Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2008

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents

1
Peter Maráky
Úvodník

Leitartikel
Editorial

2
Jozef Hoššo
Archeologický výskum v centre
Kremnice
Archäologische Ausgrabungen im Stadtzentrum von
Kremnica
Archaeological research in the centre of Kremnica

5
Zbyšek Šustek
Úsilie Habsburgovcov o
menovú integráciu
Die Bemühung der Habsburger um eine
Währungsintegration
Habsburg efforts at monetary integration

11
Elena Kašiarová
Banské mapy a plány
v Pamäti sveta
Alte Bergbaukarten und -pläne im Gedächtnis der
Welt
Old mining maps and plans listed in the Memory of the World

18
VÝROČNÉ CENY ČASOPISU PAMIATKY A MÚZEÁ
ZA ROK 2007
Jahrespreise der revue Pamiatky a múzeá 2007
Annual
prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2007

21
Magdaléna Janovská – Mária
Novotná
Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule
Die
neuesten Untersuchungen in Spišská Kapitula
Latest explorations in Spišská
Kapitula

28
Jozef Medvecký
Ranorenesančné
tabernákulum z roku 1497 v Nitre
Ein Frührenaissance-Tabernakel aus
dem Jahre 1497 in Nitra
Early-renaissance tabernacle from 1497 in
Nitra

31
Marián Majerník
Múzeum
kinematografie rodiny Schusterovej
Museum für Kinematographie der
Familie Schuster
Cinema Museum of the Schuster family

33
Barbora Glocková – Ľuboš
Kürthy
Zberateľstvo umenia 15. – 18. storočia v Kremnici

Die Sammler von Kunst des 15. – 18. Jahrhunderts in Kremnica
Art
collections of the 15th – 18th centuries in Kremnica

37
Aurel Hrabušický – Petra
Hanáková
Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej
fotografii
Verlorene Zeit? Die Slowakei 1969 – 1989 in
Dokumentarphotographie
Lost Time? Slovakia 1969 – 1989 in documentary
photography

40
Mária Čelková – Miluláš Čelko – Igor
Graus
Portréty komorských grófov
Porträte von
Kammergrafen
Portraits of Chamber Counts

44
Jana Gregorová – Peter
Mikloš
Hľadanie kultúrnej kontinuity
Die Suche nach
kultureller Kontinuität
Looking for cultural continuity

46
(red.)
Sklad č. 7 – modernistická
ikona
Lagerhaus Nr. 7 – eine modernistische Ikone
Warehouse No 7
– modernistic icon

48
Eva Spaleková
Súsošie sv. Juraja z
Kostola sv. Jakuba v Levoči
Die Statuengruppe des St. Georg aus der
St. Jakobskirche in Levoča
Sculpture of St. George from the Church of St.
Jacob in Levoča

54
Stanislav Mičev
Projekt Vagón

Das Wagon-Projekt
The Wagon Project

57
Erika Nádošová
Kultúrne dedičstvo
očami detí
Das Kulturerbe mit Kinderaugen gesehen
Cultural
heritage through children’s eyes

59
Václav Hanuliak
Zvolen a Pustý
hrad. Po stopách dávnej minulosti
Zvolen und Pustý hrad. Auf den
Spuren tiefer Vergangenheit
Zvolen and Pustý Castle. In traces of ancient
history

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM
ABROAD

61
Margaréta Musilová – Miroslav Musil
Veľká razia –
kultúrne dedičstvo sa vracia domov
Großer Streifzug – Kulturerbe
kehrt heim
Big raid – cultural heritage returns home

OSOBNOSTI – PERSÖNLICHKEITEN – PERSONALITIES

Ján
Lukačka
Vzácne jubileum Richarda Marsinu
Seltenes
Jubuläum von Richard Marsina
Rare anniversary of Richard Marsina

65
NOTES – NOTES- NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS