Prejsť na obsah

Reduta Skalka v Jelšave čaká na návrat do aktívneho života mesta

Reduta Skalka v Jelšave čaká na návrat do aktívneho života mesta - ilustračný obrázok
Mesto Jelšava plánuje zrekonštruovať historickú budovu reduty Skalka.

Koncom marca 2020 prezentovala samospráva mesta Jelšava v okrese Revúca svoje plány zrekonštruovať historickú budovu Reduty Skalka. Rozľahlý objekt sa nachádza v centre mesta a patrí k jeho významným urbanisticko-architektonickým dominantám. Polyfunkčná budova mestského hostinca bola vybudovaná pravdepodobne v roku 1845 na hlavnom námestí pre kultúrno-spoločenské aktivity mešťanov a prechodné ubytovanie s pohostinstvom. Stavba so zaužívaným názvom Reduta Skalka predstavuje typický príklad lokálneho štýlového prejavu v podobe gemerského klasicizmu. Autorstvo je pripisované Františkovi Miksovi, staviteľovi viacerých osobitých klasicistických budov v regióne Gemera a Malohontu.

Dvojpodlažná budova reduty bola vystavaná na mieste dvoch starších domov. Svojou do šírky rozvinutou klasicistickou fasádou významne dotvára uličný interiér. Hmotovo je komponovaná do symetrického pôdorysného tvaru písmena „U“ s vnútorným nádvorím. Stredný hlavný trakt je obrátený k námestiu, v jeho centrálnej osi je umiestnený prejazd do nádvoria a schodisko. Hlavné priečelie člení široký rizalit s polostĺpmi, akcentovaný tympanónom, ktorý zvýrazňuje najdôležitejší priestor stavby. Na poschodí je v centrálnej osi umiestnená priestranná reprezentatívna sála, zaklenutá mohutnou korýtkovou klenbou, určená na spoločenské podujatia či divadelné predstavenia. K nej sa po oboch stranách radia dve menšie sály, jedna z nich bola dodatočne oddelená a prebudovaná na zázemie kina. Priestory na 1.NP, taktiež s korýtkovými klenbami, slúžili pohostinstvu a obchodným účelom. Vnútorné nádvorie je lemované dvomi podlažiami otvorených arkád, z ktorých vedú vstupy do obytných a ďalších priestorov.
Objekt reduty v Jelšave bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti je, žiaľ, už dlhšiu dobu bez adekvátneho využitia a chátra, prevádzka kina bola už pred desaťročím zrušená. V roku 2007 bol schválený zámer komplexnej obnovy budovy, na ktorý v roku 2015 nadviazal projekt prestavby na multikultúrne priestory. Tento však nebol realizovaný. V 2018 prebehol reštaurátorský výskum zameraný na exteriérové fasády a interiéry.
V rámci prebiehajúcej úlohy PÚ SR – aktualizácie pamiatkového fondu SR bol objekt jelšavskej reduty v roku 2019 podrobne zdokumentovaný a následne boli zadefinované jeho významné pamiatkové hodnoty. Budova reduty, i keď nesie stopy viacerých menších stavebných úprav a sekundárnych adaptácií, je doposiaľ zachovaná vo svojom pôvodnom architektonickom výraze. Predstavuje typ honosnejšej, reprezentatívnej mestskej stavby 19. storočia, ktorá si po takmer dvoch storočiach zasluhuje pamiatkovú obnovu. Zároveň vybudovanie chýbajúceho multifunkčného priestoru pre občianske aktivity prinavráti historickej redute Skalka jej pôvodný spoločenský význam v meste Jelšava.

Ing. arch. Mgr. Ščepánová Soňa, PÚSR – ONKPaPÚ

Reduta Skalka v Jelšave, zdroj: Archív PÚSR

Reduta Skalka v Jelšave, foto: S.Ščepánová

Reduta Skalka v Jelšave, foto: S.Ščepánová

Reduta Skalka v Jelšave, foto: S.Ščepánová