Prejsť na obsah

Putovanie po regióne … alebo ako sme predstavovali naše výstupy o vojnových cintorínoch z Veľkej vojny ľuďom v Bardejove, Medzilaborciach a Snine

Putovanie po regióne … alebo ako sme predstavovali naše výstupy o vojnových cintorínoch z Veľkej vojny ľuďom v Bardejove, Medzilaborciach a Snine - ilustračný obrázok

Región severovýchodného Slovenska, ktorý na úseku ochrany pamiatkového fondu spravuje Krajský pamiatkový úrad Prešov, je bohatý na rôzne druhy pamiatok. Nájdeme tu hrady, kaštiele, kláštory, kostoly, meštianske domy, pamätníky a pomníky, synagógy, technické pamiatky, či torzálnu architektúru. S týmto všetkým sa však môže návštevník našej malebnej krajiny stretnúť aj v iných regiónoch Slovenska. Existuje však skupina pamiatok, ktorú inde ako na severovýchodom Slovensku nenájdete – frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Prečo nie? Lebo v rokoch 1914 – 1915 sa bojové jednotky rakúsko-uhorskej, nemeckej a cárskej ruskej armády usídlili práve v tejto oblasti, kde zvádzali ukrutné boje. V ich dôsledku zahynuli tisícky vojakov, ktorí našli posledný odpočinok na desiatkach vojnových cintorínov, vybudovaných na území horného Zemplína a Šariša, v dnešných okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou.

Krajský pamiatkový úrad Prešov vypracoval v roku 2022 v spolupráci s Pamiatkových úradom SR v rámci riešenia prioritného projektu „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ rovnomennú výstavu s publikáciou, ktorých primárnym cieľom bolo jednak podrobné zmapovanie tohto typu vojnových cintorínov, a to tak z historického (predstavenie historických súvislosti a podmienok ich vzniku a následnej údržby) ako aj pamiatkového hľadiska (predstavenie cintorínov ako pamiatok histórie), jednak zadefinovanie základných metodických princípov (rámcových podmienok) ich obnovy, ktoré napomôžu prinavrátiť týmto pietnym miestam ich autentický (historický, dobový) vzhľad. Výstava bola širokej verejnosti oficiálne predstavená koncom novembra 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, publikácia začiatkom februára vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.

Uvedomujúc si, že nie každý sa týchto akcií mohol zúčastniť, sa Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodol predstaviť ich odbornej i širokej verejnosti na podujatiach organizovaných počas kalendárneho roka 2023 v spolupráci Klubom vojenskej histórie Beskydy, miestnymi samosprávami, knižnicami a univerzitami vo všetkých okresných mestách severovýchodného Slovenska a v krajských mestách východného Slovenska. Každé podujatie má jednotný priebeh. Ich súčasťou je séria pozvaných prednášok, venovaných téme prvej svetovej vojny a vojnovým cintorínom z tohto obdobia, so špecifickým zreteľom na okres, v ktorom sa podujatie organizuje, výstava o vojnových cintorínoch a predstavenie publikácie „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“.

