Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2017

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Juraj Žáry

Hlavný oltár od Majstra Pavla v Spišskej Sobote

Der Hauptaltar von Meister Paul in Spišská Sobota

Main altar of Master Paul in Spišská Sobota

10

Zuzana Krempaská – Miroslav Števík

Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských miest

Eine Galerie von Repräsentanten der Provinz der XVI Zipser
Städte

Gallery of representatives of the Province of XVI Spiš Towns

15

Martin Konečný

Lovecký zámoček grófa Forgáča

Das Jagdschloss des Grafen Forgách

Hunting lodge of Count Forgách

19

Adriana Priatková

Zdravotnícke budovy v Košiciach v prvej polovici 20. storočia

Die Gesundheitsanlagen in Košice in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts

Košice health care buildings in the first half of the 20th
century

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

27

Mária Ďurianová

Coburgovci zo Svätého Antona a Brazília

Die Coburgs von Svätý Anton und Brasilien

Coburg family from Svätý Anton with their connections to
Brazil

osobnosŤ – PERSÖNLICHKEIT – PERSONALITY

30

Zuzana Francová

Ján Batka (1845 – 1917)

Ján Batka (1845–1917)

Ján Batka (1845 – 1917)

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA – DER ERSTE WELTKRIEG – FIRST WORLD WAR

37

Juraj Červenka – Veronika Szeghy-Gayer

Vojnový letec Albert Bujanovič a jeho mauzóleum v Uzovciach

Der Kriegsflieger Albert Bujanovics und sein Mausoleum in
Uzovce

War pilot Albert Bujanovics and his mausoleum in Uzovce

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

43

Éva Szakálos

Nástenné maľby zo 14. storočia v kostole v Plešivci

Wandgemälde des 14. Jahrhunderts in der Kirche von Plešivec

14th century wall paintings in Plešivec church

50

Ladislav Vincze – Henrieta Žažová

Románsky kostol v Leviciach-Kalinčiakove

Die romanische Kirche in Levice-Kalinčiakovo

Romanesque church in
Levice-Kalinčiakovo

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

54

Frederik Federmayer

Mramorová sála Kláštora sv. Floriána a jeho prepošt

Der Marmorsaal im Stift St. Florian und sein Propst

Marmorsaal in St. Florian’s monastery and its provost

NEHMOTNÉ DEDIČSTVO – Immaterielles Kulturerbe – intangible cultural heritage

60

Juraj Zajonc

Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny
v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Geklöppelte Tüllspitze aus dem Miawaer Hügelland in der Repräsentativen
Liste des immateriellen Kulturerbes der Slowakei

Tulle Bobbin Lace of the Myjava Highlands in the Representative
List of Intangible Cultural Heritage of Slovakia

62

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

65

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

67

EXPOZÍCIA – DAUERAUSSTELLUNG – PERMANENT EXHIBITION

68

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

s. 1

Skriňa oltára sv. Juraja v Poprade-Spišskej Sobote
s reliéfom Zápas sv. Juraja s drakom, 1516

Foto: P. Kresánek

s. 4

Mramorová sála (Marmorsaal) Kláštora sv. Floriána pri Linci

Foto: M. Mádl