Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2013

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

KOŠICE

2
Peter Bednár – Peter Gábor – Stanislava Hlaváčová – Rastislav Rusnák – Michal Šimkovic – Miroslav Matejka
Košický hrad
Die Košicer Burg
Košice castle

9
Alena Hrabinská
Stopy stredovekých kamenárov v Dóme sv. Alžbety
Spuren mittelalterlicher Steinmetze im Dom der Hl. Elisabeth
Traces of medieval stonemasons in St. Elisabeth’s Cathedral

15
Alena Hrabinská
Obnova dominikánskeho kláštora v Košiciach
Renovierung des Dominikanerklosters in Košice
Renovation of Dominican Monastery in Košice

21
Rastislav Rusnák
Nálezy ranorenesančných foriem na kachlice z Košíc
Die frührenaissancezeitlichen Kachelformen aus Košice
Findings of early-renaissance tile moulds from Košice

26
Uršula Ambrušová
Kniha strihov košického krajčírskeho cechu z roku 1760
Das Schnittmusterbuch der Košicer Schneiderzunft aus dem Jahre 1760
Book of designs of Košice tailor’s guild from 1760

30
Richard Papáč
Merkantilné tlače z Východoslovenského múzea
Merkantildrucke aus dem Ostslowakischen Museum
Mercantile prints from Eastern Slovak Museum

36
Zuzana Labudová
Belágovský zborník košickej kresliarskej školy
Der Sammelband der Bellaagh-Zeichnungsschule zu Košice
Bellaagh’s composite book of Košice drawing schol

43
Adriana Priatková
Českí architekti medzivojnového obdobia v Košiciach
Tschechische Architekten der Zwischenkriegszeit in Košice
Czech architects of the interwar period in Košice

51
Ján Kovačič
Josef Polák, riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach
Josef Polák, Direktor des Ostslowakischen Museums in Košice
Josef Polák, director of the Eastern Slovak Museum in Košice

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

56
Miroslav Čovan
Epigraficko-heraldické pamiatky na rod Kecerovcov
Epigrafisch-heraldische Denkmäler an die Familie Keczer
Epigraphic-heraldic memories of Keczer family

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

61
Eva Sendeková
Ženský odev 14. – 16. storočia a zbierky Šarišského múzea
Frauenkleidung des 14. – 16. Jahrhunderts und Sammlungen des Šarišer Museums
Women’s clothing of the 14th – 16th century and collections of Šariš museum

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

65
Miroslav Lacko
Železiarstvo vo Vlachove
Die Eisenverhüttung in Vlachovo
Iron smelting in Vlachovo

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. strana
Dóm sv. Alžbety v Košiciach
Foto: K. Markušová
4. strana
Košický hrad – severný úsek hradieb s trojuholníkovou vežou
Foto: J. Sekan