Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2007

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents

1
Viera Dvořáková
Úvodník
Leitartikel

Editorial

2
Zdeněk Farkaš
Dzeravá skala –
osídlenie jaskyne v neskorej kamennej dobe
Dzeravá skala – eine
Höhlensiedlung in der Spätsteinzeit
Dzeravá skala – cave settlement in late
Stone Age

6
Petr Švanda
Hrad Biely
Kameň
Die Burg Biely Kameň
Biely Kameň Castle

12
Mária Čelková
Kostol sv. Michala
archanjela vo Vyhniach
Die Kirche des hl. Erzengels Michael in Vyhne

The Church of St. Michael the Archangel in Vyhne

19
Katarína Chmelinová
Gotizujúce
formy v ranobarokovej rezbe
Gotisierende Formen in der frühbarocken
Schnitzkunst
Gothic forms in early-baroque carving

24
Zuzana Francová – Želmíra Grajciarová – Marta
Herucová
Ženy v Bratislavskom umeleckom spolku
Frauen im
Pressburger Kunstverein
Women of the Bratislava Arts Association

29
Zuzana Zvarová – Peter
Horanský
Stará vinárska škola v Modre
Die alte
Weinbauschule in Modra
Old winery school in Modra

34
Vladimír Draxler
Mimobratislavské
rozhlasové budovy
Funkhäuser außerhalb Bratislavas
Out of
Bratislava radio buildings

38
Martina Orosová
Neznáma minulosť
kaštieľa v Hodkovciach

Unbekannte Vergangenheit des Schlosses
Hodkovce
The unknown past of the Hodkovce manor house

43
Miloš Dudáš
Drevené kostoly –
nominácia do Zoznamu svetového dedičstva
Holzkirchen – Nominierung
für die Liste des Welterbes
Wooden churches – Nomination to the World
Heritage List

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

49
Daniela
Zacharová
Baroková maľba v kláštore trinitárov v
Trnave
Barocke Malerei im Trinitarierkloster in Trnava
Baroque
painting of the Trinity monastery in Trnava

OSOBNOSTI – PERSÖNLICHKEITEN –
PERSONALITIES

52
Andrea Milanová
Básnik krajiny Ľudovít
Csordák
Der Landschaftsdichter Ľudovít Csordák
Landscape poet
Ľudovít Csordák

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

57
Vladimír
Sklenka
Súdne a popravné meče
Gerichts- und
Hinrichtungsschwerter
Juridical and execution swords

60
Elena Kurincová
Neznáme rady
Slovenskej ligy?
Unbekannte Orden der Slowakischen Liga?
Unknown
awards of the Slovak league?

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

62
Ondřej
Jakubec
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Das
Erzdiözesanmuseum in Olomouc
Archdiocese Museum of Olomouc

66
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS