Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2011

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník

Leitartikel
Editorial

6
Jozef Haľko – Tomáš Krampl
Výskumy krypty v Dóme sv. Martina

Nachforschungen in der Krypta des St. Martinsdoms
Crypt researchers in St Martin’s Cathedral

13
Dalibor Mikulik
Poľské korunovačné klenoty na hrade Ľubovňa

Polnische Krönungsjuwelen auf der Burg Ľubovňa
Polish crown jewels at Ľubovňa Castle

20
Katka Kureková
Stavby Stiborovcov na západnom Slovensku

Baudenkmäler der Familie Stibor in der Westslowakei
Buildings of the Stibors in western Slovakia

26
Katarína Bodnárová
Zakladacia listina kláštora kongregácie Notre Dame
Die Gründungsurkunde des Klosters der Kongregation Notre Dame
Founding Charter of the monastery of the Congregation of Notre Dame

29
Dominik Sabol
Barokové maľby v dubovickom kaštieli

Barockmalereien im Schloss Dubovica
Baroque paintings in Dubovica manor house

34
Eva Borecká
Franz Wimmer a Andrej Szőnyi – architekti klasickej moderny

Franz Wimmer und Endre Szőnyi – Architekten der klassischen Moderne
Franz Wimmer and Endre Szőnyi – the architects of classic modernism

40
Igor Machajdík
Od prírodných klzísk k Zimnému štadiónu

Von Natureislaufplätzen zum Eisstadion
From natural skating-rinks to Winter Stadium

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

45
Pavol Komora – Tomáš Lupták
Skrinka z obdobia napoleonských vojen
Ein Schrank aus der Zeit der Napoleonkriege
Cabinet from the time of Napoleonic wars

OBNOVA – RENOVIERUNG – RENOVATION

51
Peter Buday
Neznáme renovácie Kaplnky sv. Jána Evanjelistu v Bratislave
Unbekannte Renovierungen der Kapelle des Hl. Evangelisten Johannes in Bratislava
Unknown renovations of the Chapel of St. John the Evangelist in Bratislava

56
Ľubomír Farkaš
Sklené Teplice a kúpeľné budovy

Sklené Teplice und Kurgebäude
Sklené Teplice and spa buildings

AKVIZÍCIA – AKQUISITION – ACQUISITION

60
Zuzana Francová
Barokové cestovné hodiny bratislavskej proveniencie
Eine barocke Reiseuhr Bratislavaer Herkunft
Baroque travel clock of Bratislava provenance

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

62
Ján Čáni
Priemyselné pamiatky Trnavského kraja
Industriedenkmäler im Tyrnauer Landschaftsverband
Industrial monuments of the Trnava region

66
Ivan Mrva
Plán železnice z Viedne do Bratislavy

Die Pläne für die Eisenbahn von Wien nach Bratislava
Plans of the Vienna – Bratislava railway

67
NOTES – NOTES – NOTES

81
KNIHY – BÜCHER – BOOKS