Prejsť na obsah

Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva

Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva - ilustračný obrázok
Medzi ojedinele dochované pamiatkové objekty v oblasti Gemera patrí pranier v obci Skerešovo. Nachádza sa pri južnom vstupe do kostola. Pranier má tvar nízkeho polmetrového valcovitého stĺpa.
V 40. rokoch 20. storočia bol na parcele kostola vykonaný archeologický výskum, v rámci ktorého bolo zistené, že pod úrovňou terénu sa nachádza približne 1 m vysoká spodná časť praniera, teda má celkovo okolo 1, 5 metra. V prvej fáze, keď mal pranier svoju pôvodnú výšku, boli k nemu odsúdení priväzovaní. Po neskoršom zapustení do zeme museli vinní na kvádri praniera stáť počas trvania celej bohoslužby.
Pôvodne bol vznik praniera datovaný do 17. storočia. V areáli súčasného kostola stál v minulosti katolícky Kostol sv. Martina, ktorý sa spomína v súpise poplatkov pápežovi (r. 1332 – 1337). V zbierke prepisov stredovekých listín zostavených Georgiusom Fejérom sa nachádza listina LXXVII. z roku 1378, ktorá pojednáva o súdnom spore v obci Skerešovo a pri tejto príležitosti je tu uvedené, že súd prebiehal: „in Ecclesia Beati Martini in eadem Szkáros“ (v Kostole sv. Martina taktiež v obci Skerešovo). Na mieste asanovaného stredovekého kostola bol v 16. storočí postavený reformovaný kostol. Od roku 1608 tu pôsobil farár Soproni Márton. Vo vizitácií kostola v Skerešove a jeho filiálok z roku 1755 sa píše, že chrám v Skerešove bol kamenný, jeho areál bol ohraničený kamenným múrom s troma vstupmi. Kostol zo 16. storočia vyhorel v roku 1799 a súčasný kostol bol postavený v roku 1822.
Na základe preštudovania dostupných zdrojov môžeme predpokladať, že pranier bol postavený ako súčasť areálu kostola. Mohol byť postavený v 14. storočí pri katolíckom kostole a rovnako tak v 16. storočí pri reformovanom kostole. Vysoká miera degradácie kameňa a skutočnosť, že z väčšej časti sa pranier nachádza pod úrovňou terénu, naznačuje stredoveký alebo neskoro stredoveký charakter objektu praniera. Upresnenie datovania objektu bude možné až po vykonaní ďalšieho skúmania.

Mgr. Katarína Matejčíková, ONKPaPÚ

Skerešovo pranier

Skerešovo pranier

Skerešovo pranier