Prejsť na obsah

Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé)

Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé) - ilustračný obrázok
Druhým tohtoročným príspevkom Pamiatkového úradu SR k Európskemu roku kultúrneho dedičstva bola interdisciplinárna vedecká konferencia Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. januára 2018. Pamiatkový úrad SR privítal na svojej pôde vyše sto účastníkov z radov širokej odbornej verejnosti, ktorí si prišli vypočuť 14 prednášateľov zo slovenských a českých akademických, univerzitných, múzejných a iných vedecko-výskumných inštitúcií. Hlavnú ideovú a obsahovú náplň programu pripravil PhDr. Daniel Hupko, PhD., zastupujúci občianske združenie Červenokamenské panstvo, ktoré bolo spoluorganizátorom podujatia. Hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia a mediálnym partnerom Institut pro památky a kulturu, o. p. s. O organizačnú a technickú stránku sa postarali pracovníci Archívu Pamiatkového úradu SR.
Mgr. Martina Orosová na úvod privítala generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarínu Kosovú, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR PhDr. Radoslava Ragača, PhD. a riaditeľku odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR Ing. arch. Zuzanu Ondrejkovú, PhD.
Vedecká konferencia bola rozdelená do štyroch blokov, po ktorých nasledovali diskusie k predneseným príspevkom. Bolo mimoriadne zaujímavé sledovať, ako sa poznatky bádateľov získané výskumom bohatých písomných, ikonografických či výtvarných prameňov, navzájom dopĺňali a postupne skladali mozaiku obrazu kedysi mocného Pálffyovského rodu. Výskumníci zastupujúci najvýznamnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku i v Čechách (Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum Bratislavy, Archív mesta Bratislavy, Univerzitná knižnica v Bratislave, Historický ústav SAV, Univerzita Komenského, Trnavská univerzita, Univerzita Karlova) uchopili pálffyovskú problematiku z rôznych aspektov. Predstavili jednotlivých príslušníkov rodu, ich politickú kariéru, portrétnu reprezentáciu, hospodárske a stavebné aktivity, zberateľské záujmy, spoznali sme Pálffyovcov ako dôležitých šľachticov a bohatých zemepánov, nazreli sme do ich ekonomických problémov a majetkových sporov, a nechýbali ani sondy do života pálffyovských žien. Časové rozpätie príspevkov sa pohybovalo od 17. do 20. storočia.
Záujem odborníkov o problematiku šľachtických rodov nás presvedčil, že podobné interdisciplinárne podujatia je potrebné organizovať aj v budúcnosti. Spojením navonok rozdielnych výskumných aktivít na jednej platforme sa naše poznanie minulosti ohromne posúva v kvalitatívnom i kvantitatívnom smere. Úzko špecifické témy, priam mikrosondy, ale aj „veľké“ témy uchopené z rôznych metodologických a teoretických perspektív, sú cestou, ktorá pomáha poznávať a interpretovať historické deje čo najúplnejšie a najobjektívnejšie. Prednesené referáty nás zároveň utvrdili v presvedčení, že stopa zanechaná Pálffyovcami na území dnešného Slovenska, je stále živá. Pálffyovci vytvorili ohromné zbierky, podpísali sa pod množstvo sakrálnych i svetských architektonických a výtvarných diel, ktoré prežili všetky peripetie búrlivého 20. storočia. V súčasnosti ich môžeme s patričným rešpektom zaradiť do európskeho kultúrneho dedičstva, zdieľaného širokou kultúrnou verejnosťou.
Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a najmä prednášajúcim – Mag. phil. Martinovi Švecovi, Mgr. Mariánovi Havlíkovi, Mgr. Silvii Lörinčíkovej, PhD., Mgr. Ingrid Kušnirákovej, PhD., Mgr. Ingrid Halászovej, PhD., Mgr. Jozefovi Tihányimu, Mgr. Michaele Sibylovej, PhD., Mgr. Anne Fundárkovej, MA, PhD., Mgr. Štefanovi Hrivňákovi, Mgr. Tine Tvrdoňovej, Mgr. Kataríne Malečkovej, Mgr. Jánovi Štěpánkovi, prof. PhDr. Jánovi Županičovi, Ph.D., Mgr. Štefanovi Gaučíkovi, PhD., PhDr. Danielovi Hupkovi, PhD. – za ich dôstojné a profesionálne vystúpenia.
Mgr. Martina Orosová

Res Pallfyana - Katarína Kosová

Res Pallfyana - Otvorenie konferencie

Res Pallfyana - Martin_Švec

Res Pallfyana - Marian_Havlík

Res Pallfyana - Silvia_Lorinčíková

Res Pallfyana - Diskusia

Res Pallfyana - Ingrid_Kušniráková

Res Pallfyana - Ingrid_Halászová

Res Pallfyana - Jozef_Tihányi

Res Pallfyana - Michaela_Sibylová

Res Pallfyana - Anna_Fundárková

Res Pallfyana - Katarína_Malečková

Res Pallfyana - Štefan_Hrivňák

Res Pallfyana - Jan_Štepánek

Res Pallfyana - Štefan_Gaučík

Res Pallfyana - Daniel_Hupko

Res Pallfyana - Záver konferencie, Martina_Orosová