Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Katarína Bajcurová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Štefan Holčík – Marta Janovíčková
Obnovená Stará radnica v Bratislave
Das renovierte Alte Rathaus in Bratislava
Renewed Old Town Hall in Bratislava

10
Jaroslava Schmidtová
Epigrafické nálezy z Gerulaty
Epigraphische Funde aus Gerulata
Epigraphic findings from Gerulata

14
Radoslav Ragač
Castrum doloris cisára Karola VI.
Castrum doloris des Kaisers Karl VI.
Castrum doloris of Emperor Charles VI

17
Richard Drška
Predmety mestskej správy v Skalici
Gegenstände der Stadtverwaltung in Skalica
Items of town administration in Skalica

25
Viera Bernátová
Pamiatky mariánskej kongregácie v Trenčíne
Denkmäler der Marianischen Kongregation in Trenčín
Monuments of St. Mary’s congregation in Trenčín

29
Katarína Beňová
Barónka Margita Czóbelová – maliarka zo Strážok
Baronin Margita Czóbel – die Malerin aus Strážky

33
Veronika Kapišinská
Bytová architektúra v Martine v rokoch 1918 – 1945
Wohnungsarchitektur in Martin in den Jahren 1918 – 1945
Housing architecture in Martin in 1918 – 1945

38
Mária Gmitrová
Pôvodný mobiliár Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Das ursprüngliche Mobiliar der Philosophischen Fakultät der Komensky-Universität
Original movables of the Philosophical faculty of Comenius University

43
Dalimír Žiak
Železničiarska kolónia v Novej Žiline
Die Eisenbahnerkolonie in Nová Žilina
Rail workers colony in Nová Žilina

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

48
Igor Bazovský
Najnovšie nálezy z keltskej Bratislavy
Die neusten Funde aus keltischem Bratislava
Newest discoveries from Celtic Bratislava

51
Michaela Haviarová – Kristína Zvedelová
Kostol sv. Petra a Pavla v Cíferi-Páci
Kirche der Hl. Peter und Paul in Cífer-Pác
Church of St. Peter and Paul in Cífer-Pác

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

56
Mária Čelková
Obnovená krása umenia v Starom zámku
Belebte Kunst im Alten Schloss
Revived art in the Old Castle

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – EXTINCT MONUMENTS

63
Rudolf Magula
Ťažba a spracovanie ortuťovej rudy v Merníku
Gewinnung und Verarbeitung von Zinnober in Merník
Mining and processing of mercury ore in Merník

68
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. strana
Vstup do novej expozície Múzea mesta Bratislavy z nádvoria Starej radnice v Bratislave, 2012
Foto: J. Oršulová
4. strana
Erb mesta Bratislavy, sieň …, 19. storočie
Foto: J. Oršulová