Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2006

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents
1
Tibor Díte
Úvodník
Leitartikel
Editorial
2
Vladimír Rábik
Civitas munita – výsady stredovekých miest
o hradbách
Civitas munita – das Mauerrecht der
mittelalterlichen Städte
Civitas munita – the privilege to fortify in
medieval towns
9
Rastislav Petrovič
Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo
17. – 19. storočia
Die Burg Šintavský hrad – das Schloss Sereď
auf Plänen aus dem 17. – 19. Jahrhundert
Šintava Kastle – Sereď manor house under
construction from the 17 – 19th centuries
14
Petra Pospechová – Július Vavák – Peter
Wittgrúber
Renesančné opevnenie Pezinka
Renaissancebefestigung von Pezinok
Pezinok’s Renaissance
fortification
18
Pavol Maliniak
Mestá Pohronia na mape Johana Adama
Artnera
Städte des Grantals auf einer Karte von Johann
Adam Artner
Towns from the Pohronie region on Johan Adam
Artner’s map
25
Michal Čajka
Pálffyovská prestavba Oravského hradu
Der Umbau der Burg Oravský hrad durch die
Grafen Pállfy
Pálffy’s reconstruction of Orava Castle
30
Zuzana Nemcová
Bratislavskí puškári v mestskej
societe
Die Büchsenmacher von Bratislava in der
Stadtsozietät
Bratislava gunsmiths in city’s
society
33
Marcela Dominová
Trnavské tlače zo 17. storočia v Prešove
Drucke aus Trnava aus dem 17. Jahrhundert in
Prešov
Trnava prints from the 17th century found in
Prešov
36
Margaréta
Horváthová
Značky a signatúry na umeleckých predmetoch
Zeichen und Signaturen auf
Kunstgegenständen
Marks and signatures on artistic
items
41
Monika Škvarnová
Drotárstvo vo výtvarnom umení
Die Drahtbinderei in der bildenden
Kunst
Tinker’s craft in arts
46
Pavol Valachovič
Bertel Thorvaldsen – Antické inšpirácie
Bertel Thorvaldsen – Antike Inspirationen
Bertel Thorvaldsen – Antique
inspirations
Akvizície – Akquisitionen –
Acquisitions
51
Igor Bazovský
Praveká plastika z Považského Inovca
Prähistorische Plastik aus dem Gebiet Považský
Inovec
Prehistoric sculpture from Považský
Inovec
52
Vladimír Krupa – Magdaléna
Pekárová
Piešťany na diapozitívoch
Piešťany auf Diapositiven
Piešťany via slides
Obnova – Reštaurovanie. Erneuerung – Restaurierung. Renovation –
Restoration
56
Eva
Spaleková
Nástenné maľby v meštianskom dome v Spišskej Novej
Vsi
Wandmalereien in einem Bürgerhaus in Spišská
Nová Ves
Wall paintings in burgher’s house in Spišská
Nová Ves
61
Zuzana Labudová
Maléterov dom v Košiciach – meštiansky interiér
v 19. storočí
Das Maléter-Haus in Košice – das bürgerliche
Interieur im 19. Jahrhundert
Maléter house in Košice – burgher’s interior
in the 19th century
Technické pamiatky – Technische Denkmäler – Technical
monuments
66
Oľga Klaková
Banská Belá – stavebné a technické pamiatky
Banská Belá – Bauliche und technische
Denkmäler
Banská Belá – construction and technical
monuments
69
NOTES – NOTES – NOTES
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS