Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2006

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents
1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial
2
Renáta Žemberová
Skalica – pamiatková zóna
Skalica – Denkmalzone
Skalica – Conservation zone
8
Štefan Magula
Skalica – verejné priestranstvá a mobiliár
Skalica – öffentliche Räume und Mobiliar
Skalica – Public areas and
mobiliari
13
Jaroslava Žuffová – Renáta
Žemberová
Meštiansky dom vidieckeho typu?
Ein Bürgerhaus des ländlichen Typs?
Burgher’s house of a rustic type?
18
Jozef Medvecký
Umenie a mecenát v prihlaničnom meste
Kunst und Mäzenat in der grenznahen
Stadt
Art and benefaction activities of a border
town
25
Mária Zajíčková – Martin Hoferka – Peter
Michalovič – Viera Drahošová
Záhorské múzeum v Skalici
Záhorské múzeum in Skalica
Záhorské museum in Skalica
31
Ivan Galamboš
Kožené tapety z Holíčskeho kaštieľa
Ledertapeten aus dem Schloss
Holíč
Leather wallpapers from the Holíč manor
house
35
Zuzana Francová
Rokoková konvička z holíčskej
manufaktúry
Rokokokännchen aus der Manufaktur in
Holíč
Rococo cannikin of Holíč manufacture
36
Andrej Botek
Kostol sv. Martina v Holíči – pôvodnosť mobiliáru
a umeleckých diel
St.Martinskirche in Holíč – Originalität des
Mobiliars und der Kunstwerke
The Church of St. Martin in Holíč – the origin
of mobiliari and artworks
AKVIZÍCIE – Akquisition – Acquisition
43
Radoslav Čambal
Praveká ľudská figúrka z Trenčianskych
Bohuslavíc
Eine prähistorische menschliche Figur aus
Trenčianske Bohuslavice
Primeval human figure from trenčianske
Bohuslavice
VÝSTAVY – AUSSTELLUNGEN –
EXHIBITIONS
44
Katarína Harmadyová – Denisa
Divileková
Dávno nájdené na Devíne
Längst Gefundenes in Devín
Long found in Devín
45
Výročné ceny časopisu za rok
2005
Jahrespreise 2005 der Zeitschrift Pamiatky a
múzeá
Annual prizes of the Monuments and Museums
magazine of 2005
64
NOTES – NOTES – NOTES
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS