Prejsť na obsah

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Krajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra
usporiadali
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010

seminár a výstavu
Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja
.

Podujatie sa konalo 10. septembra
2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo slávnostné otvorenie výstavy. Z
podujatia bol zostavený zborník a katalóg k výstavbe (vydaný ako CD, je
prílohou zborníka). Zborník bol vydaný pri príležitosti 60. výročia
vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Zborník a katalóg k výstave (katalóg bol vydaný vo forme CD – príloha zborníka).
Zborník bol zostavený pri príležitosti 60. výročia
vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Zodpovedná redaktorka Anna Valeková
.
© Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011. 184 s. ISBN 978-80-89395-15-6

Príhovor zostavovateľky:

Keď sme zostavovali a obsahovo napĺňali program zviditeľňovania pamiatkového fondu Nitrianskeho kraja počas 19. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, opierali sme sa o skutočnosť, že rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku a súčasne sme nadviazali na dlhodobo rozpracované poznatky o tom, že na území nášho kraja sa nachádza približne 100 kostolov, ktorých počiatky vzniku sú datované do obdobia 9. – 13. stor.. Tak vznikla myšlienka venovať osobitnú pozornosť vzácnej téme o ranostredovekej sakrálnej architektúre a zosumarizovať tie výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktoré obohatili a rozšírili doterajšie poznanie, prípadne odkryli a následne umožnili zistené skutočnosti vhodným spôsobom prezentovať počas pamiatkovej obnovy najstaršej – románskej (predrománskej) sakrálnej architektúry v kraji.

Výsledky iniciatívy, obsiahnuté v tomto zborníku zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja a priloženom katalógu ku výstave s rovnomenným názvom, umožňujú nielen oboznámiť sa s významnými udalosťami histórie, ale aj pochopiť ich prienik do vývoja kresťanstva, ako aj do vzniku a postupného formovania sakrálnej architektúry a umenia v priestore, ktorý v súčasnosti územno-právne podlieha krajskej samospráve a nitrianskemu biskupstvu.

S poďakovaním sa všetkým autorom odborných príspevkov a spracovateľom obrazovo-textovej prílohy o kostoloch a kláštoroch želám čitateľom plnohodnotný zážitok zo stretnutia sa s bohatou výpoveďou o kultúrno – historickom vývoji a zachovaných umelecko a architektonicko – historických hodnotách, ktoré pre súčasnosť zanechalo obdobie raného stredoveku a ktoré sa stali mimoriadne významnou súčasťou celonárodného kultúrneho dedičstva.

Anna Valeková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre