Prejsť na obsah

Predstavenie projektu Plán obnovy na Červenom Kameni

Predstavenie projektu Plán obnovy na Červenom Kameni - ilustračný obrázok

V prostredí múzea Červený Kameň sa vo štvrtok 6. 10. 2022 konal jednodňový workshop s predstaviteľmi MK SR a Úradu vlády NIKA a Európskej komisie, ktorého cieľom bolo predstavenie „Reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí PÚ SR.“ Reforma realizovaná na PÚ SR, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti je zložená z dvoch častí – pasportizácia pamiatok a tvorba metodík. Okrem prezentácií jednotlivých častí reformy bola súčasťou workshopu aj praktická prezentácia a demonštrácia metód a postupov pasportizácie „in situ“. Pasportizéri zlaňovali hradby, kontrolovali strojovňu fontány, stavebno-technický stav objektov hradného areálu a taktiež prezentovali spôsoby digitálneho geodetického zamerania realizovaného v rámci pasportizácie. Súčasťou podujatia bola aj tlačová konferencia s účasťou pani ministerky kultúry Natálie Milanovej, generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívie Vašákovej a generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta.  Poobedňajšia časť podujatia bola venovaná rozhovorom v rámci Okrúhleho stola zástupcov PÚ SR, MK SR, ÚV NIKA a EK, kde boli diskutované vybrané aspekty Plánu obnovy a odolnosti.

Prvou časťou reformy je pasportizácia vybraných pamiatkových objektov vo vlastníctve štátu. Jej zmyslom je poznanie ich aktuálneho stavebno-technického stavu, na základe ktorého bude možné získať objektívne informácie o súbornom stave pamiatok v štátnom vlastníctve. Následne by to napríklad uľahčilo aj proces plánovania alokácie verejných finančných prostriedkov na ich obnovu. V rámci realizácie pasportizácie pamiatok bolo doteraz zostavených niekoľko pasportizačných tímov, ktoré si pracujú geograficky aj obsahovo – v Bratislave, v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči. Pre účely reformy vznikla aj špecializovaná pasportizačná databáza ePasport, ktorá je v ostrej prevádzke už od leta tohto roka.

Druhou a nemenej dôležitou súčasťou reformy je tvorba metodík. V rámci reformy bude vypracovaný súbor 3 metodických materiálov, ktoré budú rámcovať rozhodovanie PÚ SR. Metodiky majú stanoviť objektívne pravidlá a princípy rozhodovacích procesov PÚ SR – zvýšiť ich transparentnosť, rýchlosť a predvídateľnosť a taktiež zvýšiť ich akceptovateľnosť pre verejnosť. Zároveň majú poskytnúť základné informácie pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok (NKP) nielen o ich právach a povinnostiach. Po uvedení reformy do praxe budú tak môcť vlastníci pamiatok lepšie anticipovať rozhodnutia Pamiatkového úradu SR, čím sa umožní projektové a finančné plánovanie nakladania s nehnuteľným kultúrnym dedičstvom. Metodické tímy vypracujú metodiky, ktorých hlavnými užívateľmi budú vlastníci pamiatok a odborní pracovníci  krajských pamiatkových úradov. V rámci implementácie reformy boli zostavené tri metodické tímy v oblastiach:

1. Kategorizácia  pamiatkového fondu

2. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR  vo veciach stavebno-technického /alebo reštaurátorského/ zásahu

3. Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia Pamiatkového úradu SR

Prvá časť metodík bude mať podobu vizualizácii dát vo vzťahu k pamiatkovému fondu v závislosti od kategórií a stupňov ochrany definovaných pamiatkovým zákonom. Druhá časť sa zameriava na vypracovanie objektívnych postupov a princípov rámcujúcich rozhodovací proces PÚ SR a KPÚ v celkovo 12 tematicky rozdelených kapitolách týkajúcich sa nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Tie zahŕňajú napríklad problematiku archeológie, urbanizmu, reštaurovania výtvarných súčastí architektúry, typologických druhov architektúry, stavebných prvkov a materiálov, údržby a preventívnej ochrany či súčasných požiadaviek na výstavbu. V neposlednom rade bude súčasťou elaborátu aj terminologický slovník, zastrešujúci pojmy z prostredia pamiatkovej ochrany. V tretej časti metodiky sa vlastníci pamiatok zoznámia s predpokladanými nákladmi na obnovu a výskum NKP. Taktiež bude pomôckou na určenie výšky primeranej finančnej kompenzácie rozdielu bežných stavebných výdavkov a zvýšených nákladov zásahu do pamiatky, vyplývajúcich z rozhodnutia PÚ SR alebo KPÚ.

Autor fotografií: Ján Šipöcz