Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2009

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jozef Hoššo
Objav Žilinského
hradu
Die Entdeckung der Burg von Žilina
The discovery of Žilina castle

6
Zuzana Ševčíkova – Tomáš Janura
Nížinný hrádok v Rohovciach
Die Tieflandburg in Rohovce
The lowland fort of Rohovce

14
Ľubor Suchý – Karol Ďurian – Peter
Krušinský
Historické krovy
v Turci
Historische Dachstühle in Turiec
Historical trusses in Turiec

19
Kristína Zvedelová – Ivan Gojdič
Premeny na moréne Štrbského Plesa
Änderungen auf der Moräne von Štrbské pleso
Bergsee
Changes to the moraine in Štrbské pleso
tarn

27
Zora Myslivcová
Fenomén parkového námestia vo Zvolene
Phänomen des Grünplatzes in Zvolen
The phenomenon of the park square in
Zvolen

32
Filip Glocko
Za vôňou tabaku
Dem Tabakduft nach
On the scent of tobacco

38
Marián Bovan
Fajka štúrovca Grossmanna
Die Pfeife des Štúr-Anhängers
Grossmann
The pipe of “Štúrovec” Grossmann

ZBIERKY – SAMMLUNGEN –
COLLECTIONS

39
Zuzana Francová
Pamiatky na F. F. Rómera v Múzeu mesta
Bratislavy
Andenken an F. F. Rómer im Museum der Stadt
Bratislava
Relics of F. F. Rómer in the Bratislava City
Museum

45
Zlata Troligová
Secesné drobnosti Hany Gregorovej
Sezessionskleinigkeiten von Hana
Gregorová
The Art Nouveau trifles of Hana
Gregorová

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG –
EXHIBITION

47
Zuzana Gažíková – Peter Vítek
Liptovská šľachta v portrétnej tvorbe
Liptauer Aristokratie in der
Bildnismalerei
The Liptov aristocracy in portraits

52
Eva Nelišerová – Anna Ďurišová – Igor
Broska
Planéta, na ktorej žijeme
Der Planet, auf dem wir leben
The planet we
live on

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG –
RESTORATION

56
Nora Hebertová – Katarína Chmelinová
F. A. Maulbertsch a hlavný oltár
kremnických františkánov
F. A. Maulbertsch und der Hauptaltar der Kremnicer
Franziskaner
F. A. Maulbertsch and the main altar of the
Kremnica Franciscans

61
Marian A. Mayer – Barbora Matáková
Organ v Zemianskych Kostoľanoch
Die Orgel in Zemianske Kostoľany
The organ in Zemianske Kostoľany

AKVIZÍCIA – AKQUISITION –
ACQUISITION

66
Zuzana Trepková-Paternostro
Consalvo Carelli: Kostol sv. Františka
v Cave
Consalvo Carelli: Kirche Hl. Franziskus in
Cava
Consalvo Carelli: The Church of St. Francis in
Cava
PROJEKT – PROJEKT – PROJECT

67
Edícia Národné kultúrne pamiatky na
Slovensku
Die Edition Nationalkulturdenkmäler in der
Slowakei
The Edition of National Cultural Monuments in
Slovakia

70
Notes – Notes – Notes