Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2005

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS –
CONTENTS

1
Katarína
Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Zuzana Francová
Sebastian
Majsch ako maliar streleckých terčov
Sebastian Majsch als Maler von
Schießscheiben
Sebastian Majsch, the Painter of Marksmen’s Targets

8
Milan Majtán
Krátke
zaznamenanie sveta v slovenskej učebnici z roku 1760
Kurze Aufzeichnung der
Welt in slowakischen Lehrbuch aus dem Jahr 1760
Short Recording of the World
in Slovak Textbook of 1760

12
Bohuš Klein
Technické
vybavenie kartografa v 18. storočí
Die technische Ausrüstung eines
Kartographen im 18. Jahrhundert
18th Century Cartographer’s Technical
Equipment

15
Vladimír Turčan
Meč –
najúčinnejšia zbraň dávnoveku

Das Schwert – die wirksamste Waffe der
Vorzeit
Sword – the Most Efficient Weapon of Antiquity

18
Elena Miroššayová – Anton
Karabinoš
Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši
Das
Augustinerkloster in Veľký Šariš
Monastery of the Augustinian in Veľký
Šariš

25
Miloš Dudáš
Tolerančné
drevené kostoly na Slovensku
Hölzerne Toleranzkirchen in der
Slowakei
Wooden Churches Built Following the Letter of Tolerance in
Slovakia

33
Zuzana Ševčíková – Viera
Obuchová
Kaštiele v Krasňanoch. K dejinám pamiatkových hodnôt

Schlösser in Krasňany. Zur Geschichte der Denkmalwerte
Manors in
Krasňany. History of the Value of Monuments

40
Ivan Gojdič
Kaštieľ v
Malých Dvoranoch
Das Schloss in Malé Dvorany
Manor in Malé
Dvorany

46
Jana Pohaničová
Romantické
prestavby šľachtických sídiel – Rusovce, Veľké Uherce a
Bojnice

Romantische Umbauten der Adelssitze – Rusovce,
Veľké Uherce und Bojnice
Romantic Reconstructions of Aristocratic Residences
– Rusovce, Veľké Uherce and Bojnice

54
Blanka Szeghyová
Svadba v
meste v ranom novoveku
Stadthochzeit in der frühen Neuzeit
Wedding in
Town in the Days of Early New Age


58
Jana Balážiková – Marian
Havlík
Ukrižovaný Kristus – drevená polychrómovaná socha z
Malaciek

Christus am Kreuz – eine polychromierte Holzstatue
Christ
Crucified – Wooden Polychrome Statue from Malacky

61
Marta Herucová
Náhrobok
Pavla Zerdahelyiho v Nitrianskej Blatnici
Grabmal des Pavol Zerdahely in
Nitrianska Blatnica
Paul Zerdahelyi’s Tombstone in Nitrianska Blatnica

65
Pavol Valachovič
Premeny
Večného mesta
Wandlungen der Ewigen Stadt
Transformations of the Eternal
Town

70
NOTES – NOTES –
NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS