Prejsť na obsah

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec - ilustračný obrázok
Záchrana gemerských oltárov z obdobia baroka a začiatku „dlhého storočia“ patrila medzi dlhodobé priority Pamiatkového úradu a jeho Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) Bratislava, ktorý sa podieľal na reštaurovaní zatiaľ jedenástich pamiatok z predmetnej skupiny. Z umeleckohistorického hľadiska pritom ide, čo sa týka publikovaných vedeckých výstupov, o značne zanedbanú oblasť výskumu. Jej špecifikom je vstrebávanie abovských a spišských štýlových podnetov, ktoré miestni umelci a remeselníci voľne kombinovali do sebe vlastných ľudových výtvorov. Gemer je pritom zvlášť bohatý na umeleckohistorické objekty a čo do počtu evanjelických pamiatok ide o vôbec najplodnejší región Slovenska.

Súčasťou tejto množiny cenných diel je aj neskorobarokový hlavný oltár z evanjelického kostola v Koceľovciach. Vďaka nájdeným textovým značeniam bolo jeho datovanie upresnené na rozmedzie rokov 1760–1776. Na jeho záchrane pracoval po dobu siedmich rokov tím reštaurátorov pod vedením akademickej maliarky Zuzany Chovanovej. Práce na prinavrátení autentického vzhľadu pamiatky a záchrane jej hmotnej podstaty prebehli v kooperácii s historikmi umenia a chemikmi. Boli spolufinancované z programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom – a organizačne riadené Zuzanou Tahy, vedúcou ORA Bratislava. Tak ako veľká časť gemerských drevených mikroarchitektúr, i koceľovský oltár bol v stave pred danými zásahmi značne poškodený vplyvom drevokazného hmyzu, nepriaznivých poveternostných podmienok a nevhodných sekundárnych zásahov. Výskumné a reštaurátorské práce na pamiatke boli finalizované v lete roku 2019, kedy bol oltár opätovne umiestnený do presbytéria, zdobeného cennými gotickými nástennými maľbami – vytvárajúc tak zaujímavý vizuálny kontrast medzi dvoma rôznymi obdobiami výtvarného rozmachu Gemera.

Plánovaný výskum ORA Bratislava v súčinnosti s ďalšími oddeleniami Pamiatkového úradu a externými odborníkmi, bude v blízkej budúcnosti porovnávať výsledky už uskutočnených bádaní a analýz, prevedených na gemerských dielach. Poznatky, nadobudnuté pri reštaurovaní a interdisciplinárnom výskume, sú jedným z východiskových krokov pri hlbšom poznaní fungovania miestnych umeleckoremeselných dielní a ich majstrov.

(Správa bola pôvodne publikovaná v časopise Monument revue.)

Patrik Farkaš, ORA Bratislava

Barokový oltár z koceľovského evanjelického kostola po reštaurovaní, foto: ORA Bratislava

Súčasťou projektu obnovy bolo aj reštaurovanie barokovej krstiteľnice z rovnakého chrámu, foto: ORA Bratislava Evanjelický kostol v Koceľovciach, foto: ORA Bratislava

Pohľad do interiéru evanjelického kostola v Koceľovciach, foto: ORA Bratislava

Výstupy z digitalizácie