Prvá zo série spomenutých akcií sa uskutočnila v podvečerných hodinách dňa 16. marca 2023 v priestoroch tzv. „obývačky“ Mestskej knižnice v Snine, ktorej zamestnanci zabezpečili podujatie po organizačnej stránke. Išlo o pozvané prednášky a predstavenie publikácie o vojnových cintorínoch, bez sprievodnej akcie v podobe výstavy, keďže tá bola v tom čase prezentovaná v Medzilaborciach. Sninčania však nemusia smútiť, začiatkom budúceho kalendárneho roka bude sprístupnená aj im, a to v priestoroch tamojšieho kaštieľa. Po milom privítaní hlavnou referentkou tamojšej knižnice Mgr. Soni Magdoliničovej a poetických úvodných slovách jej kolegyne Mgr. Barborky Turikovej nasledovali prednášky Dr. Antona Lišku z Krajského pamiatkového úradu Prešov a Dr. Radoslava Turika z Klubu vojenskej histórie Beskydy, po ktorých bola prítomným predstavená nová publikácia. Podujatie zakončila plodná diskusia, ktorá sa, ako celá akcia, niesla v príjemnej až rodinnej atmosfére. Druhou akciou v poradí bola vernisáž výstavy spojená s pozvanými prednáškami a prezentáciou knihy o vojnových cintorínoch v meste Medzilaborce, ktorá sa uskutočnila v podvečerných hodinách dňa 21. marca 2023 v priestoroch tamojšieho Domu kultúry. Samotná výstava bola v týchto priestoroch inštalovaná v pondelok 13. marca a záujemcom bolo prístupná do piatku 24. marca 2023. Okrem bežných návštevníkov si ju v čase vyučovania prezreli aj žiaci a študenti miestnych škôl. Akcie konanej 21. marca sa osobne zúčastnil aj primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský, ktorý podujatie otvoril svojim príhovorom. Po jeho úvodnom slove nasledovali prednášky Antona Lišku, Radoslava Turika a predsedu Klubu vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martina Drobňáka a prítomným bola predstavená publikácia Pamiatkového úradu SR o vojnových cintorínoch. Po prednáškovom bloku prebehla diskusia a podujatie sa zakončilo komentovanou prehliadkou výstavy. Pomyselný „trojlístok“ akcií ukončilo podujatie v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo počas nedeľného popoludnia dňa 26. marca 2023 v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Synagóga s areálom (Židovské suburbium) na Mlynskej ulici. Akcia sa konala v rámci „Bardejovských potuliek“, na ktorých dlhodobo participuje a po odbornej stránke zastrešuje náš kolega Mgr. Peter Harčar.  Po srdečnom privítaní správcom areálu Židovského suburbia Paľom Hudákom a úvodnom slove Petra Harčara nabralo podujatie klasický spád – odzneli prednášky Antona Lišku, Radoslava Turika a Martina Drobňáka, bola predstavená publikácia o vojnových cintorínoch,  prebehla diskusia a akciu ukončila komentovaná prehliadky výstavy, ktorá bude Bardejovčanom prístupná do 21. apríla 2023.

Súčasťou vyššie spomenutých podujatí bolo aj odovzdávanie tlačených verzií publikácie „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ tamojším mestským a okresným knižniciam, a to z toho dôvodu, aby bola dostupná čitateľom priamo v regióne. Jej digitálna verzia je síce sprístupnená on-line na webovom sídle Pamiatkového úradu SR (https://www.pamiatky.sk/wp-content/uploads/2023/01/frontove-lazaretne-vojnove-cintoriny_kniha.pdf), teda sa k nej môže bezplatne dostať ktokoľvek, kto má o túto tému záujem, no chceli sme záujemcom sprístupniť aj v tlačenej podobe.

Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili o nami pripravované podujatia záujem, a tiež všetkým, ktorí sa na ich organizácii a realizácii priamo spolupodieľali. Špeciálna vďaka patrí najmä predsedovi a podpredsedovi Klubu vojenskej histórie Beskydy Martinovi Drobňákovi a Radoslavovi Turikovi, ktorí sa podujatí zúčastňujú bez nároku na honorár. Úprimné poďakovanie adresujeme aj všetkým spoluorganizátorom podujatí – Mestskej knižnici v Snine, mestu Medzilaborce, Turistickej informačnej kancelárii Bardejov, Komunitnej organizácii Vita in suburbium, Mariánovi Dribňákovi, Lucke Guhtovej, Petrovi Harčarovi, Paľovi Hudákovi, Soni Magdoliničovej, Barborke Turikovej a Vladislavovi Višňovskému za excelentnú prípravu a vytvorenie rodinnej atmosféry. Vďaka Vám vidíme, že naša práca má zmysel!

Spracovali: Mgr. Marta Jurčišinová, PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov