Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2006

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents
1
Mária Poláková
Úvodník
Leitartikel
Editorial
2
Peter Glos – Mária Novotná – Ľubor
Suchý
Krovové konštrukciekaplnky Zápoľských v Spišskej
Kapitule
Die Zápolya-Kapelle in Spišská Kapitula
– Dachstuhlkonstruktionen
The Chapel of
Zápoľský in Spišská
Kapitula – Truss constructions
9
Eva Spaleková –
Ladislav Székely
Korunovanie Karola Róberta v Spišskej Kapitule
Die Krönung Karol Róberts in Spišská
Kapitula
Coronation of Karol Róbert in Spišská Kapitula
14
Jaroslava Žuffová – Daniela
Zacharová
Gotický Kostol sv. Mikuláša v trnave. Prvé
poznatky o vzniku
Die gothische kirche St.Nikolaus in Trnava.
Erste Erkenntnisse über die Entstehung
Gothic Church of St Nicolas in Trnava. First
observations on origins
20
Jozef Haľko
Reliéf kráľovnej Alžbety v Bratislave
Das Relief der Königin Elisabeth in
Bratislava
Queen Elizabeth’s relief in
Bratislava
24
Branislav Lesák
Archeológia na Hlavnom námestí v Bratislave
Archäologie auf dem Hauptplatz in
Bratislava
Archeology at Bratislava’s Main
Square
27
Vladimír Segeš
Trestné právo v stredovekej Bratislave
Das Exekutionsrecht im mittelalterlichen
Bratislava
Executive Law in medieval Bratislava
32
Alice Reininger
Nezvestné kresby Wolfganga Kempelena
Verschollene Zeichnungen von Wolfgang Kempelen
Missing drawings by Wolfgang Kempelen
35
Elena Kurincová
Jubilejná deklarácia a storočnica povstania
1848/1849
Jubiläumsdeklaration und Hundertjahrfeier des
Aufstandes von 1848/1849
Jubilee declaration and centenary of uprising
1848/1849
38
Peter Horanský
Historická keramická krytina na
Slovensku
Das historische Keramikdach in der
Slowakei
Historic ceramic roofing in
Slovakia
43
Edita Kušnierová
Grófska ľadovňa vo Vlachove
Der gräfliche Eiskeller in
Vlachov
Count’s ice factory in
Vlachov
Reštaurovanie – Restaurierung – Restoration
45
Michal Čajka
Kaplnka na Oravskom hrade
Die Kapelle auf der Burg Oravský
hrad
Chapel at Orava castle
49
Eva
Šmelková
Stredoveké nástenné maľby v Dobšinej
Mittelalterliche Wandmalereien in
Dobšiná
Medieval wall painting in
Dobšiná
Nálezy – Funde –
Findings
52
Marián Soják
Antické mince zo Spiša
Antike Münzen aus der Zips
Antic coins from Spiš
56
Radoslav Čambal
Tkáčska dielňa kalenderberskej kultúry v Nových
Košariskách
Weberwerkstatt der Kalenderbergkultur in Nové
Košariská
Weaving workshop of Kalenderber culture in
Nové Košariská
Zbierky – Sammlungen –
Collections
60
Andrea Milanová
Šperky z obdobia rokov 1840 – 1880
Schmuck aus der Zeit von 1840 – 1880
Jewelries from the years of 1840 –
1880

Zahraničie – Ausland –
Abroad

64
Zuzana Francová
Umenie azulejos v Portugalsku
Azulejos-Kunst in Portugal
The art of the azulejos in Portugal
68
NOTES – NOTES – NOTES
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS