung in Košice
Executioner’s Flat in Košice

34
Mária Novotná
Terra Scepusiensis. Terra Christiana. 1209 – 2009

Terra Scepusiensis – Terra Christiana. 1209 – 2009
Terra Scepusiensis – Terra Christiana. 1209 – 2009

37
Katarína Bajcurová
Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia
Die Geschichte der slowakischen bildenden Kunst – Die Renaissance
The History of Slovak Fine Art – Renaissance

40
(red.)
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok
Die Slowakei. Eine illustrierte Enzyklopädie der Denkmäler
Slovakia. Illustrated Encyclopaedia of Monuments

43
Anna Fischerová-Šebestová
Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia
Terpsichora Istropolitana. Der Tanz in Pressburg des 18. Jahrhunderts
Terpsichora Istropolitana. Dancing in 18th century Pressburg

46
Dalibor Lesník – Marian Uhrin
Pancierový vlak Štefánik
Die Renovierung des Panzerzugs Štefánik
Renovation of the armoured train Štefánik

49
Andrej Botek
Nástenné maľby v Kostole sv. Mikuláša v Porube
Wandmalereien in der St. Nikolaus-Kirche in Poruba
Wall paintings in the Church of St. Nicholas in Poruba

56
Iveta Bujnová
Revitalizácia areálu národnej kultúrnej pamiatky v Strážkach
Revitalisierung des Areals des Nationalkulturdenkmals in Strážky
Revitalisation of the area of the Strážky national cultural monument

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

59
Zuzana Ševčíková – Viera Obuchová
Kláštor a kaštieľ v Horných Lefantovciach
Das Kloster und Schloss in Horné Lefantovce
The monastery and manor house in Horné Lefantovce

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

65
Zuzana Francová

Unikátne svadobné hodiny zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Eine seltene Hochzeitsuhr in Sammlungen des Museums der Stadt Bratislava
The inimitable wedding clock of the Bratislava City Museum collections

68
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS